Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

33. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino Republike Moldove, stran 801.

Na podlagi četrte alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA GOSPODARSTVO IN TRGOVINO REPUBLIKE MOLDOVE
1. člen
Ratificira se Memorandum o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino Republike Moldove, podpisan v Ljubljani 18. aprila 2007.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(1):
M E M O R A N D U M
O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA GOSPODARSTVO IN TRGOVINO REPUBLIKE MOLDOVE
Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije ter Ministrstvo za gospodarstvo in trgovino Republike Moldove (v nadaljevanju »pogodbenika«) sta se
– ob potrditvi prijateljskih odnosov med državama in njunimi prebivalci;
– v želji, da bi spodbujali razvoj gospodarskega sodelovanja na področjih obojestranskega interesa na podlagi enakopravnosti, obojestranske koristi in vzajemnosti;
– ob upoštevanju obojestranske koristi, ki izhaja iz povečane trgovine in želje po nadaljnji krepitvi odnosov, zlasti s spodbujanjem dvostranske trgovine, gospodarskih vezi in tesnejšega sodelovanja, in
– ob upoštevanju obveznosti svojih držav, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov,
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Pogodbenika si v okviru svojih zakonov, predpisov in drugih določb ter ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti ter sporazumov kar najbolj prizadevata za razvoj in krepitev gospodarskega sodelovanja na čim širši podlagi in na vseh področjih, za katera menita, da so v njunem obojestranskem interesu in v njuno korist.
2. člen
Pogodbenika si prizadevata ustvarjati ugodne razmere za krepitev gospodarskega sodelovanja, zlasti s tem da:
– omogočata in podpirata izmenjavo in stike med svojimi gospodarskimi subjekti,
– spodbujata sodelovanje in dejavnosti na področju turizma,
– pospešujeta in spodbujata tuje naložbe,
– omogočata izmenjavo poslovnih in gospodarskih informacij,
– si pomagata pri organiziranju sejmov, razstav, simpozijev itd.,
– omogočata izmenjavo informacij o dejavnostih na domačem trgu, vključno s pravili o varstvu potrošnikov,
– ustvarjata ugodno ozračje za sodelovanje na področju malih in srednje velikih podjetij ter za razvoj podjetništva.
3. člen
S tem namenom pogodbenika ustanovita slovensko-moldovsko skupno komisijo, ki obravnava področja iz tega memoranduma in:
– opredeljuje področja za razširitev sodelovanja med pogodbenikoma, predlaga ukrepe in daje priporočila za njihovo uresničevanje;
– pripravlja predloge za izboljšanje možnosti sodelovanja med gospodarskimi subjekti obeh držav;
– izmenjuje informacije o gospodarskem položaju v obeh državah, predpisih, gospodarskih programih ter druge informacije v obojestranskem interesu;
– ugotavlja težave, ki ovirajo dvostransko trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, ter predlaga ukrepe za njihovo rešitev, in
– opravlja druge dejavnosti v obojestranskem interesu.
4. člen
Skupno komisijo sestavljajo predstavniki pogodbenikov, po potrebi pa so k sodelovanju lahko povabljeni tudi predstavniki drugih ustanov zasebnega ali javnega sektorja.
5. člen
1. Skupna komisija se praviloma sestaja enkrat letno ali po potrebi na zahtevo enega ali drugega pogodbenika.
2. Pogodbenika se dogovorita o datumu in dnevnem redu zasedanja skupne komisije.
3. Pogodbenik gostitelj na podlagi zapisnika o poteku in sklepih zasedanja skupne komisije pripravi sklepni protokol, ki ga ob koncu zasedanja podpišeta vodji delegacij.
6. člen
En ali drug pogodbenik lahko kadar koli po diplomatski poti predlaga spremembo tega memoranduma. Spremembe začnejo veljati, kot je določeno v prvem odstavku 7. člena.
7. člen
1. Ta memorandum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu prejema zadnje od not, s katerima se pogodbenika obvestita o končanju notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega memoranduma.
2. Ta memorandum velja eno leto in se samodejno podaljšuje za enaka obdobja, razen če eden od pogodbenikov vsaj šest mesecev pred datumom odpovedi uradno po diplomatski poti ne obvesti drugega, da ga namerava odpovedati.
Sestavljeno v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 18. 4. 2007 v slovenskem, moldovskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Ministrstvo za gospodarstvo
Republike Slovenije
Andrej Vizjak l.r.
 
Za Ministrstvo za gospodarstvo in trgovino Republike Moldove
Viorel Melnic l.r.
M E M O R A N D U M
ON COOPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF THE ECONOMY AND TRADE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
The Ministry of the Economy of the Republic of Slovenia and the Ministry of the Economy and Trade of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),
– confirming friendly relations between their states and their inhabitants;
– wishing to promote the development of their economic cooperation in the fields of mutual interest on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity;
– taking into account mutual benefit arising from increased trade and the wish to strengthen further the relations, especially through the promotion of bilateral trade, economic ties and closer cooperation; and
– taking into account the obligations of their states arising from international agreements,
have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall, within the framework of their laws, regulations and other provisions and taking into account their international obligations and agreements, make their best efforts to develop and strengthen economic cooperation on the widest possible basis and in all the fields they deem to be of mutual interest and benefit.
Article 2
The Contracting Parties shall strive to create favorable conditions to strengthen economic cooperation, especially by:
– facilitating and supporting the exchange and contacts between their economic operators,
– encouraging cooperation and activities in the field of tourism,
– promoting and encouraging foreign investments,
– facilitating the exchange of business and economic information,
– helping each other in the organisation of fairs, exhibitions, symposiums etc.,
– facilitating the exchange of information on activities in the domestic market, including the rules regarding consumer protection,
– creating a favorable climate for cooperation in the field of small-and-medium- size enterprises and the development of entrepreneurship.
Article 3
To this end the Contracting Parties hereby establish the Joint Slovene-Moldovan Commission which shall deal with the fields covered by this Memorandum and:
– identify the fields to which cooperation between the Contracting Parties is to be extended, propose measures and give recommendations for their implementation;
– prepare proposals for improving the possibilities of cooperation between the economic operators of the two states;
– exchange information on the economic situation in both states, on regulations, economic programs and other information of mutual interest;
– identify problems which hinder bilateral trade and economic cooperation and propose measures for their solution; and
– carry out other activities of mutual interest.
Article 4
The Joint Commission shall be composed of the representatives of the Contracting Parties and, where necessary, representatives of other establishments in the private or public sector may also be invited to participate.
Article 5
1. The Joint Commission shall meet as a rule once a year or when necessary on the request of either of the Contracting Parties.
2. The date of the meeting and the agenda of the Joint Commission shall be agreed upon by both Contracting Parties.
3. The host Contracting Party shall prepare a final protocol based on the minutes of the course and conclusions of the meeting of the Joint Commission, which shall be signed by heads of both delegations at the end of the meeting.
Article 6
Either of the Contracting Parties may propose amendments to this Memorandum through diplomatic channels at any time. The amendments shall enter into force as provided in Article 7(1).
Article 7
1. This Memorandum shall enter into force on the first day of the second month after the day of receiving the last of the notes with which the Contracting Parties inform each other on the fulfillment of internal legal procedures required for this Memorandum to enter into force.
2. This Memorandum shall be valid for one year and shall be automatically extended for equal periods, unless either Contracting Party notifies the other, through diplomatic channels, about its intention to terminate it, at least six months prior to the date of the said termination.
Done in duplicate in Ljubljana on 18. 4. 2007 in the Slovene, Moldovan and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.
For the Ministry of the Economy
of the Republic of Slovenia
Andrej Vizjak (s)
 
For the Ministry of the Economy and Trade of the Republic of Moldova
Viorel Melnic (s)
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-11/2008/3
Ljubljana, dne 14. februarja 2008
EVA 2008-1811-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
(1) Besedilo memoranduma v moldovskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost