Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5602. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2009, stran 16524.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 105. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je župan Občine Rogašovci dne 16. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogašovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Rogašovci za leto 2008 (Uradni list RS, št. 21/8 in 91/08; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+---------+---+-----------------------------+----------+
|     |  |               |  v EUR |
+---------+---------------------------------+----------+
|KONTO  |OPIS               |Proračun |
|     |                 | januar– |
|     |                 |  marec |
|     |                 |  2009 |
+-------------------------------------------+----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN          |     |
|ODHODKOV                  |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI       | 501.487 |
|    |   |(70+71+72+73+74)       |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI       | 469.203 |
|    |   |(70+71)           |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI       | 453.676 |
|    |   |(700+703+704+706)      |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK       | 447.590 |
|    |   |IN DOBIČEK          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE     |  3.705 |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO    |  2.381 |
|    |   |IN STORITVE         |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|706  |   |DRUGI DAVKI         |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI      | 15.527 |
|    |   |(710+711+712+713+714)    |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU     |  6.657 |
|    |   |IN DOHODKI OD        |     |
|    |   |PREMOŽENJA          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE     |   665 |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|712  |   |DENARNE KAZNI        |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE     |  1.974 |
|    |   |BLAGA IN STORITEV      |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI        |  6.231 |
|    |   |PRIHODKI           |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI     |    0 |
|    |   |(720+721+722)        |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE     |     |
|    |   |OSNOVNIH SREDSTEV      |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|721  |   |PRIHODKI OD PRODAJE     |     |
|    |   |ZALOG            |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE     |     |
|    |   |ZEMLJIŠČ IN         |     |
|    |   |NEMATERIALNEGA        |     |
|    |   |PREMOŽENJA          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE       |    0 |
|    |   |(730+731)          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE       |     |
|    |   |IZ DOMAČIH VIROV       |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|731  |   |PREJETE DONACIJE IZ     |     |
|    |   |TUJINE            |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI     | 32.284 |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI     | 32.284 |
|    |   |IZ DRUGIH          |     |
|    |   |JAVNOFINANČNIH        |     |
|    |   |INSTITUCIJ          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA       |     |
|    |   |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA    |     |
|    |   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA    |     |
|    |   |EVROPSKE UNIJE        |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|783  |   |PREJETA SREDSTVA       |     |
|    |   |IZ PRORAČUNA EU       |     |
|    |   |ZA KOHEZIJSKO POLITIKO    |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|    |II. |SKUPAJ ODHODKI        | 364.066 |
|    |   |(40+41+42+43)        |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI        | 115.505 |
|    |   |(400+401+402+403+409)    |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI    | 15.702 |
|    |   |ZAPOSLENIM          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV    |  2.778 |
|    |   |ZA SOCIALNO VARNOST     |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO       | 96.313 |
|    |   |IN STORITVE         |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH       |   712 |
|    |   |OBRESTI           |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA      |     |
|    |   |V REZERVE          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI       | 161.684 |
|    |   |(410+411+412+413)      |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|410  |   |SUBVENCIJE          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM    | 79.798 |
|    |   |IN GOSPODINJSTVOM      |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM    |  5.815 |
|    |   |ORGANIZAC. IN        |     |
|    |   |USTANOVAM          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI     | 76.072 |
|    |   |TRANSFERI          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI    | 71.861 |
|    |   |(420)            |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA       | 71.861 |
|    |   |OSNOVNIH SREDSTEV      |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|43   |   |INVESTICIJSKI        | 15.016 |
|    |   |TRANSFERI (430)       |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|430  |   |INVESTICIJSKI        |     |
|    |   |TRANSFERI          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|431  |   |INVESTICIJSKI        |  6.574 |
|    |   |TRANSFERI          |     |
|    |   |PRAVNIM IN FIZIČNIM     |     |
|    |   |OSEBAM, KI NISO       |     |
|    |   |PRORAČUNSKI         |     |
|    |   |UPORABNIKI          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|432  |   |INVESTICIJSKI        |  8.442 |
|    |   |TRANSFERI          |     |
|    |   |PRORAČUNSKIM         |     |
|    |   |UPORABNIKOM         |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK     | 137.421 |
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. –     |     |
|    |   |II.)             |     |
|    |   |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS    |     |
|    |   |SKUPAJ ODHODKI)       |     |
+-------------------------------------------+----------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN       |     |
|NALOŽB                   |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|75   |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH    |   664 |
|    |   |POSOJIL IN PRODAJA      |     |
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
|    |   |(750+751)          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH    |     |
|    |   |POSOJIL           |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH     |     |
|    |   |DELEŽEV           |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA      |   664 |
|    |   |PRIVATIZACIJE        |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|44   | V. |DANA POSOJILA        |    0 |
|    |   |IN POVEČANJE         |     |
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
|    |   |(440+441)          |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|440  |   |DANA POSOJILA        |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH    |     |
|    |   |DELEŽEV           |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|    |VI. |PREJETA MINUS DANA      |   664 |
|    |   |POSOJILA IN SPREMEMBE    |     |
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
|    |   |(IV. – V.)          |     |
+-------------------------------------------+----------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|50   |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)      |    0 |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE     |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|55   |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)    |  2.804 |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA      |  2.804 |
|    |   |DOLGA            |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|    |IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    | 135.282 |
|    |   |SREDSTEV NA RAČUNIH     |     |
|    |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-     |     |
|    |   |VIII.)            |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE      | –2.804 |
|    |   |(VII.-VIII.)         |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|    |XI. |NETO FINANCIRANJE      |–137.421 |
|    |   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)     |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|    |   |STANJE SREDSTEV       |     |
|    |   |NA RAČUNIH DNE 31. 12.    |     |
|    |   |PRETEKLEGA LETA       |     |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
|9009  |   |Splošni sklad za drugo    | 650.122 |
+-------+-----+-----------------------------+----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina Rogašovci se v obdobju začasnega financiranja ne bo zadolževala.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 410-17/2008-1 (03)
Rogašovci, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.