Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5577. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine, stran 16477.

Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine
1. člen
V Navodilu o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine – (Uradni list RS, št. 99/01 in 110/04) se v 4. členu v prvem odstavku črtata prva in druga alineja, dosedanja tretja, četrta, peta in šesta alineja pa postanejo prva, druga, tretja in četrta alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da je dolžnik fizična oseba, mora k prošnji priložiti le priloge iz zadnje alineje prejšnjega odstavka.«
2. člen
V 5. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da se prošnja za odlog plačila dolga, ki izvira iz sredstev, prejetih na podlagi ukrepov kmetijske politike, je rok za vložitev prošnje za odlog plačila 15 dni od vročitve odločbe o vračilu sredstev.«
3. člen
V 6. členu se v petem odstavku za besedilom »«in dokazila o njegovi vrednosti« doda besedilo »ali pa dokazila o stalnem viru prihodkov poroka«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Zavarovanje v obliki poroštva fizične osebe je mogoče le, če dolg dolžnika, ki je zavarovan s takim zavarovanjem, ne presega 10.000 EUR«.
4. člen
Črta se 7. člen.
5. člen
V 8. členu se besedilo: »TOM+1,5%« nadomesti z besedilom »EURIBOR + 1%«. Besedilo »oziroma obrestne mere, katere realni del ne sme biti nižji od 1,5% p.a., razen v primerih, ko je obrestna mera v pogodbi že ob sklenitvi dolžniškega razmerja nižje določena« se črta.
6. člen
Črta se 9. člen.
7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-547/2008/10
Ljubljana, dne 10. decembra 2008
EVA 2004-1611-0181
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost