Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

32. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o skupni kontaktni službi na mejnem prehodu Obrežje, stran 798.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE, POLICIJO IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE, RAVNATELJSTVOM POLICIJE, O SKUPNI KONTAKTNI SLUŽBI NA MEJNEM PREHODU OBREŽJE
1. člen
Ratificira se Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o skupni kontaktni službi na mejnem prehodu Obrežje, podpisan 3. julija 2007 na Otočcu.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(1):
P R O T O K O L
MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE, POLICIJO, IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE, RAVNATELJSTVOM POLICIJE, O SKUPNI KONTAKTNI SLUŽBI NA MEJNEM PREHODU OBREŽJE
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvo policije (v nadaljevanju: pogodbenika), sta se na podlagi 11. in 22. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju, podpisanega 6. novembra 2002 v Zagrebu (v nadaljevanju: sporazum), dogovorili o naslednjem:
1. člen
Predmet protokola in pristojna organa
(1) Ta protokol določa vzpostavitev skupne kontaktne službe na mejnem prehodu Obrežje (v nadaljevanju: služba), področja sodelovanja in način njenega dela.
(2) Pristojna organa za izvajanje tega protokola sta Uprava uniformirane policije Generalne policijske uprave Policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Uprava za mejo Ravnateljstva policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške.
2. člen
Namen vzpostavitve in področja sodelovanja
(1) Služba se vzpostavi zaradi analiziranja in izmenjave informacij, pomembnih za usklajeno in učinkovito sodelovanje pri izvajanju sporazuma.
(2) Področja sodelovanja iz prvega odstavka so predvsem:
a) nadzor državne meje,
b) preprečevanje nezakonitih migracij,
c) zatiranje čezmejne kriminalitete,
d) zagotavljanje javnega reda,
e) pomoč pri izvajanju sporazuma o izročitvi in sprejemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito, in
f) druga področja sodelovanja po sporazumu.
3. člen
Pogoji za vzpostavitev
(1) Pogodbenika se dogovorita, da bo služba začela delovati najpozneje eno leto po začetku veljavnosti tega protokola.
(2) Služba bo delovala v prostorih Postaje mejne policije Obrežje. Službeni prostori bodo označeni v jezikih obeh pogodbenikov.
(3) Slovenski pogodbenik omogoči hrvaškemu pogodbeniku namestitev in delovanje telekomunikacijskih naprav in naprav za obdelavo podatkov ter vzpostavitev potrebnih povezav z njunimi lokalnimi mrežami. Prav tako omogoči upravljavcu telekomunikacijskih naprav in naprav za obdelavo podatkov drugega pogodbenika vstop na svoje državno območje zaradi namestitve naprav ter vzpostavitve in vzdrževanja omrežnih povezav. Vsak pogodbenik krije svoje stroške uporabe telekomunikacijskih naprav.
(4) Oprema in premičnine, ki jih v službo prineseta pogodbenika, ostanejo njuna last.
(5) Naprave, oprema in premičnine hrvaškega pogodbenika iz tretjega in četrtega odstavka so oproščene možnih potrebnih dovoljenj, uvoznih in izvoznih dajatev, carin, davka na dodano vrednost in drugih javnih dajatev po slovenski zakonodaji.
(6) Pogodbenika imenujeta vsak svojo uradno osebo, odgovorno za organizacijo skupnih dejavnosti in delovanje službe. Odgovorni uradni osebi v prvih šestih mesecih po začetku delovanja službe izdelata skupni poslovnik službe in sprejmeta vse potrebne ukrepe za njeno učinkovito delovanje. Poslovnik in ukrepe pred začetkom veljavnosti potrdita pristojna organa pogodbenikov.
4. člen
Način dela
(1) Uradne osebe, ki delajo v službi, medsebojno sodelujejo pri opravljanju svojih dejavnosti in so pooblaščene, da ob upoštevanju notranje zakonodaje neposredno odgovarjajo na zaprosila pristojnih služb drugega pogodbenika.
(2) Uradne osebe se medsebojno sporazumevajo v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer lahko svoja zaprosila pošiljajo v svojem jeziku.
5. člen
Skupni sestanki
(1) Predstavniki pristojnih organov in odgovorni osebi pogodbenikov se sestanejo po potrebi.
(2) Na sestanku:
a) analizirajo sodelovanja in ocenijo delovanje službe,
b) si izmenjajo statistične podatke o delovanju službe in varnostnih razmerah v določenem obdobju,
c) izdelajo načrt dela službe za naslednje obdobje in
d) obravnavajo druga vprašanja s področja dela službe.
6. člen
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje
(1) Ta protokol začne veljati na dan prejema zadnje diplomatske note, s katero se pogodbenika medsebojno obvestita, da sta izpolnila notranjepravne pogoje, predvidene za začetek veljavnosti tega protokola. Protokol se začasno uporablja od dneva podpisa.
(2) Ta protokol se sklene za nedoločen čas. Vsak pogodbenik lahko protokol po diplomatski poti kadar koli pisno odpove. Odpoved začne veljati tri mesece od dneva, ko je drugi pogodbenik prejel obvestilo o odpovedi.
(3) Ta protokol preneha veljati hkrati s sporazumom.
Sestavljeno na Otočcu dne 3. 7. 2007 v dveh izvirnikih v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku, vsa besedila so enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi protokola prevlada angleško besedilo.
Za Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije,
Policijo
Dragutin Mate l.r.
 
Za Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške,
Ravnateljstvo policije
Ivica Kirin l.r.
P R O T O C O L
BETWEEN THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE POLICE, AND THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF CROATIA, GENERAL POLICE DIRECTORATE, ON THE COMMON CONTACT SERVICE AT THE OBREŽJE BORDER CROSSING POINT
The Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, the Police and the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, General Police Directorate (hereinafter the Contracting Parties), pursuant to Articles 11 and 22 of the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia on Cross-border Police Cooperation, signed on 6 November 2002 in Zagreb (hereinafter the Agreement), have agreed as follows:
Article 1
Scope of the Protocol and Competent Authorities
(1) This Protocol shall lay down the setting-up of a common contact service at the Obrežje Border Crossing Point (hereinafter the Service), the scope of cooperation and manner of its work.
(2) The competent authorities for the implementation of this Protocol shall be the Uniformed Police Directorate of the General Police Directorate, the Police, Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, and the Border Police Directorate of the General Police Directorate, Ministry of the Interior of the Republic of Croatia.
Article 2
Purpose of the Setting-up and Areas of Cooperation
(1) The Service shall be set up for the purpose of analysing and exchanging information relevant for coordinated and effective cooperation in the implementation of the Agreement.
(2) The areas of cooperation under the preceding paragraph shall especially be:
a) state border control,
b) prevention of illegal migration,
c) suppression of cross-border crime,
d) maintenance of public order,
e) assistance in implementing the agreement on the return and readmission of persons whose entry and residence is illegal and
f) other areas of cooperation under the Agreement.
Article 3
Conditions for the Setting-up
(1) The Contracting Parties agree that the Service shall start operating no later than one year after the entry into force of this Protocol.
(2) The Service shall operate at the premises of the Obrežje Border Police Station. The official premises of the Service shall be marked in the languages of both Contracting Parties.
(3) The Slovenian Contracting Party shall enable the Croatian Contracting Party to install and operate telecommunication and data processing devices as well as set up the necessary connections with their local networks. It shall also allow the operator of telecommunication devices and data processing devices of the other Contracting Party to enter its territory to install the devices and set up and maintain network connections. Each Contracting Party shall cover its own costs of using telecommunication devices.
(4) The equipment and movables brought to the Service by each Contracting Party shall remain its property.
(5) The devices, equipment and movables of the Croatian Contracting Party under third and fourth paragraphs shall be exempt from any required permits, import or export fees, customs duties, VAT and other public levies under the Slovenian legislation.
(6) Each Contracting Party shall appoint an officer responsible for organising common activities and for functioning of the Service. Within the first six months after the start of operation of the Service the responsible officers shall draw up common rules of procedure and take all the necessary measures for its efficient operation. Before their entry into force, the rules of procedure and measures shall be approved by the competent authorities of the Contracting Parties.
Article 4
Manner of work
(1) Officers who work at the Service shall cooperate with each other in performing their activities and shall be authorised to directly respond to requests by the competent services of the other Contracting Party, by observing their national legislation.
(2) Officers shall mutually communicate in the Croatian and Slovenian languages, and they may send their requests in their language.
Article 5
Joint meetings
(1) Representatives of the competent authorities and responsible officers of the Contracting Parties shall meet when necessary.
(2) At a meeting they shall:
a) analyse the cooperation and evaluate the operation of the Service,
b) exchange statistical data on the operation of the Service and security situation in a certain period,
c) draw up a work plan of the Service for the following period and
d) discuss other issues from the Service's area of work.
Article 6
Entry into force, duration and termination
(1) This Protocol shall enter into force on the day of receipt of the last diplomatic note by which the Contracting Parties have notified each other that they have fulfilled the conditions stipulated by their internal legislation for the entering into force of this Protocol. This Protocol shall apply on a provisional basis as of the day of signature.
(2) This Protocol shall be concluded for an indefinite period of time. Either Contracting Party may at any time denounce the Protocol in writing through diplomatic channels. The denunciation shall take effect three months from the day the other Contracting Party has received the denunciation notice.
(3) The Protocol shall cease to have effect simultaneously with the Agreement.
Done at Otočec on 3. 7. 2007 in two original copies, in the Slovenian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of the Protocol, the English text shall prevail.
For the Ministry of the Interior
of the Republic of Slovenia,
the Police
Dragutin Mate (s)
 
For the Ministry of the Interior
of the Republic of Croatia,
General Police Directorate
Ivica Kirin (s)
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-17/2008
Ljubljana, dne 21. februarja 2008
EVA 2008-1811-0017
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost