Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5586. Odlok o turistični taksi v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 16493.

Na podlagi 26. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 13. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina in delitev turistične takse v Občini Gorenja vas - Poljane, oprostitve, način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega prebivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravnava storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno. Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
1. otroci do 7. leta starosti,
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom (člansko izkaznico),
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
4. učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
5. dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
6. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
7. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse (tuji državljani, ki se izkažejo z diplomatskim potnim listom),
9. člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– gostje v kampih,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Višina turistične takse je določena na osnovi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja Občine Gorenja vas - Poljane.
5. člen
Višina turistične takse je 11 točk.
Višina turistične takse se določi tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vlada RS lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke.
III. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz prvega odstavka 2. člena tega odloka, in sicer predvsem za:
1. turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
3. pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe,
4. prireditve,
5. vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva,
6. komunalno infrastrukturo v območjih turističnih objektov,
7. druge naložbe na področjih turizma v občini po Programu razvoja turizma v občini.
IV. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE IN NADZOR
7. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo:
1. pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja,
2. voditi evidenco o plačani turistični taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci, ki je določena v prvem odstavku tega člena, vpisan razlog iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka.
8. člen
Osebe iz 7. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Gorenja vas - Poljane.
Osebe iz 7. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
Poročilo so osebe iz 7. člena tega odloka dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na prenočevanju ali ne. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
9. člen
Poročilo iz drugega odstavka 8. člena tega odloka mora obsegati naslov fizične ali pravne osebe, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev turistov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve, znesek plačane turistične takse ter obdobje, na katero se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
Za fizične osebe, ki se ukvarjajo s prenočevanjem, lahko poročilo iz prvega odstavka tega člena poda pooblaščena pravna oseba (turistično društvo, agencija ipd.). V tem primeru je fizična oseba dolžna posredovati pooblaščeni pravni osebi podatke za sestavo poročila do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Fizična oseba se je dolžna pisno izjasniti, na kakšen način bo posredovala podatke, in sicer v roku 30 dni po uveljavitvi odloka.
10. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidence kot tudi prisilno izterjavo plačila takse v skladu z 32. členom Zakona o spodbujanju turizma opravlja pristojni davčni organ. Medsebojna razmerja med občino in davčno upravo se uredijo s pogodbo.
Nadzor opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ v okviru svojih pooblastil.
Pristojni občinski inšpekcijski organ nadzira verodostojnost podatkov na oddanem obrazcu poročila s podatki iz knjige gostov.
Pravna ali fizična oseba je dolžna pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu omogočiti nadzor ter dati na vpogled knjigo domačih in tujih gostov.
11. člen
Za druga vprašanja, ki jih ta odlok ne predpisuje, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
V. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z globo 835 EUR se kaznuje pravna oseba, 415 EUR podjetnik posameznik ter 250 EUR sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo na prenočevanje, če:
1. do 25. v mesecu za pretekli mesec občini ne oddajo poročila o nočitvah ali ne podajo verodostojnih podatkov (9. člen).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Gorenja vas - Poljane veljati Odlok o turistični taksi v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/99).
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-13/2008-001
Gorenja vas, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.