Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

52. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrom za zunanje zadeve Republike Poljske o sodelovanju pri izdaji vizumov, stran 1542.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTROM ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE POLJSKE O SODELOVANJU PRI IZDAJI VIZUMOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrom za zunanje zadeve Republike Poljske o sodelovanju pri izdaji vizumov, podpisan v Varšavi 14. marca 2008.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(1):
S P O R A Z U M
MED MINISTRSTVOM ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTROM ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE POLJSKE O SODELOVANJU PRI IZDAJI VIZUMOV
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: slovenski pogodbenik) in minister za zunanje zadeve Republike Poljske (v nadaljnjem besedilu: poljski pogodbenik, skupaj: pogodbenika) sta se
ob sklicevanju na sodelovanje med slovensko in poljsko konzularno službo, ki temelji na zaupanju,
ob priznavanju, da je poenostavitev postopka izdaje vizumov v skupnem interesu Republike Slovenije in Republike Poljske,
ob upoštevanju zakonodaje Evropske skupnosti na področju skupne vizumske politike in njenih prihodnjih dejavnosti na tem področju
dogovorila:
1. poglavje
Skupni sprejemni center v Podgorici
1. člen
Organizacijski okvir dejavnosti
1. Enota, ki jo slovenski pogodbenik ustanovi v okviru uradne organizacije Veleposlaništva Republike Slovenije v Podgorici za izvajanje dejavnosti iz tega sporazuma, se v tem sporazumu in pri sporazumevanju s tretjimi stranmi imenuje Skupni sprejemni center (v nadaljnjem besedilu: center).
2. Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici (v nadaljnjem besedilu: slovensko veleposlaništvo) uradno obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve Črne gore o vključitvi Republike Poljske v dejavnosti centra v skladu z 8. členom Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
2. člen
Glavna dejavnost centra
1. Glavna dejavnost centra je obravnava vlog za letališke tranzitne vizume (vizumi A), tranzitne vizume (vizumi B) in vizume za kratkoročno bivanje (vizumi C). Ta dejavnost vključuje zagotavljanje informacij prosilcem za vizum, sprejem in vpis vizumskih vlog, pošiljanje informacij in dokumentov, tudi potnih listin prosilcev za vizum, Veleposlaništvu Republike Poljske v Podgorici (v nadaljnjem besedilu: poljsko veleposlaništvo), vračanje potnih listin, ki jih poljsko veleposlaništvo pošlje centru, prosilcem za vizum ter na zahtevo konzula pripravo razgovorov s konzulom poljskega veleposlaništva (v nadaljevanju: poljski konzul).
2. Poljski konzul, ki opravlja konzularne naloge v skladu z drugim odstavkom 3. člena Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961, v centru izvaja dejavnosti, ki so povezane z izdajo nacionalnih vizumov za dolgoročno bivanje in dovoljenj za prebivanje ter so v pristojnosti poljskega veleposlaništva. Poljski konzul opravlja razgovore s prosilci in se z njimi posvetuje med uradnimi urami centra.
3. člen
Pravila sodelovanja v okviru centra
1. Poljsko veleposlaništvo sodeluje pri dejavnostih centra s poljskim konzulom, ki ga v skladu s svojimi dolžnostmi nadzoruje minister za zunanje zadeve Republike Poljske.
2. Poljski konzul spoštuje pravila delovanja centra, ki jih določi slovenski pogodbenik.
3. V skladu z 10. členom Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 poljski pogodbenik uradno obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve Črne gore o imenovanju poljskega konzula.
4. Poljski konzul je odgovoren za spoštovanje tega sporazuma in poljskih vizumskih predpisov ter pomaga diplomatu slovenskega veleposlaništva (v nadaljnjem besedilu: slovenski konzul) pri izpolnjevanju njegovih dolžnosti v zvezi z delovanjem centra.
5. Osebje centra lahko dela samo po navodilih slovenskega konzula.
4. člen
Posebna pravila za vizumske vloge, ki jih obravnava center
1. Ob predložitvi vizumske vloge center zaračuna vizumsko takso ter jo skupaj s prošnjami in priloženo spremno dokumentacijo pošlje poljskemu veleposlaništvu.
2. Ob upoštevanju drugega odstavka 2. člena tega sporazuma takse za nacionalne vizume za dolgoročno bivanje in dovoljenja za prebivanje sprejema poljski konzul med svojim delom v centru ob predložitvi vizumske vloge prosilca za vizum.
3. Ob upoštevanju prvega odstavka tega člena center pošlje vizumske vloge in priloženo spremno dokumentacijo poljskemu veleposlaništvu in obratno s hitro pošto ali drugimi načini prevoza, ki jih določita poljsko veleposlaništvo in center. Vizumske vloge se pošiljajo enkrat tedensko. Pogodbenik, ki dokumente pošilja, plača stroške pošiljanja vlog in potnih listov neposredno ponudniku hitre pošte.
4. Slovenski konzul mora zagotoviti, da je osebje centra seznanjeno s pravili obravnave vizumskih vlog. V ta namen lahko slovenski konzul s poljskim konzulom pripravi skupna usposabljanja.
5. člen
Vpis
Za nemoteno obravnavo vizumskih vlog obeh pogodbenikov center vpisuje naslednje podatke o vlogah iz prvega odstavka 2. člena:
a. številko vloge,
b. ime in priimek prosilca,
c. datum rojstva prosilca,
d. spol prosilca,
e. številko potne listine,
f. datum poteka veljavnosti potne listine,
g. državo, ki je izdala potno listino,
h. vrsto zaprošenega vizuma,
i. namembno državo,
j. znesek prejete vizumske takse,
k. datum prejema vloge,
l. datum pošiljanja vloge poljskemu veleposlaništvu,
m. datum vračila potne listine centru,
n. datum vračila potne listine prosilcu,
o. kontaktne podatke prosilca.
6. člen
Sodelovanje drugih držav članic Evropske unije in drugih držav, ki uporabljajo schengenski pravni red, pri dejavnostih centra
1. Pri dejavnostih centra lahko sodelujejo države članice Evropske unije in druge države, ki uporabljajo schengenski pravni red.
2. Slovenski pogodbenik uradno obvesti poljskega pogodbenika o izraženi nameri države članice Evropske unije ali druge države, ki uporablja schengenski pravni red, da se pridruži centru.
2. poglavje
Vzajemno vizumsko zastopanje
7. člen
Obseg zastopanja
1. Pogodbenika se pri obravnavi enotnih vizumov (A – letališki tranzitni vizumi, B – tranzitni vizumi, C – vizumi za kratkoročno bivanje) zastopata v skladu s Skupnimi konzularnimi navodili in tem sporazumom.
Določbe drugega odstavka 2. člena tega sporazuma veljajo še naprej.
2. V prilogi, ki je sestavni del tega sporazuma, so navedene tretje države, v katerih se izvaja vizumsko zastopanje.
3. Pogodbenika si lahko pomagata pri zajemanju in pošiljanju biometričnih podatkov, ki se uporabljajo za vloge za nacionalne vizume za dolgoročno bivanje in dovoljenja za prebivanje.
4. V skladu z 8. členom Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963 pogodbenik zastopnik uradno obvesti ministrstvo za zunanje zadeve države sprejemnice o začetku zastopanja.
8. člen
Pravila zastopanja
1. Pri izvajanju 7. člena tega sporazuma pogodbenika uporabljata pravna pravila Evropske skupnosti in slovensko oziroma poljsko notranjo zakonodajo, tako da se upoštevajo interesi zastopane države.
2. Pri izvajanju 7. člena tega sporazuma diplomatska predstavništva ali konzulati delujejo vestno, kot da bi vizume obravnavali v svojem imenu. Kljub temu pogodbenik ni odgovoren za dejavnosti, opravljene v imenu drugega pogodbenika.
3. Pri izvajanju 7. člena tega sporazuma slovenski in poljski pogodbenik spoštujeta ustrezna pravna pravila Evropske skupnosti, vključno z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ter slovensko oziroma poljsko notranjo zakonodajo.
3. poglavje
Začasne in končne določbe
9. člen
Spore, povezane z razlago ali uporabo tega sporazuma, pogodbenika rešujeta s pogajanji.
10. člen
Pogodbenika lahko kadar koli spremenita sporazum z izmenjavo diplomatskih not.
11. člen
1. Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega od uradnih obvestil, s katerima se pogodbenika uradno po diplomatski poti obvestita, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji, potrebni za začetek veljavnosti. Sporazum pa se začne začasno uporabljati z dnem podpisa.
2. Sporazum se sklene za nedoločen čas. Pogodbenika ga lahko kadar koli pisno odpovesta po diplomatski poti. Ob odpovedi sporazum velja še trideset (30) dni po tem, ko drugi pogodbenik prejme uradno obvestilo o odpovedi.
3. Pogodbenika lahko kadar koli delno ali v celoti začasno prenehata izvajati ta sporazum. Začetni in končni datum začasnega prenehanja izvajanja sporazuma se uradno sporočita po diplomatski poti. Ob začasnem prenehanju izvajanja sporazum velja še trideset (30) dni po prejemu uradnega obvestila, če se pogodbenika ne dogovorita drugače.
Sestavljeno v Varšavi dne 14. 3. 2008 v dveh izvirnikih v slovenskem, poljskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi tega sporazuma prevlada angleško besedilo.
Za Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Jožef Drofenik l.r.
 
Za Ministra za zunanje zadeve
Republike Poljske
Jan Borkowski l.r.
Priloga k
SPORAZUMU MED MINISTRSTVOM ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTROM ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE POLJSKE O SODELOVANJU PRI IZDAJI VIZUMOV
Vizumsko zastopanje
Republika Poljska zastopa Republiko Slovenijo v naslednjih tretjih državah:
REPUBLIKI ANGOLI – Luanda,
REPUBLIKI ARMENIJI – Erevan,
REPUBLIKI AZERBAJDŽAN – Baku,
KRALJEVINI KAMBODŽI – Phnom Penh,
DEMOKRATIČNI REPUBLIKI KONGO – Kinšasa,
GRUZIJI – Tbilisi,
DEMOKRATIČNI LJUDSKI REPUBLIKI KOREJI – Pjongjang,
LAOŠKI LJUDSKI DEMOKRATIČNI REPUBLIKI – Vientiane,
MONGOLIJI – Ulan Bator,
REPUBLIKI PANAMI – Panama,
ZDRUŽENI REPUBLIKI TANZANIJI – Dar es Salaam,
VZHODNI REPUBLIKI URUGVAJ – Montevideo,
REPUBLIKI JEMEN – Sana.
Republika Slovenija zastopa Republiko Poljsko v:
ČRNI GORI – Podgorica.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF POLAND ON THE COOPERATION IN VISA ISSUANCE
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, hereinafter referred to as “the Slovene Party” and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland the, hereinafter referred to as “the Polish Party”, hereinafter referred to jointly as “the Contracting Parties”,
recalling the trustful cooperation between the Slovene and Polish consular services,
acknowledging the fact that simplification of visa issuance is the common interest of the Republic of Slovenia and the Republic of Poland,
taking into consideration the European Community legislation in the field of Common Visa Policy and its future activities in this area,
have agreed as follows:
Chapter 1
Common Visa Application Centre in Podgorica
Article 1
Organizational framework of the activity
1. In this Agreement and in communication with third parties the unit established by the Slovene Party within the official organization of the Embassy of the Republic of Slovenia in Podgorica to perform the activities detailed in the present Agreement is: Common Visa Application Centre (hereinafter referred to as “the Centre”).
2. The Embassy of the Republic of Slovenia in Podgorica (hereinafter referred to as “the Slovene Embassy”) shall notify the Ministry of Foreign Affairs of Montenegro on the joining of the Republic of Poland to the activities of the Centre in accordance with Article 8 of the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.
Article 2
The main activity of the Centre
1. The main activity of the Centre is the processing of applications for airport transit visas (visas A), transit visas (visas B) and short-stay visas (visas C). This activity comprises the providing of information to visa applicants, the reception and registration of visa applications, forwarding data and documents, including travel documents of visa applicants, to the Embassy of the Republic of Poland in Podgorica (hereinafter referred to as “Polish Embassy”), returning to the visa applicants the travel documents sent by the Polish Embassy to the Centre, and organising interviews for the consul of the Polish Embassy (hereinafter referred to as “the Polish consul”), upon his or her request.
2. The Polish consul, performing consular functions subject to paragraph 2 of Article 3 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, carries out at the Centre activities related to national long-stay visas and residence permits issuing procedure within the competence of the Polish Embassy. The Polish consul shall conduct the interviews and consult the applicants during office hours of the Centre.
Article 3
Rules of the cooperation in the framework of the Centre
1. The Polish Embassy takes part in the activities of the Centre through the Polish consul who shall be under the supervision of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland within his or her duties.
2. The Polish consul shall observe the rules of the activity of the Centre established by the Slovene Party.
3. The Polish Party shall notify the Ministry of Foreign Affairs of Montenegro of the appointment of the Polish consul in accordance with Article 10 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.
4. The Polish consul shall be responsible for the observance of the present Agreement and the Polish regulations on visas, and shall assist a diplomat of the Slovene Embassy (hereinafter referred to as “Slovene consul”) in performing his or her duties with regard to the operation of the Centre.
5. The staff of the Centre may only be instructed by the Slovene consul.
Article 4
Specific rules concerning visa applications managed by the Centre
1. The Centre shall receive visa fees upon submission of visa application and transfer them with the applications and with the enclosed supporting documents to the Polish Embassy.
2. Referring to paragraph 2 of Article 2 of this Agreement, fees for national long-stay visas and residence permits shall be collected by the Polish consul during his or her presence at the Centre and upon the submission of visa applications by the applicants.
3. Referring to paragraph 1 of this Article, the visa applications and enclosed supporting documents shall be forwarded by the Centre to the Polish Embassy and vice versa through express postal service or other means of transportation designated by the Polish Embassy and the Centre. The applications shall be forwarded once a week. Cost of transportation of applications and passports shall be paid by the sending Party directly to the express postal service.
