Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5565. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008–2017), stran 16465.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008–2017)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008–2017), št. 07-06/08 z dne 4. 9. 2008, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Straža - Toplice, ki meri 7.044,59 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občinah Novo mesto, Dolenjske Toplice in Straža, oziroma v katastrskih občinah Veliki Podljuben, Dobindol, Gorenje Polje, Toplice, Podturn, Poljane, Stare žage, Gorenja straža, Prečna in Jurka vas.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Straža - Toplice je s 1. januarjem 2008 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 88,9% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 10,3% državnih gozdov in 0,8% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 4.046,59 ha, od katere je 3.939,16 ha večnamenskih gozdov in 107,43 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 350,7 m3/ha, od tega 173,7 m3/ha iglavcev in 177,0 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 9,23 m3/ha, od tega 4,90 m3/ha iglavcev in 4,33 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008–2017) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Straža - Toplice določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.763,67 ha,
– ekološke funkcije na površini 456,70 ha ter
– socialne funkcije na površini 442,93 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008–2017) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Straža - Toplice za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 266.742 m3, od tega 132.973 m3 iglavcev in 133.769 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 498,13 ha,
– nega drogovnjaka na površini 93,57 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 1.500 tulci,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 400 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 40,0 ha, vzdrževanje grmišč na površini 10,0 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 13 delovnih dni ter sadnja 250 sadik plodonosnega drevja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008–2017) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Straža - Toplice, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2017, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008–2017).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008–2017) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Straža, Ulica talcev 18, Straža in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Straža - Toplice (2008–2017).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-07-14/2002/11
Ljubljana, dne 9. decembra 2008
EVA 2008-2311-0038
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano