Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

51. Uredba o ratifikaciji Protokola o sodelovanju na področju gradbeništva med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Federalno agencijo za gradbeništvo in stanovanjsko komunalne zadeve (Ruska federacija), stran 1539.

Na podlagi prve alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O SODELOVANJU NA PODROČJU GRADBENIŠTVA MED MINISTRSTVOM ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE IN FEDERALNO AGENCIJO ZA GRADBENIŠTVO IN STANOVANJSKO KOMUNALNE ZADEVE (RUSKA FEDERACIJA)
1. člen
Ratificira se Protokol o sodelovanju na področju gradbeništva med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Federalno agencijo za gradbeništvo in stanovanjsko komunalne zadeve (Ruska federacija), podpisan v Moskvi 31. maja 2006.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem in ruskem jeziku glasi:
P R O T O K O L
O SODELOVANJU NA PODROČJU GRADBENIŠTVA MED MINISTRSTVOM ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE IN FEDERALNO AGENCIJO ZA GRADBENIŠTVO IN STANOVANJSKO KOMUNALNE ZADEVE (RUSKA FEDERACIJA)
Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije in Federalna agencija za gradbeništvo in stanovanjsko komunalne zadeve Ruske federacije (v nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta se,
upoštevajoč vzajemni interes za sodelovanje gradbenih gospodarskih subjektov in organizacij s področja gradbeništva,
sporazumeli, kot sledi:
1. člen
Pogodbenici bosta razvijali vzajemno koristno sodelovanje na naslednjih področjih:
– oblikovanje in uvajanje sodobnih gradbenih tehnologij, ki ustrezajo zahtevam svetovnih standardov;
– priprava, izdelava in uresničevanje skupnih projektov na področju gradnje stanovanj, objektov komunalne infrastrukture, industrijskih ter javnih objektov;
– ustanavljanje mešanih gradbenih gospodarskih subjektov in gospodarskih subjektov za proizvodnjo gradbenih materialov;
– oblikovanje in proizvodnja novih orodij in opreme, sredstev drobne mehanizacije in orodij, organizacija kooperacijske proizvodnje;
– projektiranje in gradnja stavb ter gradbenih inženirskih objektov;
– rekonstrukcija in restavriranje zgodovinskih središč in arhitekturnih kompleksov v mestih Republike Slovenije in Ruske federacije;
– organizacija znanstveno-tehnične dejavnosti, zagotavljanje sodelovanja na področju varčevanja z energijo stavb in gradbenih objektov ter povečevanje zanesljivosti in obstojnosti gradbenih materialov, izdelkov in konstrukcij;
– medsebojno informiranje o načinu razpisov mednarodnih tenderjev in s tem omogočanje udeležbe gradbenih gospodarskih subjektov in organizacij pri izvajanju investicijskih del v Republiki Sloveniji in Ruski federaciji;
– sodelovanje na mednarodnih razstavah in sejmih s področja gradbeništva, ki se odvijajo v Republiki Sloveniji in Ruski federaciji;
– prizadevanje za ustvarjanje ugodnejših razmer za delovanje gradbenih gospodarskih subjektov in organizacij, kot na primer na področju tujih vlaganj in zavarovanja pred tveganji;
– podpiranje skupnih projektov za nastop na trgih gradbenih storitev v tretjih državah.
2. člen
Pogodbenici bosta v skladu z nacionalnima zakonodajama prispevali k razvijanju sodelovanja gospodarskih subjektov in organizacij z namenom, da se:
– poveča blagovna menjava gradbenih materialov, izdelkov in konstrukcij, obseg gradbenih storitev, produktivnost, modernizacija gradbenih gospodarskih subjektov, učinkovito izkoriščanje proizvodnih kapacitet, obseg proizvodnje gradbenih proizvodov, implementacija naprednih dosežkov;
– še naprej razvija stabilna in učinkovita proizvodnja ter znanstveno-tehnična kooperacija, izmenjava znanstvenih dosežkov, obvladovanje proizvodnje novih proizvodov in tehnologij v gradbeništvu;
– organizira uporabo novejše tehnološke opreme s strani gospodarskih subjektov, ki proizvajajo gradbeni material, izdelke in konstrukcije;
– vpeljejo mednarodni standardi in zahteve za gradbene storitve, ki se bodo izvajale v mešanih gospodarskih subjektih;
– informira in izobražuje s področja zahtev nacionalne zakonodaje, standardov in listin o skladnosti.
3. člen
Pogodbenici bosta v skladu z nacionalnima zakonodajama nudili pomoč gospodarskim subjektom in organizacijam s področja gradbeništva Republike Slovenije in Ruske federacije pri aktivnostih, ki jih zajemajo določbe tega protokola ter si izmenjevali ustrezne informacije.
4. člen
Pri izvajanju določb Protokola bodo upoštevana pravila, ki veljajo v Republiki Sloveniji, če gre za gradbene storitve na ozemlju Republike Slovenije oziroma pravila, ki veljajo v Ruski federaciji, če gre za gradbene storitve na ozemlju Ruske federacije.
5. člen
Ta protokol se začasno uporablja od dneva njegovega podpisa, veljati pa začne trideseti dan po prejemu ruske strani slovenskega obvestila o zaključku notranjepravnih postopkov, ki so na slovenski strani potrebni za začetek veljavnosti tega protokola.
Ta protokol velja, dokler ga ena od pogodbenic ne odpove s pisnim obvestilom po diplomatski poti. V tem primeru protokol preneha veljati po šestih mesecih od datuma, ko druga pogodbenica prejme takšno obvestilo.
Prenehanje veljavnosti tega protokola ne vpliva na izvajanje pogodb sklenjenih v času veljavnosti protokola.
Sestavljeno v Moskvi dne 31. maja 2006 v dveh izvirnikih v slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za
Ministrstvo
za gospodarstvo
Republike Slovenije
Andrej Vizjak l.r.
 
Za
Federalno agencijo
za gradbeništvo in stanovanjsko komunalne zadeve
(Ruska federacija)
Sergej Kruglik l.r.
П Р О Т О К О Л
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНСТВОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
Министерство экономики Республики Словения и Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации (в дальнейшем – Стороны),
принимая во внимание обоюдную заинтересованность в сотрудничестве хозяйствующих субъектов и организаций, ведущих строительную деятельность,
пришли к следующему взаимопониманию:
Статья 1.
Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество в следующих сферах:
– разработка и внедрение современных строительных технологий, отвечающих требованиям международных стандартов;
– подготовка, разработка и осуществление совместных проектов в области жилищного строительства, объектов коммунальной инфраструктуры, строительства зданий производственного и общественного назначения;
– учреждение совместных предприятий хозяйствующих субъектов в области строительства и производства строительных материалов;
– разработка и производство новых приборов и оборудования, средств малой механизации, организация кооперативных производств;
– проектирование и строительство зданий и объектов инженерного строительства;
– реконструкция и реставрация исторических центров и архитектурных комплексов в городах Республики Словения и Российской Федерации;
– организация научно-технической деятельности, способствование сотрудничеству в области энергосбережения зданий и строительных объектов, повышения надежности и долговечности строительных материалов, изделий и конструкций;
– обмен информацией о порядке объявления международных конкурсов и таким образом предоставление возможности хозяйствующим субектам и организациям, ведущим строительную деятельность, участия в осуществлении инвестиционных работ в Республике Словения и Российской Федерации;
– участие в международных строительных выставках и ярмарках, которые будут проходить в Республике Словения и Российской Федерации;
– стремление к созданию благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов и организаций, ведущих строительную деятельность, например, в области иностранных инвестиций и страхования рисков;
– поддержка совместных проектов при выходе на рынки строительных услуг третьих стран.
Статья 2.
Стороны, в соответствии с национальным законодательством, будут стремиться развивать сотрудничество между хозяйствующими субъектами и организациями, ведущими строительную деятельность, с целью:
– увеличения взаимного товарооборота в области строительных материалов, изделий и конструкций, объема строительных услуг, повышения производительности, модернизации хозяйствующих субъектов, ведущих строительную деятельность, эффективного использования производственных мощностей, роста объемов строительной продукции, внедрения передовых достижений;
– дальнейшего развития стабильного и эффективного производства и научно-технической кооперации, обмена научными достижениями, освоения производства новых видов продукции и строительных технологий;
– организации применения новейшего технологического оборудования хозяйствующими субъектами по производству строительных материалов, конструкций и изделий;
– внедрения международных стандартов и требований в отношении строительных услуг, оказываемых совместными хозяйствующими субъектами;
– информирования и обучения в области национальных законодательных требований, стандартов и сертификатов соответствия.
Статья 3.
Стороны в соответствии с национальными законодательствами стремятся оказывать содействие хозяйствующим субъектам и организациям Республики Словения и Российской Федерации, ведущим строительную деятельность, в тех направлениях, которые предусмотрены положениями настоящего протокола, и обмениваться соответствующей информацией.
Статья 4.
При выполнении положений протокола будут соблюдаться правила, действующие в Республики Словения, в случае оказания строительных услуг на территории Республики Словения, и Российской Федерации, в случае оказания строительных услуг на территории Российской Федерации.
Статья 5.
Настоящий протокол будет временно применяться с даты его подписания и вступит в действие на тридцатый день с даты получения Российской стороной от Словенской стороны уведомления о завершении внутренней процедуры, необходимой для вступления в силу данного протокола для Словенской стороны
Настоящий Протокол будет действовать до тех пор, пока одна из сторон письменно не известит другую сторону по дипломатическим каналам о его расторжении. В этом случае Протокол прекращает свое действие по истечении шести месяцев со дня получения второй стороной такого сообщения.
Расторжение данного протокола не влияет на исполнение контрактов, заключенных в период его действия.
Подписано в городе Москве «31» мая 2006 г. в двух экземплярах, каждый на словенском и русском языках, при этом оба экземпляра имеют равную силу.
За
Министерство
экономики
Республики Словения
Андрей Визяк с.р.
 
За
Федеральное агентство
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству
(Российская Федерация)
Сергей Круглик с.р.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-31/2008/3
Ljubljana, dne 3. aprila 2008
EVA 2008-1811-0012
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti