Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5593. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2008, stran 16500.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16., 96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 17. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grad za leto 2008 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN      v EUR
ODHODKOV
------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov    Proračun
                  leta
                  2008
------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI      2.548.955
   (70+71+72+73+74+78)
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)  1.696.426
70  DAVČNI PRIHODKI      1.420.601
   700 Davki na dohodek in  1.327.682
   dobiček
   703 Davki na premoženje   85.109
   704 Domači davki na blago  7.810
   in storitve
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI     275.826
   710 Udeležba na dobičku in 16.141
   dohodki od premoženja
   711 Takse in pristojbine   2.400
   712 Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje  167.399
   blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni     89.885
   prihodki
72  KAPITALSKI PRIHODKI     10.065
   720 Prihodki od prodaje   10.065
   osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje
   zalog
   722 Prihodki od prodaje
   zemljišč in nematerialnega
   premoženja
73  PREJETE DONACIJE       1.283
   730 Prejete donacije iz   1.283
   domačih virov
   731 Prejete donacije iz
   tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI    841.181
   740 Transferni prihodki iz 292.074
   drugih javnofinančnih
   institucij
   741 Prejeta sredstva iz  549.107
   državnega proračuna iz
   sredstev proračuna
   Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI      2.487.114
   (40+41+42+43+45)
40  TEKOČI ODHODKI       992.100
   400 Plače in drugi izdatki 249.006
   zaposlenim
   401 Prispevki delodajalcev 38.588
   za socialno varnost
   402 Izdatki za blago in  656.325
   storitve
   403 Plačila domačih     43.182
   obresti
   409 Rezerve         5.000
41  TEKOČI TRANSFERI      395.913
   410 Subvencije        7.534
   411 Transferi posameznikom 210.167
   in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim  45.640
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači  132.571
   transferi
   414 Tekoči transferi v
   tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI   1.055.555
   420 Nakup in gradnja   1.055.555
   osnovnih sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI   43.546
   432 Investicijski      43.546
   transferi proračunskim
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-  61.841
   II.) (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH    1.644
   POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH    1.644
   POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih  1.644
   posojil
   751 Prodaja kapitalskih
   deležev
   752 Kupnine iz naslova
   privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih
   deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin
   iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA      1.644
   POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
   V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550+551)  66.978
55  ODPLAČILA DOLGA       66.978
   550 Odplačila domačega   66.978
   dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  –3.493
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
   II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  –66.978
   VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- –61.841
   IX.)
------------------------------------------
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  3.493
   OB KONCU PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2008.
Št. 410-1212/08-OS
Grad, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.