Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4903. Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav, stran 14761.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) in 32. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik podrobneje določa oprostitve plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) in trošarin za blago iz 6. točke prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) in za trošarinske izdelke iz 2. točke prvega odstavka 32. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) v skladu z Direktivo Sveta 2007/74/ES z dne 20. decembra 2007 o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav (UL L št. 346 z dne 29. 12. 2007, str. 6).
(2) Določbe tega pravilnika se nanašajo na blago oziroma trošarinske izdelke, uvožene v osebni prtljagi oseb, ki potujejo iz tretje države ali z ozemlja, na katerem se določbe Skupnosti o DDV oziroma trošarinah, kakor je določeno v 2. členu tega pravilnika, ne uporabljajo.
(3) Kadar potovanje vključuje tranzit prek ozemlja tretje države ali se začne na ozemlju iz druge alineje 2. člena tega pravilnika, se ta pravilnik uporablja le, če potnik ne more dokazati, da je bilo blago v prtljagi pridobljeno v skladu s splošnimi pogoji, ki urejajo obdavčitev v državi članici, kjer je bilo kupljeno, in ni upravičeno do nobenega vračila DDV ali trošarine.
(4) Prelet preko ozemlja tretje države ali ozemlja iz druge alineje 2. člena tega pravilnika brez pristanka, se ne šteje za tranzit.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Za namene tega pravilnika imajo naslednji izrazi naslednji pomen:
– »tretja država« pomeni državo, ki ni država članica Evropske unije;
Glede na davčni sporazum med Francijo in Kneževino Monako z dne 18. maja 1963 in glede na sporazum o prijateljskih in sosedskih odnosih med Italijo in Republiko San Marino z dne 31. marca 1939 se Monako ne šteje za tretjo državo, San Marino pa ne velja za tretjo državo v zvezi s trošarinami;
– »ozemlje, na katerem se določbe Skupnosti o DDV oziroma trošarinah ne uporabljajo« pomeni katerokoli ozemlje, ki ni ozemlje tretje države in na katerem se Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 11. 12. 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2008/8/ES z dne 20. 2. 2008 o spremembi direktive 2006/112/ES glede kraja opravljanja storitev (UL L 44 z dne 20. 2. 2008, str.11), oziroma Direktiva 92/12/EGS z dne 23. 3. 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov (UL L št. 76 z dne 23. 3. 1992, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2000/47/ES z dne 29. 7. 2000 o spremembah direktiv 69/169/EGS in 92/12/EGS o začasnih količinskih omejitvah za uvoz piva na Finsko (UL L št. 193 z dne 29. 7. 2000, str. 73) ne uporabljata.
Glede na sporazum med vladama Združenega kraljestva in otoka Man o carinah in trošarinah ter s tem povezanih zadevah z dne 15. oktobra 1979 se otok Man ne šteje za ozemlje, na katerem se ne uporabljajo določbe Skupnosti o DDV ali trošarinah ali o obojem;
– »potniki v zračnem prometu« in »potniki v pomorskem prometu« pomenijo potnike, ki potujejo z zračnim prevozom ali pomorskim prevozom, ki ni polet v zasebne namene ali pomorska plovba v zasebne namene;
– »polet v zasebne namene« in »pomorska plovba v zasebne namene« pomeni uporabo letala ali morskega plovila s strani lastnika ali fizične ali pravne osebe, ki letalo oziroma morsko plovilo uporablja bodisi na podlagi najema bodisi na kakršen koli drug način v namene, ki niso komercialni, in predvsem v namene, ki niso povezani s prevozom potnikov ali blaga ali z opravljanjem storitev proti plačilu ali za namene organov oblasti;
– »obmejno ozemlje« je ozemlje, ki ne presega 15 km zračne črte od mejne črte Slovenije;
– »obmejni delavec« je vsaka oseba, ki mora ob delovnih dneh zaradi izvajanja običajnih dejavnosti odhajati na drugo stran državne meje.
3. člen
(obseg oprostitev)
(1) Blago, uvoženo v osebni prtljagi potnikov, je oproščeno plačila DDV in trošarin pod pogojem, da je uvoz nekomercialne narave in pod pogojem, da ne presega mejnih vrednosti ali količin, določenih s tem pravilnikom.
(2) Kot osebna prtljaga se šteje vsa prtljaga, ki jo potnik lahko predloži carinskemu organu ob prihodu in prtljaga, ki jo predloži naknadno istemu organu in za katero se lahko dokaže, da je bila ob njegovem odhodu registrirana kot spremljajoča prtljaga pri družbi, ki je bila odgovorna za njen prevoz. Gorivo, razen goriva iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika, se ne šteje kot osebna prtljaga.
(3) Šteje se, da je uvoz nekomercialne narave, če se opravi priložnostno in če gre izključno za blago za osebno rabo potnika ali njegove družine oziroma za blago, namenjeno za darila. Narava in količina blaga ne smeta biti takšni, da bi lahko kazali na to, da se blago uvaža v komercialne namene.
4. člen
(vrednostne omejitve)
(1) Oprostitev plačila DDV in trošarin se nanaša na uvoz blaga, razen blaga iz 5. člena tega pravilnika, katerega skupna vrednost ne presega 300 EUR na osebo. Za potnike v zračnem in pomorskem prometu znaša ta vrednost 430 EUR.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek znaša za potnike, mlajše od 15 let, skupna vrednost blaga 150 EUR, ne glede na prevozno sredstvo, s katerim potujejo.
(3) Če vrednost blaga, ki ga potnik prinaša v osebni prtljagi, presega vrednost iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, se oprostitev plačila DDV in trošarin odobri le do predpisanega zneska, pri čemer se vrednost posameznih predmetov ne sme razdeliti.
(4) V vrednostno omejitev po tem členu se vrednost potnikove osebne prtljage, ki se uvozi začasno ali se po njenem začasnem izvozu ponovno uvozi, ter vrednost zdravil za osebno uporabo potnika, ne všteva.
5. člen
(količinske omejitve)
(1) Ne glede na vrednostne omejitve iz 4. člena tega pravilnika, so pri uvozu oproščene plačila DDV in trošarin naslednje količine trošarinskih izdelkov:
1. tobačni izdelki:
– 200 cigaret ali
– 100 cigarilosov (pri čemer se kot cigarilos šteje cigara, težka največ 3 grame) ali
– 50 cigar ali
– 250 gramov tobaka za kajenje ali
– sorazmerna količina različnih navedenih tobačnih izdelkov;
2. alkohol in alkoholne pijače, razen nepenečega vina in piva:
– do skupaj 1 liter alkohola in alkoholnih pijač z vsebnostjo več kot 22 vol. % alkohola, ali 80 vol. % in več nedenaturiranega etilnega alkohola ali
– do skupaj 2 litra alkohoča in alkoholnih pijač z vsebnostjo manj kot 22 vol. % ali
– sorazmerna količina različnih navedenih alkoholnih pijač;
3. nepeneče vino in pivo:
– do skupaj 4 litre nepenečega vina in 16 litrov piva.
(2) Oprostitve plačila DDV in trošarin iz prejšnjega odstavka ne more uveljavljati potnik, mlajši od 17 let.
(3) Plačila DDV in trošarin je pri uvozu oproščeno gorivo v standardnem rezervoarju vsakega prevoznega sredstva in deset litrov goriva v prenosni posodi.
(4) Vrednost blaga iz prvega in tretjega odstavka tega člena se ne všteva v vrednost iz 4. člena tega pravilnika.
6. člen
(posebni primeri omejitev)
(1) Ne glede na 4. člen tega pravilnika, znaša skupna vrednost blaga, za katerega velja oprostitev plačila DDV in trošarin pri uvozu blaga, 40 EUR, če blago uvažajo:
– osebe, ki imajo stalno prebivališče na obmejnem ozemlju,
– obmejni delavci – osebe, zaposlene na obmejnem ozemlju Republike Hrvaške in
– osebje prevoznih sredstev, ki se uporabljajo v prevozu iz tretje države ali z ozemlja, na katerem se določbe Skupnosti o DDV in trošarinah ali obojem ne uporabljajo.
(2) Ne glede na 5. člen tega pravilnika, so za osebe iz prejšnjega odstavka, pri uvozu oproščene naslednje količine trošarinskih izdelkov:
1. tobačni izdelki:
– 25 cigaret ali
– 10 cigarilosov (pri čemer se kot cigarilos šteje cigara, težka največ 3 grame) ali
– 5 cigar ali
– 250 gramov tobaka za kajenje ali
– sorazmerna količina različnih navedenih tobačnih izdelkov;
2. alkohol in alkoholne pijače:
– 1 liter nepenečega vina in
– 0,25 litra alkohola in drugih alkoholnih pijač.
(3) Ta člen se ne uporablja, kadar oseba iz prvega odstavka tega člena predloži dokazilo, da potuje dalje od obmejnega ozemlja ali da se ne bo vrnila z obmejnega ozemlja Republike Hrvaške, uporablja pa se, kadar obmejni delavci ali osebje prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za mednarodno potovanje, uvažajo blago, ko potujejo v okviru svojega dela.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin v mednarodnem potniškem prometu (Uradni list RS, št. 141/06).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2008.
Št. 007-555/2008/10
Ljubljana, dne 25. novembra 2008
EVA 2008-1611-0035
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti