Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5555. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2008–2017), stran 16456.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2008–2017)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Poljane (2008–2017), št. 03-16/08 z dne 22. 8. 2008, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Poljane, ki meri 8.460,64 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kranj, v občinah Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka, oziroma v katastrskih občinah Visoko, Kovski vrh, Dobje, Lučine, Dolenja Dobrava, Gorenja vas, Dolenje Brdo, Podobeno, Dolenčice in Podvrh.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Poljane je s 1. januarjem 2008 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 98,45% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 1,50% državnih gozdov in 0,05% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 5.505,87 ha, od katere je 5.274,94 ha večnamenskih gozdov, 142,59 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 88,34 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 327,7 m3/ha, od tega 182,8 m3/ha iglavcev in 144,9 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 7,46 m3/ha, od tega 3,99 m3/ha iglavcev in 3,47 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2008–2017) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Kranj, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Poljane določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.418,64 ha,
– ekološke funkcije na površini 389,20 ha ter
– socialne funkcije na površini 63,87 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2008–2017) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Poljane za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 320.178 m3, od tega 189.381 m3 iglavcev in 130.797 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 388,25 ha,
– nega drogovnjaka na površini 96,83 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 33,46 ha, zaščita sadik gozdnega drevja z 9.080 tulci ter vzdrževanje 8.820 tulcev,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 500 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2008–2017) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Poljane, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2017, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2008–2017).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane (2008–2017) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 41, Poljane in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane (2008–2017).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-03-11/01/11
Ljubljana, dne 9. decembra 2008
EVA 2008-2311-0030
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano