Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5567. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2008–2017), stran 16466.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2008–2017)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2008–2017), št. 12-02/01 z dne 16. 9. 2008, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Vzhodno Pohorje, ki meri 6.114,13 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Hoče - Slivnica in Rače - Fram, oziroma v katastrskih občinah Spodnje Hoče, Zgornje Hoče, Pivola, Hočko Pohorje, Slivniško Pohorje, Polana, Radizel, Čreta, Ranče, Fram, Kopivnik, Planica, Loka pri Framu in Morje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Vzhodno Pohorje je s 1. januarjem 2008 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 78,60% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 21,40% državnih gozdov;
B) površina: 3.057,78 ha, od katere je so vsi gozdovi večnamenski;
C) lesna zaloga: 343,7 m3/ha, od tega 172,6 m3/ha iglavcev in 171,1 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 10,43 m3/ha, od tega 5,13 m3/ha iglavcev in 5,30 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2008–2017) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vzhodno Pohorje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.057,78 ha ter
– socialne funkcije na površini 163,98 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2008–2017) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vzhodno Pohorje za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 196.008 m3, od tega 99.497 m3 iglavcev in 96.511 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 256,32 ha,
– nega drogovnjaka na površini 149,33 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 52.466 tulci, zaščita z 1.420 m ograje, zaščita s premazom na površini 3,96 ha, vzdrževanje 33.128 tulcev,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer sadnja 200 sadik plodonosnega drevja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2008–2017) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vzhodno Pohorje, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2017, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2008–2017).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2008–2017) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2008–2017).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-17/01/7
Ljubljana, dne 9. decembra 2008
EVA 2008-2311-0046
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano