Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5570. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2008–2017), stran 16469.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2008–2017)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kras II (2008–2017), št. 14-10/08 z dne 22. 8. 2008, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Kras II, ki meri 13.797,16 ha, se nahaja v Kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Divača in Sežana, oziroma v katastrskih občinah Bazovica, Dane, Divača, Dolnje Ležeče, Famlje, Gornje Vreme, Gropada, Lokev, Merče, Naklo, Povir, Sežana, Škoflje, Trebče in Vremski Britof.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Kras II je s 1. januarjem 2008 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 79,80% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 11,70% državnih gozdov in 8,50% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 8.375,83 ha, od katere je 7.970,90 ha večnamenskih gozdov, 336,99 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 67,94 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 139,9 m3/ha, od tega 63,2 m3/ha iglavcev in 76,7 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 3,35 m3/ha, od tega 1,32 m3/ha iglavcev in 2,03 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2008–2017) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Kraškega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Kras II določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 932,09 ha,
– ekološke funkcije na površini 405,62 ha ter
– socialne funkcije na površini 189,11 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2008–2017) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Kras II za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 226.168 m3, od tega 112.618 m3 iglavcev in 113.550 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 575,17 ha,
– nega drogovnjaka na površini 116,01 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita z 8.125 m ograje ter vzdrževanje 2.510 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 33 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požarom, in sicer gradnja 13,5 km protipožarnih presek, vzdrževanje 225 km protipožarnih presek, postavitev 6 protipožarnih tabel, vzdrževanje 20 protipožarnih tabel ter vzdrževanje 5 km protipožarnih zidov,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 82,0 ha ter vzdrževanje vodnih površin v obsegu 22,5 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2008–2017) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Kras II, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2017, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2008–2017).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II (2008–2017) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II (2008–2017).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-9/2001/8
Ljubljana, dne 9. decembra 2008
EVA 2008-2311-0049
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano