Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5594. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2009, stran 16502.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16., 96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 02/06) je Občinski svet Občine Grad na 17. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Grad za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Grad za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                 v eurih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------
Skupina/Podskupina        Proračun
kontov/Konto/Podkonto        leta
                   2009
------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI      3.532.815
   (70+71+72+73+74)
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)  1.958.543
70  DAVČNI PRIHODKI      1.518.143
   700 Davki na dohodek in  1.416.123
   dobiček
   703 Davki na premoženje   92.020
   704 Domači davki na blago  10.000
   in storitve
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI      440.400
   710 Udeležba na dobičku in  15.700
   dohodki od premoženja
   711 Takse in pristojbine   3.000
   712 Globe in druge denarne
   kazni
   713 Prihodki od prodaje   270.000
   blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni     151.700
   prihodki
72  KAPITALSKI PRIHODKI     100.000
   720 Prihodki od prodaje
   osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje
   zalog
   722 Prihodki od prodaje   100.000
   zemljišč in neopredmetenih
   dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE       4.000
   730 Prejete donacije iz    4.000
   domačih virov
   731 Prejete donacije iz
   tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI    1.470.272
   740 Transferni prihodki iz 289.632
   drugih javnofinančnih
   institucij
   741 Prejeta sredstva iz  1.180.640
   državnega proračuna iz
   sredstev proračuna
   Evropske unije
78  PREJETA SREDSTVA IZ
   EVROPSKE UNIJE
   787 Prejeta sredstva od
   drugih evropskih
   institucij
II. SKUPAJ ODHODKI      3.462.259
   (40+41+42+43)
40  TEKOČI ODHODKI      1.019.114
   400 Plače in drugi izdatki 234.660
   zaposlenim
   401 Prispevki delodajalcev  34.223
   za socialno varnost
   402 Izdatki za blago in   705.231
   storitve
   403 Plačila domačih     35.000
   obresti
   409 Rezerve         10.000
41  TEKOČI TRANSFERI      567.495
   410 Subvencije        10.000
   411 Transferi posameznikom 336.100
   in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim  67.640
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači   153.755
   transferi
   414 Tekoči transferi v
   tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI   1.831.651
   420 Nakup in gradnja   1.831.651
   osnovnih sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI   44.000
   431 Investicijski
   transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso
   proračunski uporabniki
   432 Investicijski      44.000
   transferi proračunskim
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-  70.556
   II.) (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH     1.022
   POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH     1.022
   POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih   1.022
   posojil
   751 Prodaja kapitalskih
   deležev
   752 Kupnine iz naslova
   privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih
   deležev in finančnih
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin
   iz naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega
   premoženja v javnih
   skladih in drugih osebah
   javnega prava, ki imajo
   premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA      1.022
   POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
   V.)
------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)    75.000
55  ODPLAČILA DOLGA       75.000
   550 Odplačila domačega    75.000
   dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    –3.422
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  –75.000
   VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE      –70.556
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)
------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   DNE 31. 12. PRETEKLEGA
   LETA
9009 Splošni sklad za drugo    3.422
------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Grad.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. sofinanciranja občanov za investicije v komunalno infrastrukturo, ki se uporabijo skladno z namenom, določenim v pogodbah o sofinanciranju.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 25% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 5.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 100 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 100.000 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Grad, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč delež, se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč delež, lahko v letu 2009 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 0 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Grad v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-1213/08-OS
Grad, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.