Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5569. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2008–2017), stran 16468.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2008–2017)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2008–2017), št. 12-04/08 z dne 16. 9. 2008, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Lenart v Slovenskih goricah, ki meri 20.455,80 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občin Lenart, Sveta Trojica, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, oziroma v katastrskih občinah Spodnji Žerjavci, Zgornji Žerjavci, Jurovski dol, Partinje, Varda, Lenart v Slov. Goricah, Radehova, Zamarkova, Močna, Vinička vas, Zgornja Voličina, Spodnja Voličina, Šetarova, Nadbišec, Zavrh, Črmljenšak, Straže, Rogoznica, Selce, Drvanja, Ihova, Trije kralji, Trotkova, Benedikt, Spodnja Ročica, Brengova, Cogetinci, Cerkvenjak, Andrenci, Župetinci, Smolinci, Čagona, Lokavec, Rožengrunt, Zgornja Ščavnica, Spodnji Dražen vrh, Ledinek, Kremberk, Krivi vrh, Zgornja Ročica, Žice, Spodnji Porčič, Zgornji Porčič, Stari Porčič, Gradišče v Slov. Goricah, Zgornje Verjane, Osek, Spodnje Verjane, Spodnja Senarska, Zgornja Senarska, Gočova, Žitence, Spodnji Gasteraj, Srednji Gasteraj, Zgornji Gasteraj in Malna.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah je s 1. januarjem 2008 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 91,30% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 8,70% državnih gozdov;
B) površina: 5.554,49 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
C) lesna zaloga: 302,7 m3/ha, od tega 62,2 m3/ha iglavcev in 240,5 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 8,48 m3/ha, od tega 1,36 m3/ha iglavcev in 7,12 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2008–2017) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.774,03 ha ter
– ekološke funkcije na površini 63,84 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2008–2017) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 297.626 m3, od tega 63.172 m3 iglavcev in 234.454 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 297,58 ha,
– nega drogovnjaka na površini 253,07 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja z 28.380 tulci, zaščita z 1.000 m ograje ter vzdrževanje 22.630 tulcev.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2008–2017) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2017, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2008–2017).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2008–2017) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Lenart, Kraigherjeva 9a, Lenart v Slovenskih goricah in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2008–2017).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-18/01/10
Ljubljana, dne 9. decembra 2008
EVA 2008-2311-0047
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano