Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5560. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj - Motnik (2008–2017), stran 16460.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj - Motnik (2008–2017)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Tuhinj - Motnik (2008–2017), št. 04-33/08 z dne 4. 9. 2008, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Tuhinj - Motnik, ki meri 10.272,50 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini Kamnik, oziroma v katastrskih občinah Zgornji Motnik, Motnik, Špitalic, Hribi, Zgornji Tuhinj, Rakitovec, Pšajnovica, Šmartno, Hruševka, Znojile, Podhruška in Loke.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Tuhinj - Motnik je s 1. januarjem 2008 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 97,01% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 2,99% državnih gozdov;
B) površina: 7.298,81 ha, od katere je 7.264,12 ha večnamenskih gozdov in 34,69 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 291,8 m3/ha, od tega 149,8 m3/ha iglavcev in 142,0 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 7,26 m3/ha, od tega 3,73 m3/ha iglavcev in 3,53 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj - Motnik (2008–2017) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Tuhinj - Motnik določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.155,71 ha,
– ekološke funkcije na površini 469,58 ha ter
– socialne funkcije na površini 77,56 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2008–2017) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Tuhinj - Motnik za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 349.940 m3, od tega 191.078 m3 iglavcev in 158.862 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 468,17 ha,
– nega drogovnjaka na površini 465,17 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja z 200 tulci.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2008–2017) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Tuhinj - Motnik, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2017, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj - Motnik (2008–2017).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tuhinj - Motnik (2008–2017) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kamnik, Tunjiška 21, Kamnik in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tuhinj - Motnik (2008–2017).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-26/2001/9
Ljubljana, dne 9. decembra 2008
EVA 2008-2311-0032
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano