Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5591. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2007, stran 16499.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 19. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2007 je realiziran v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------+---------+
|A)  |Bilanca prihodkov in   |  v EUR |
|   |odhodkov         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|I.  |Skupaj prihodki      |2.053.108|
+-----+--------------------------+---------+
|II. |Skupaj odhodki      |2.024.379|
+-----+--------------------------+---------+
|III. |Proračunski presežek (I.- | 28.729 |
|   |II.)           |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |             |     |
+-----+--------------------------+---------+
|B)  |Račun finančnih terjatev |     |
|   |in naložb         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|IV. |Prejeta vračila danih   |    0 |
|   |posojil in prodaja    |     |
|   |kapitalskih deležev    |     |
+-----+--------------------------+---------+
|V.  |Dana posojila in     |  1.550 |
|   |povečanje kapitalskih   |     |
|   |deležev          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|VI. |Prejeta minus dana    | –1.550 |
|   |posojila in spremembe   |     |
|   |kapitalskih deležev (IV.- |     |
|   |V.)            |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |             |     |
+-----+--------------------------+---------+
|C)  |Račun financiranja    |     |
+-----+--------------------------+---------+
|VII. |Zadolževanje       |    0 |
+-----+--------------------------+---------+
|VIII.|Odplačilo dolga      | 38.557 |
+-----+--------------------------+---------+
|IX. |Povečanje (zmanjšanje)  | –11.378 |
|   |sredstev na računih    |     |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-   |     |
|   |VIII.)          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|X.  |Neto zadolževanje (VII.- | –38.557 |
|   |VIII.)          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|XI. |Neto financiranje     | –28.729 |
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-   |     |
|   |III.)           |     |
+-----+--------------------------+---------+
|XII. |Stanje sredstev na    |  3.991 |
|   |računih dne 31. 12.    |     |
|   |preteklega leta      |     |
+-----+--------------------------+---------+
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2007 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2008-9
Gornji Petrovci, dne 19. decembra 2008
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.