Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5554. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2008–2017), stran 16456.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2008–2017)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Planina (2008–2017), št. 9-44/08 z dne 9. 9. 2008, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Planina, ki meri 11.112,75 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Šentjur in Dobje, oziroma v katastrskih občinah Gorica pri Slivnici, Vezovje, Slivnica pri Celju, Javorje, Voduce, Kalobje, Brezje, Suho, Paridol, Dobrina, Loka pri Žusmu, Lopatca, Straška gorca, Presečno, Planinska vas, Loke pri Planini, Planina, Lažiše, Podpeč, Praprotno, Planinca, Golobinjek in Šentvid pri Planini.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Planina je s 1. januarjem 2008 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 90,3% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 9,3% državnih gozdov in 0,4% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 4.916,64 ha, od katere je 4.743,94 ha večnamenskih gozdov in 172,70 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 289 m3/ha, od tega 38 m3/ha iglavcev in 251 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 7,81 m3/ha, od tega 1,16 m3/ha iglavcev in 6,65 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2008–2017) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Planina določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.701,78 ha,
– ekološke funkcije na površini 234,25 ha ter
– socialne funkcije na površini 55,38 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2008–2017) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Planina za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 262.648 m3, od tega 37.503 m3 iglavcev in 225.145 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 722,88 ha,
– nega drogovnjaka na površini 185,49 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 7.900 količki,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 12,5 ha, vzdrževanje grmišč na površini 5,0 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 16 delovnih dni, sadnja plodonosnega drevja na površini 1,70 ha, zaščita sadik plodonosnega drevja z 2.500 tulci ter postavitev in vzdrževanje valilnic v obsegu 7 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2008–2017) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Planina, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2017, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina (2008–2017).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina (2008–2017) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 14a, Šentjur in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina (2008–2017).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09-16/2001/8
Ljubljana, dne 9. decembra 2008
EVA 2008-2311-0043
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano