Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5589. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, stran 16498.

Na podlagi 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1; 70/08), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Zakona o prekrških /ZP-1-E/ (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4, 17/08, 21/08 – popr.), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 19/96, Uradni list RS, št. 88/00 in 59/07) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 47/99, Uradni list RS, št. 80/01) in ob upoštevanju Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 13. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 58/08).
2. člen
Za 8. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
»II.a NALOGE JAVNE SLUŽBE
8.a člen
Kot storitev javne službe mora izvajalec javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta in
– prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine, in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe objektov javne kanalizacije.
8.b člen
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in
– izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.«.
3. člen
V 18. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Cena odvajanja odpadne vode se določa na osnovi Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 79/08) in Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/08).«.
4. člen
V 24. členu se spremeni zadnji stavek, ki se na novo glasi:
»Po izteku roka, določenega v opominu, je upravljavec dolžan znesek zapadlega računa izterjati, lahko pa upravljavec postopa skladno s 30. členom tega odloka.«.
5. člen
V 30. členu se črta zadnja 6. točka.
6. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-46/2007-005
Gorenja vas, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.