4. The Slovene consul shall be responsible for ensuring that the staff of the Centre is aware of the rules of processing the visa applications. To this end, the Slovene consul may initiate the organisation of joint trainings with the Polish consul.
Article 5
Registration
For the purposes of smooth processing of visa applications by both Contracting Parties the Centre shall register the following data of applications, referred to in paragraph 1 of Article 2:
a. registration number of the application
b. first name and surname of the applicant
c. date of birth of the applicant
d. gender of the applicant
e. number of the travel document
f. expiration date of the travel document
g. issuing state of the travel document
h. type of the visa applied for
i. the country of destination
j. the amount of collected visa fee
k. the date of receipt of the application
l. the date of forwarding of the application to the Polish Embassy
m. the date of return of the travel document to the Centre
n. the date of return of the travel document to the applicant
o. contact data of the applicant.
Article 6
Participation of other European Union Member States and other states applying the Schengen acquis in the activities of the Centre
1. Participation in the activities of the Centre is open for Member States of the European Union and other states applying the Schengen acquis.
2. The Slovene Party shall notify the Polish Party if a European Union Member State or another state applying the Schengen acquis expresses its intention to join the Centre.
Chapter 2
Mutual visa representation
Article 7
The scope of the representation
1. The Contracting Parties shall represent each other in processing uniform visas (A – airport transit visas, B – transit visas, C – short-stay visas) in accordance with the Common Consular Instructions and with the present Agreement.
The provisions of paragraph 2 of Article 2 of this Agreement remain effective.
2. The list of third countries where the visa representation shall take place is set out in the Annex to this Agreement, which is an integral part of it.
3. The Contracting Parties may assist each other in capturing and forwarding of biometric data to be used for applications for national long-stay visas and residence permits.
4. The representing Contracting Party, in accordance with Article 8 of the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963, shall notify the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State of its assuming the representation.
Article 8
The rules of the representation
1. Acting under Article 7 of this Agreement, the Contracting Parties shall apply the legal norms of the European Community as well as, respectively, Slovene and Polish internal laws in such a way which recognizes also the interests of the represented country.
2. Acting under Article 7 of this Agreement, the diplomatic or consular missions shall act as diligently as if processing visas on their own behalf. However, there is no liability of one Contracting Party for activities performed on behalf of the other Contracting Party.
3. Acting under Article 7 of this Agreement, the Slovene and Polish Party shall apply the relevant legal norms of the European Community, including Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, as well as, respectively, Slovene and Polish internal laws.
Chapter 3
Interim and closing provisions
Article 9
Disputes related to the interpretation or the implementation of this Agreement shall be resolved by the Contracting Parties through negotiations.
Article 10
The Contracting Parties may modify this Agreement at any time by the exchange of diplomatic notes.
Article 11
1. This Agreement shall enter into force on the day of the receipt of the last notification by which Contracting Parties officially notify each other through diplomatic channels that their constitutional requirements for the entry into force have been fulfilled. The Agreement, however, enters into force temporarily as of the date of its signature.
2. This Agreement is concluded for an indefinite period. Either of the Contracting Parties may terminate it at any time in writing, communicated through diplomatic channels. In case of termination, the Agreement shall remain in force for thirty (30) days following the receipt of the notification by the other Contracting Party.
3. The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The starting and closing date of the suspension shall be notified through diplomatic channels. In case of suspension, the Agreement shall stay in force for the period of thirty (30) days after notification, unless agreed otherwise by the Contracting Parties.
Done in Warsaw on 14. 3. 2008 in two original copies, each in the Slovene, Polish and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation of this Agreement, the English version shall prevail.
For the Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Slovenia
Jožef Drofenik (s)
 
For the Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Poland
Jan Borkowski (s)
Annex to the
AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF POLAND ON THE COOPERATION IN VISA ISSUANCE
Visa representation
The Republic of Poland shall represent the Republic of Slovenia in the following third countries:
REPUBLIC OF ANGOLA – Luanda,
REPUBLIC OF ARMENIA – Yerevan,
REPUBLIC OF AZERBAIJAN – Baku,
KINGDOM OF CAMBODIA – Phnom Penh,
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO – Kinshasa,
GEORGIA – Tbilisi,
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA – Pyongyang,
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC – Vientiane,
MONGOLIA – Ulan Bator,
REPUBLIC OF PANAMA – Panama City,
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA – Dar-es-Salaam,
EASTERN REPUBLIC OF URUGUAY – Montevideo,
REPUBLIC OF YEMEN – Sana'a.
The Republic of Slovenia shall represent the Republic of Poland in:
MONTENEGRO – Podgorica.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-33/2008
Ljubljana, dne 10. aprila 2008
EVA 2008-1811-0066
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v poljskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo, Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti