Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5552. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Loški Potok (2008–2017), stran 16454.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Loški Potok (2008–2017)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Loški Potok (2008–2017), št. 06-19/08 z dne 8. 9. 2008, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Loški Potok, ki meri 5.314,71 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občini Loški Potok, oziroma v katastrskih občinah Retje, Travnik in Hrib.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Loški Potok je s 1. januarjem 2008 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 95,79% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,14% državnih gozdov in 2,07% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 3.425,53 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
C) lesna zaloga: 351,4 m3/ha, od tega 255,0 m3/ha iglavcev in 96,4 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 8,21 m3/ha, od tega 5,88 m3/ha iglavcev in 2,33 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Loški Potok (2008 – 2017) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Loški Potok določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.206,97 ha,
– ekološke funkcije na površini 299,17 ha ter
– socialne funkcije na površini 0,95 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Loški Potok (2008–2017) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Loški Potok za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 216.000 m3, od tega 160.500 m3 iglavcev in 55.500 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 138,08 ha,
– nega drogovnjaka na površini 30,77 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja z 10.150 tulci ter zaščita z 200 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 100 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 76 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 30 delovnih dni ter postavitev valilnic v obsegu 3 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Loški Potok (2008–2017) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Loški Potok, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2017, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Loški Potok (2008–2017).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Loški Potok (2008–2017) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Travna gora, Trg 25. maja 10, Sodražica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Loški Potok (2008–2017).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-19/2001/8
Ljubljana, dne 9. decembra 2008
EVA 2008-2311-0036
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano