Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2008 z dne 12. 12. 2008

Kazalo

5091. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sistemu zajamčenih vlog, stran 15485.

Na podlagi 312. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08 in 109/08), tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sistemu zajamčenih vlog
1. člen
V Sklepu o sistemu zajamčenih vlog (Uradni list RS, št. 47/07) se v prvem odstavku 2. člena za besedilom »št. 131/06« doda vejica in besedilo »1/08 in 109/08«.
Točka (d) se spremeni tako, da se glasi:
»(d) zajamčena vloga v tretjem in šestem odstavku 310. člena,«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se črta besedilo »do višine 22.000 eurov«.
3. člen
V četrtem, petem in šestem odstavku 4. člena se črta besedilo »v višini do 22.000 eurov«.
4. člen
V naslovu 4. poglavja in v naslovu 7. člena se za besedilom »obveznost bank« doda besedilo »in Republike Slovenije«.
Na začetku prvega, drugega in tretjega odstavka se za besedo »Banke« doda besedilo »in Republika Slovenija«.
5. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka mora zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog po prvem odstavku 313. člena ZBan-1, v finančne instrumente iz 9. člena tega sklepa naložiti najmanj 2,5% od stanja zajamčenih vlog iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1 pri banki.«
V drugem in tretjem odstavku se beseda »polletja« nadomesti z besedo »četrtletja«.
6. člen
V 10. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter Republika Slovenija, v obsegu kot je določen s prvim in drugim odstavkom 313. člena ZBan-1.«.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Po izdaji sklepa sodišča o začetku stečajnega postopka morata banka v stečaju in banka prevzemnica ugotoviti stanje zajamčenih vlog po tretjem odstavku 310. člena ZBan-1 in zajamčenih vlog po šestem odstavku 310. člena ZBan-1 na dan izdaje sklepa o začetku stečaja nad banko, in zapisnik s seznamom zajamčenih vlog poslati Banki Slovenije v roku 10 dni.«.
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(Določitev obveznosti bank in Republike Slovenije za izplačilo zajamčenih vlog)
(1) Obveznost posamezne banke iz 7. člena tega sklepa izračuna Banka Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 313. člena ZBan-1 tako, da se:
(a) kot vsota zajamčenih vlog pri vseh bankah in vsota zajamčenih vlog posamezne banke, za katero se ugotavlja obveznost, upoštevata zneska iz zadnjih rednih poročil bank o zajamčenih vlogah, ki jih banke po 18. členu tega sklepa predložijo Banki Slovenije pred začetkom stečajnega postopka nad banko in
(b) kot vsota zajamčenih vlog, ki so predmet jamstva, upošteva znesek zajamčenih vlog na dan začetka stečajnega postopka nad banko, ugotovljen na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena tega sklepa.
(2) Banka Slovenije v odločbi, s katero po prvem odstavku 316. člena ZBan-1 naloži bankam obveznost vplačila ustreznega dela sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog, določi tudi rok za vplačilo, ki se ne sme izteči po izteku treh mesecev od dneva začetka stečajnega postopka nad banko.
(3) Za namen prvega in drugega odstavka tega člena se kot zajamčene vloge štejejo zajamčene vloge po tretjem odstavku 310. člena ZBan-1.
(4) Banka Slovenije izračuna obveznost Republike Slovenije za izplačilo zajamčenih vlog po šestem odstavku 310. člena ZBan-1, upoštevajoč izračun iz prvega odstavka tega člena, in določi rok, v katerem Republika Slovenija zagotovi sredstva. O roku obvesti Ministrstvo za finance. Rok ne more biti krajši od roka iz drugega odstavka tega člena, ki je določen za zagotovitev sredstev bank.
(5) V primeru jamstva iz drugega odstavka 313. člena ZBan-1 Banka Slovenije obvesti Republiko Slovenije o nezmožnosti zagotovitve zadostnih sredstev in določi rok, v katerem Republika Slovenija zagotovi sredstva. Ta rok ne more biti krajši od roka iz drugega odstavka tega člena, ki je določen za zagotovitev sredstev bank.«
9. člen
V prvem odstavku 17. člena se točka (b) spremeni tako, da se glasi: »(b) za ugotavljanje stanja vseh vlog, neto vlog (to je zajamčenih vlog iz tretjega ter šestega odstavka 310. člena ZBan-1), zajamčenih vlog iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1 in števila vlagateljev, katerih vloge so zajamčene ter«.
V drugem odstavku se točka (f) spremeni tako, da se glasi: »(f) znesek neto vloge (to je zajamčene vloge iz tretjega ter šestega odstavka 310. člena ZBan-1) in znesek zajamčene vloge iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1 po vlagatelju ter«.
10. člen
V tretjem odstavku 18. člena se beseda »polletja« nadomesti z besedo »četrtletja«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je najkasneje:
– do 31. 1. tekočega leta za stanje na dan 31. 12. preteklega leta,
– do 30. 4. za stanje na dan 31. 3. tekočega leta,
– do 31. 7. za stanje na dan 30. 6. tekočega leta,
– do 31. 10. za stanje na dan 30. 9. tekočega leta.«.
11. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. decembra 2008
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost