Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5553. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2008–2017), stran 16455.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2008–2017)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Logatec (2008–2017), št. 04-64/08 z dne 4. 9. 2008, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Logatec, ki meri 8.139,09 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini Logatec, oziroma v katastrskih občinah Dolenji Logatec, Laze, Grčarevec, Gorenji Logatec, Hrušica, Ravnik, Hotedršica in Novi svet.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Logatec je s 1. januarjem 2008 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 92,67% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 6,81% državnih gozdov in 0,52% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 5.962,05 ha, od katere je 5.920,74 ha večnamenskih gozdov in 41,31 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 258,6 m3/ha, od tega 175,8 m3/ha iglavcev in 82,9 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,73 m3/ha, od tega 4,33 m3/ha iglavcev in 2,40 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2008–2017) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Logatec določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.115,29 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.217,50 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.265,46 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2008–2017) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Logatec za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 282.751 m3, od tega 197.422 m3 iglavcev in 85.329 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 701,30 ha,
– nega drogovnjaka na površini 106,50 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer vzdrževanje 2.230 m ograj,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 117 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 77,0 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 232,5 delovnih dni ter vzdrževanje valilnic v obsegu 13,5 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2008–2017) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Logatec, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2017, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2008–2017).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec (2008–2017) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Logatec, Tržaška 19a, Logatec in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec (2008–2017).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-27/2001/11
Ljubljana, dne 9. decembra 2008
EVA 2008-2311-0033
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano