Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5563. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2008–2017), stran 16463.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2008–2017)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Blagovica (2008–2017), št. 04-11/08 z dne 4. 9. 2008, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Blagovica, ki meri 7.523,01 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini Lukovica, oziroma v katastrskih občinah Blagovica, Cešnjice, Koreno, Krašnja, Lukovica, Prevoje, Rafolče, Spodnje Koseze, Šentožbolt, Trojane, Učak, Zlato polje in Žirovše.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Blagovica je s 1. januarjem 2008 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 96,54% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 3,46% državnih gozdov;
B) površina: 4.535,6 ha, od katere je 4.386,1 ha večnamenskih gozdov in 149,5 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 280,1 m3/ha, od tega 144,1 m3/ha iglavcev in 136 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,66 m3/ha, od tega 3,26 m3/ha iglavcev in 3,40 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2008–2017) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Blagovica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.043,65 ha,
– ekološke funkcije na površini 327,51 ha ter
– socialne funkcije na površini 157,27 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2008–2017) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Blagovica za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 203.884 m3, od tega 111.345 m3 iglavcev in 92.539 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 273,42 ha,
– nega drogovnjaka na površini 94,27 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2008–2017) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Blagovica, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2017, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2008–2017).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Blagovica (2008–2017) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Domžale, Ljubljanska 72a, Domžale in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Blagovica (2008–2017).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-25/2001/9
Ljubljana, dne 9. decembra 2008
EVA 2008-2311-0031
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano