Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

31. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o ustanovitvi skupnih delovnih skupin, stran 795.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE, POLICIJO IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE, RAVNATELJSTVOM POLICIJE, O USTANOVITVI SKUPNIH DELOVNIH SKUPIN
1. člen
Ratificira se Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o ustanovitvi skupnih delovnih skupin, podpisan 3. julija 2007 na Otočcu.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(1):
P R O T O K O L
MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE, POLICIJO, IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE, RAVNATELJSTVOM POLICIJE, O USTANOVITVI SKUPNIH DELOVNIH SKUPIN
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvo policije (v nadaljevanju: pogodbenika), sta se na podlagi 12. in 22. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju, podpisanega 6. novembra 2002 v Zagrebu (v nadaljevanju: sporazum), dogovorili o naslednjem:
1. člen
Predmet protokola in pristojna organa
(1) Ta protokol določa pristojna organa, namen, način dela in naloge skupnih delovnih skupin.
(2) Pristojna organa za izvedbo tega protokola sta Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, Generalna policijska uprava s svojimi notranjimi organizacijskimi enotami in policijskimi upravami, in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvo policije s svojimi notranjimi organizacijskimi enotami in policijskimi upravami.
2. člen
Namen ustanovitve
Skupne delovne skupine se ustanovijo po potrebi zaradi krepitve medsebojnega policijskega sodelovanja, preprečevanja nevarnosti, krepitve varnosti in zatiranja vseh oblik čezmejne kriminalitete.
3. člen
Način ustanovitve
(1) Pristojna organa se posebej dogovorita za ustanovitev vsake skupne delovne skupine.
(2) Pisni dogovor o ustanovitvi skupne delovne skupine lahko vsebuje podatke o:
a) nazivu in namenu ustanovitve,
b) obdobju delovanja,
c) imenih vodij in članov ter njihovih pravicah in obveznostih,
d) pravilih delovanja,
e) nalogah, ki jih je treba opravljati,
f) kontaktnih osebah in načinu medsebojnega sporazumevanja ter izmenjavi podatkov,
g) načrtu dela in usklajevanju policijskih aktivnosti,
h) pogojih in načinu uporabe posebne policijske opreme,
i) kritju stroškov in
j) drugih podrobnostih, pomembnih za delovanje.
4. člen
Naloge
Skupne delovne skupine delujejo le s svetovanjem in zagotavljanjem strokovne pomoči, in sicer predvsem pri:
a) preprečevanju nevarnosti in zagotavljanju javne varnosti, zaščiti življenja in zdravja ljudi, premoženja ter okolja,
b) zatiranju čezmejne kriminalitete in
c) izvajanju drugih oblik policijskega sodelovanja po sporazumu.
5. člen
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje
(1) Ta protokol začne veljati na dan prejema zadnje diplomatske note, s katero se pogodbenika medsebojno obvestita, da sta izpolnila notranjepravne pogoje, predvidene za začetek veljavnosti tega protokola. Protokol se začasno uporablja od dneva podpisa.
(2) Ta protokol se sklene za nedoločen čas. Vsak pogodbenik lahko protokol po diplomatski poti kadar koli pisno odpove. Odpoved začne veljati tri mesece od dneva, ko je drugi pogodbenik prejel obvestilo o odpovedi.
(3) Ta protokol preneha veljati hkrati s sporazumom.
Sestavljeno na Otočcu dne 3. 7. 2007 v dveh izvirnikih v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku, vsa besedila so enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi protokola prevlada angleško besedilo.
Za Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije,
Policijo
Dragutin Mate l.r.
 
Za Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške,
Ravnateljstvo policije
Ivica Kirin l.r.
P R O T O C O L
BETWEEN THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE POLICE, AND THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF CROATIA, GENERAL POLICE DIRECTORATE, ON THE ESTABLISHMENT OF JOINT WORKING GROUPS
The Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, The Police, and the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, General Police Directorate (hereinafter the Contracting Parties), pursuant to Articles 12 and 22 of the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia on Cross-border Police Cooperation, signed on 6 November 2002 in Zagreb (hereinafter the Agreement), have agreed as follows:
Article 1
Scope of the Protocol and Competent Authorities
(1) This Protocol shall lay down the competent authorities, the purpose, the method of work and tasks of joint working groups.
(2) The competent authorities for the implementation of this Protocol shall be the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, the Police, General Police Directorate with its internal organisational units and police departments, and the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, General Police Directorate with its internal organisational units and police departments.
Article 2
Purpose of Establishment
Joint working groups shall be established, if necessary, for the purpose of enhancing mutual police cooperation, preventing threats, strengthening security and suppressing all forms of cross-border crime.
Article 3
Manner of Establishment
(1) The competent authorities shall agree on the setting up of each joint working group separately.
(2) A written arrangement on the establishment of a joint working group may contain information on:
a) name and purpose of the establishment,
b) period of operation,
c) names of heads and members, and their rights and duties,
d) rules of operation,
e) tasks to be carried out,
f) contact persons and manner of mutual communication and data exchange,
g) work plan and coordination of police activities,
h) conditions for and manner of using special police equipment,
i) covering of costs and
j) other details relevant for the operation.
Article 4
Tasks
Joint working groups shall operate only as providers of consulting services and expert assistance, particularly with regard to:
a) preventing threats and ensuring public security, protecting people's lives and health, property and the environment,
b) suppression of cross-border crime and
c) implementing other forms of police cooperation under the Agreement.
Article 5
Entry into Force, Duration and Termination
(1) This Protocol shall enter into force on the day of receipt of the last diplomatic note by which the Contracting Parties have notified each other that they have fulfilled the conditions stipulated by their internal legislation for the entering into force of this Protocol. This Protocol shall apply on a provisional basis as of the day of signature.
(2) This Protocol shall be concluded for an indefinite period of time. Either Contracting Party may at any time denounce the Protocol in writing through diplomatic channels. The denunciation shall take effect three months from the day the other Contracting Party has received the denunciation notice.
(3) The Protocol shall cease to have effect simultaneously with the Agreement.
Done at Otočec on 3. 7. 2007 in two original copies, in the Slovenian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of the Protocol, the English text shall prevail.
For the Ministry of the Interior
of the Republic of Slovenia,
the Police
Dragutin Mate (s)
 
For the Ministry of the Interior
of the Republic of Croatia,
General Police Directorate
Ivica Kirin (s)
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-16/2008
Ljubljana, dne 21. februarja 2008
EVA 2008-1811-0016
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost