Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5562. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2008–2017), stran 16462.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2008–2017)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Bohor (2008–2017), št. 08-12/08 z dne 26. 8. 2008, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Bohor, ki meri 3.739,64 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah Šentjur, Kozje, Krško in Sevnica, oziroma v katastrskih občinah Golobinjek, Šentvid pri Planini, Zagorje, Pilštanj, Kozje, Vetrnik, Gorjane, Stranje, Dobrova, Reštanj in Zabukovje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Bohor je s 1. januarjem 2008 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 32,06% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 67,90% državnih gozdov in 0,04% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 3.275,54 ha, od katere je 3.164,24 ha večnamenskih gozdov, 7,23 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 104,07 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 317,6 m3/ha, od tega 113,6 m3/ha iglavcev in 204,0 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 7,58 m3/ha, od tega 2,72 m3/ha iglavcev in 4,86 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2008–2017) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Brežice, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Bohor določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.469,43 ha,
– ekološke funkcije na površini 485,51 ha ter
– socialne funkcije na površini 223,71 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2008 – 2017) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Bohor za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 234.828 m3, od tega 85.032 m3 iglavcev in 149.796 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.115,04 ha,
– nega drogovnjaka na površini 167,18 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja z 19.660 tulci, zaščita z 650 m ograje, vzdrževanje 3.850 m ograje ter vzdrževanje 19.760 tulcev,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 855 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 60 ha, vzdrževanje grmišč na površini 13,50 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 8 delovnih dni, postavitev valilnic v obsegu 12 delovnih dni ter načrtno puščanje 300 m3 stoječega odmrlega gozdnega drevja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2008–2017) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bohor, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2017, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2008–2017).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor (2008–2017) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Senovo, Trg rudarjev 1, Senovo in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor (2008–2017).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-08-9/01/8
Ljubljana, dne 9. decembra 2008
EVA 2008-2311-0041
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano