Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

3747. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-S26 Dindol, stran 12007.

Popravek
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-S26 Dindol, (Uradni list RS, št. 111/07) se zaradi neskladja med grafičnim in tekstualnim delom odloka v 8. členu popravi navedba gabaritov kletne etaže in povezovalnega dela med objektoma 1a in 1b tako, da se glasi:
»Povezovalni del med 1a in 1b: 3,00 m x 6,00 m (nadzemni del),
Kletna etaža: 10,00–15,50 x 28,50–51,00 m«;
v 9. členu pa se na koncu prvega stavka doda naslednje besedilo: »razen pri objektu 1a, kjer je višina kapi lahko največ 6,50 m nad koto pritličja«.
2. člen
8. člen odloka se pravilno glasi:
»Na obravnavanem območju je predvidena gradnja štirih enostanovanjskih objektov ter nastanitvenega objekta s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Gabariti objektov:
Objekt 1 – gostinsko nastanitveni objekt s penzionskimi sobami ter kletno garažo
Tlorisni gabarit:
Objekt 1a: 12,50 m x 22,50 m z izmikom tlorisa v širini 2,50 m
Objekt 1b: 10,00 m x 16,15 m z izmikom tlorisa v širini 2,65 m
Povezovalni del med 1a in 1b: 3,00 m x 6,00 m (nadzemni del)
Kletna etaža: 10,00–15,50 x 28,50–51,00 m
Etažnost: K+ P+1+M
Objekt 2 – enostanovanjska hiša z možnostjo ureditve apartmajev
Tlorisni gabarit: 9,00 m x 11,00 m z garažo 6,00 m x 4,00 m
Etažnost: (K) P+1+M
Objekti 3, 4 in 5 – enostanovanjska hiša z možnostjo ureditve apartmajev
Tlorisni gabarit: 9,00 m x 12,00 m z garažo 6,00 m x 4,50 m
Etažnost: (K) P+1+M.
Objekti morajo biti z daljšo stranico objekta vzporedni s plastnicami.
V stanovanjskih objektih je možna ureditev apartmajev. V enem stanovanjskem objektu je možno urediti največ dva apartmaja, če je zanj oziroma zanju mogoče zagotoviti predpisano število parkirnih mest na funkcionalni površini posamezne enote, ki je določena v ureditveni situaciji.«
3. člen
9. člen odloka se pravilno glasi:
»Kote tlaka pritličja ±0,00 objektov so lahko največ 30 cm nad koto terena pri vhodu v objekt, višina kapi pa največ 5,50 m nad koto pritličja, razen pri objektu 1a, kjer je višina kapi lahko največ 6,50 m nad koto pritličja. Dopustni vertikalni gabarit za objekte je K+P+1+M.
Objekti so lahko masivne ali montažne izvedbe.
Strehe objektov so dvokapne, s slemenom v smeri daljše stranice, z naklonom strešin 38–42° in krite z opečno kritino.
Odpiranje strešin objektov je dopustno v obliki frčad in strešnih oken, strešine frčad morajo imeti enak naklon kot osnovna strešina in ne smejo segati nad sleme osnovne strešine. Skupna površina frčad ne sme presegati 30% tlorisa posamezne strešine.
Nad garažami in nad povezovalnim delom med objektoma 1a in 1b so predvidene ravne strehe oziroma ureditve teras.
Arhitekturno oblikovanje objektov mora biti poenoteno.
Fasade morajo biti ometane in barvane v naravnih tonih (priporočena toplo bela barva), dopustni so arhitekturni poudarki iz lesa (naravna barva lesa) do 30% fasadne površine. Druge fasadne obloge in barvni poudarki niso dopustni.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja je od občine potrebno pridobiti soglasje k oblikovanju zunanje podobe objektov.
Na gradbeni parceli posameznih objektov je možna gradnja enostavnih objektov, vendar v predpisanih minimalnih odmikih od parcelnih meja in cest, tj. min. 6 m od cestnega telesa. Dozidave zunanjih stopnišč niso dovoljene.«
Št. 039-20/2007
Bled, dne 3. septembra 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti