Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 16495.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 3., 17. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 – UPB4, 17/08) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 13. seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
V 4. členu Odloka o javnem redu in miru v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 6/05) se spremenita drugi in tretji odstavek, tako da se na novo glasita:
»Z globo 45 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila v 1. do 6. točki tega člena.
Z globo 110 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila v 7. do 12. točki tega člena.«
2. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Javni shodi in javne prireditve lahko potekajo največ do 3. ure zjutraj, razen v obdobju med 23. decembrom in 1. januarjem vsakega leta, ko se prireditev lahko izjemoma podaljša.«.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se spremeni 4. točka, tako da se na novo glasi:
»4. zaključiti prireditev ob uri, ki je na podlagi prvega odstavka tega člena navedena v aktu o priglasitvi prireditve, oziroma zapreti in izprazniti lokal po izteku obratovalnega časa;«.
4. člen
V tretjem odstavku 5. člena se spremeni 3. točka, tako da se na novo glasi:
»3. kaditi v javnih prostorih in lokalih,«.
5. člen
Spremeni se tudi zadnji, četrti odstavek 5. člena, tako da se na novo glasi:
»Za prekrške po tem členu se z globo 150 EUR kaznuje posameznik, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga pravna oseba, razen pravnih oseb, ki se po zakonu štejejo za srednje ali velike gospodarske družbe in se za prekršek po tem členu kaznujejo z globo 300 EUR. Za prekrške po tem členu se kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ter odgovorno osebo samoupravne lokalne skupnosti, in sicer z globo 70 EUR.«.
6. člen
Spremenita se drugi in tretji odstavek 6. člena, tako da se na novo glasita:
»Z globo 125 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila od 1. do 10. točke tega člena.
Z globo 40 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila 11. in 12. točke tega člena.«.
7. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena, tako da se na novo glasi:
»Z globo 85 EUR se kaznuje posameznik, ki ne izvrši določila v 1. do 4. točki člena.«.
8. člen
V 1. točki prvega odstavka 8. člena se črta drugi stavek.
9. člen
Spremenita se drugi in tretji odstavek 8. člena, tako da se na novo glasita:
»Z globo 170 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila v 1. do 6. točki tega člena.
Z globo 50 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila v 7. do 11. točki tega člena.«.
10. člen
Spremeni se drugi odstavek 9. člena, tako da se na novo glasi:
»Z globo 50 EUR se kaznuje posameznik, ki ne izvrši določila v 1. do 5. točki tega člena.«.
11. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, tako da se na novo glasi:
»Z globo 50 EUR se kaznuje posameznik, ki ne izvede dejavnosti določene v 1. do 5. točki tega člena.«.
12. člen
Spremeni se drugi odstavek 11. člena, tako da se na novo glasi:
»Z globo 50 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.«.
13. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena, tako da se na novo glasi:
»Z globo 50 EUR se kaznuje lastnik objekta, ki ne ravna v skladu z določili prvega in drugega odstavka tega člena.«.
14. člen
Spremeni se 13. člen, tako da se na novo glasi:
»Nadzor nad izvrševanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri, ki lahko izvede kazni in odredi ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti ter predlaga uvedbo postopka o prekršku skladno z zakonom o prekrških.«.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-01/2008-001
Gorenja vas, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.