Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec, stran 14758.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPBS5, št. 36/08 – ZOFVI-G), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96,18/98, 36/00 in 127/06) in statutov občin je Občinski svet Občine Braslovče na 15. seji dne 3. septembra 2008, Občinski svet Občine Polzela na 11. seji dne 3. julija 2008, Občinski svet Občine Prebold na 19. seji dne 2. oktobra 2008, Občinski svet Občine Tabor na 13. seji dne 23. junija 2008, Občinski svet Občine Vransko na 12. seji dne 30. junija 2008, Občinski svet Občine Žalec na 15. seji dne 26. maja sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec (Uradni list RS, št. 6/97 in 63/01) se v preambulo vključi še 11. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06).
2. člen
V 1. člen u se drugi odstavek spremni tako, da se glasi:
»Ustanoviteljske pravice in obveznosti prevzemajo ustanoviteljice v skupnem razmerju števila prebivalcev in deleža pri gradnji nove glasbene šole, in sicer:
– Občina Braslovče 12,4%
– Občina Polzela 13,3%
– Občina Prebold 11,8%
– Občina Tabor 2,0%
– Občina Vransko 3,0%
– Občina Žalec 57,5%«.
3. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
N 82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R 90.010    Umetniško uprizarjanje
R 90.020    Spremljajoče dejavnosti za umetniško
        uprizarjanje
R 90.030    Umetniško ustvarjanje
R 90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 93.299    Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
J 59.200    Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
        muzikalij
L 68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin«.
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljev
– 3 predstavniki delavcev
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učenca.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni drugače določeno.«
5. člen
V 9. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev izmed svojih članov. Če bo šola ustanovila podružnice, se mora zagotoviti enakomerna zastopanost staršev matične in podružničnih šol.«.
Za tretjim odstavkom se doda stavek, ki se glasi:
»Če bo šola ustanovila podružnice, se mora zagotoviti enakomerna zastopanost delavcev matične in podružničnih šol.«.
6. člen
V 10. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, še naslednje pristojnosti:«.
7. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v vsakokrat veljavnem Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
8. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»Pristojnosti in način oblikovanja sveta staršev in vrste, pristojnosti in način oblikovanja strokovnih organov šole določa vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0007/2008
Braslovče, dne 3. septembra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.
Polzela, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.
Prebold, dne 2. oktobra 2008
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
Tabor, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
Vransko, dne 30. junija 2008
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
Žalec, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti