Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4902. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec, stran 14760.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07– ZOFVI-UPBS5, 36/08 – ZOFVI-G), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96,18/98, 36/00 in 127/06) in statutov občin je Občinski svet Občine Braslovče na 15. seji dne 3. septembra 2008, Občinski svet Občine Polzela na 11. seji dne 3. julija 2008, Občinski svet Občine Prebold na 19. seji dne 2. oktobra 2008, Občinski svet Občine Tabor na 13. seji dne 23. junija 2008, Občinski svet Občine Vransko na 12. seji dne 30. junija 2008, Občinski svet Občine Žalec na 15. seji dne 26. maja 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Uradni list RS, št. 7/97, 63/01) se v preambulo vključi še 11. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06).
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
P 85.200   Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.310   Srednješolsko splošno izobraževanje
P 85.320   Srednješolsko poklicno in strokovno
       izobraževanje
P 85.421   Višješolsko izobraževanje
P 85.422   Visokošolsko izobraževanje
P 85. 510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85. 510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85. 530   Dejavnost vozniških šol
P 85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85. 600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
M 69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
       dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210   Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
M 73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300   Prevajanje in tolmačenje
M 74.900   Druge narazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti
N 77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških
       naprav v najem in zakup
N 78.100   Dejavnost pri iskanju zaaposlitve
N 79.900   Rezervacije in druge s potovanju povezane
       dejavnosti
N 82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300   Organiziranje razstav, sejmov srečanj
I 63.110   Obdelovanje podatkov
J 58.110   Izdajanje knjig
J 58.190   Drugo založništvo
J 62.020   Svetovanje o računalniških napravah
       in programih
J 63.990   Drugo informiranje
L 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
L 68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo
       ali po pogodbi
C 18.120   Drugo tiskanje
C 18.130   Priprava za tisk in objavo
C 18.140   Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
R 90.010   Umetniško uprizarjanje
R 90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško
       uprizarjanje
R 90.030   Umetniško ustvarjanje
R 93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R 91.011   Dejavnost knjižnic
R 91.102   Dejavnost arhivov
R 96.090   Druge storitve, drugje neravzrščene.«
3. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku in pogoji, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Direktor mora izpolnjevati pogoje po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Mandatna doba direktorja traja 5 let.«
4. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»Za pristojnosti in način oblikovanja oziroma imenovanja andragoškega zbora (učiteljskega zbora), strokovnega aktiva in vodjo izobraževalnega področja (razrednika) se smiselno uporablja vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0008/2008
Braslovče, dne 3. septembra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.
Polzela, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.
Prebold, dne 2. oktobra 2008
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
Tabor, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
Vransko, dne 30. junija 2008
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
Žalec, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti