Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5581. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, stran 16488.

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje prvega odstavka 17. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08), 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 6. 11. 2007 ter 9. členom Pravil GZS – Združenje lesne in pohištvene industrije, je Upravni odbor GZS – Združenja lesne in pohištvene industrije na 9. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti članov GZS – Združenja lesne in pohištvene industrije.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki so registrirane za naslednje dejavnosti po naslednjih šifrah standardne klasifikacije dejavnosti:
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva
31.030 Proizvodnja žimnic
31.090 Proizvodnja drugega pohištva
32.200 Proizvodnja glasbil
32.300 Proizvodnja športne opreme
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.910 Proizvodnja metel in krtač
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
95.240 Popravila pohištva.
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga z izhlapevanjem, sušenjem, krčenjem ipd. in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali trdnem stanju.
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (steklo, keramika ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga;
– pri/z izrednim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču;
– pri/z rednim letnim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se v lesarstvu šteje kot običajen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis blaga, izračunan kot:
“v obračunskem obdobju nabavljena količina materiala in trgovskega blaga, povečana za začetne zaloge ter v obračunskem obdobju prevzeta količina polizdelkov in izdelkov, povečana za začetne zaloge”, po naslednjih stopnjah:
1. žagan les            5,0%
2. elementi iz žaganega lesa    3,0%
3. vlaknene plošče         2,0%
4. vezane plošče          2,0%
5. steklo             3,0%
6. barve-laki           3,0%
7. razredčila           3,0%
8. impregnacija          4,0%
9. lepila             2,5%
10. okovje             1,5%
11. železo             1,0%
12. aluminij            3,5%
13. tesnila            2,5%
14. izolacijski materiali     2,5%
15. embalaža (plastika,      3,0%
karton)                
16. lepilni trakovi        4,0%
17. pogonska goriva        2,0%
18. maziva, goriva         3,0%
19. čistila            1,5%
20. potrošni material vzd.     2,0%
21. dr.izd. široke porabe     1,0%
22. iverne plošče         2,0%
23. kiti, voski          2,5%
24. brusni papirji         2,0%
25. sponke             1,5%
26. vijaki             1,5%
27. furnirji            3,0%
28. žičniki            1,5%
29. polizdelki-letvice       2,0%
30. polizdelki-obloge       1,0%
31. polizdelki-polnila       2,0%
32. papir             2,0%
33. robne folije          3,0%
34. etikete, navodila       4,0%
35. izd. iz plast. mas       1,5%
36. pšenična moka         1,0%
37. okrogel les – iglavci     1,8%
38. okrogel les – listavci     2,6%
39. melaminski papirji       3,0%
40. plošče iz masivnega lesa    1,0%
41. drugi izdelki v lesni     1,0%.
industriji
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Spremembe tega pravilnika je možno uveljaviti po enakem postopku, kot je bil pravilnik sprejet.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (Uradni list RS, št. 64/01).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. decembra 2008
Predsednik Upravnega odbora
GZS – Združenja lesne
in pohištvene industrije
Asto Dvornik, univ. dipl. inž, l.r.