Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5558. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sodražica (2008–2017), stran 16459.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sodražica (2008–2017)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Sodražica (2008–2017), št. 06-20/08 z dne 8. 9. 2008, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Sodražica, ki meri 4.591,44 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občini Sodražica, oziroma v katastrskih občinah Slemena, Sodražica, Žimarice, Gora, Zamostec, Vinice, Sušje in Velike Poljane.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Sodražica je s 1. januarjem 2008 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 96,51% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,48% državnih gozdov in 1,01% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 2.885,93 ha, od katere je 2.873,90 ha večnamenskih gozdov in 12,03 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni;
C) lesna zaloga: 348,0 m3/ha, od tega 188,1 m3/ha iglavcev in 159,9 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 9,03 m3/ha, od tega 4,78 m3/ha iglavcev in 4,25 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sodražica (2008–2017) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Sodražica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.303,20 ha,
– ekološke funkcije na površini 785,08 ha ter
– socialne funkcije na površini 14,03 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sodražica (2008–2017) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Sodražica za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 177.400 m3, od tega 105.100 m3 iglavcev in 72.300 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 188,47 ha,
– nega drogovnjaka na površini 85,68 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 0,70 ha ter zaščita sadik gozdnega drevja s 1.850 tulci,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 17,90 ha ter vzdrževanje vodnih površin v obsegu 42 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sodražica (2008–2017) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Sodražica, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2017, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sodražica (2008–2017).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sodražica (2008–2017) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Travna gora, Trg 25. maja 10, Sodražica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sodražica (2008–2017).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-20/2001/7
Ljubljana, dne 9. decembra 2008
EVA 2008-2311-0037
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano