Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2, stran 14756.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Uradni list RS, št. 99/02) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica je občinski svet na 19. redni seji dne 20. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1, VO 9/2 Škofljica, ki jih je izdelal GENIUS LOCI, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o,. Dunajska 158, Ljubljana, pod številko projekta 262-07 v avgustu 2008.
2. člen
V 1. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območji urejanja VP 9/1, VO 9/2 Škofljica, ki jih je izdelal GENIUS LOCI, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o. Dunajska 158, Ljubljana, pod številko projekta 262-07 v avgustu 2008.«
3. člen
V 3. členu se na koncu doda nov odstavek, z besedilom, ki se glasi:
»Za morfološke enote F10, F11, F22, F23, F24, in dele morfoloških enot F3, F25, F26, F27, F29 veljajo naslednji grafični prikazi v merilu 1:1000:
04 -1 Razmejitev območij – F3, F10, F11
04 -2 Razmejitev območij – F22, F23, F24, F25, F26, F27,
    F29
05 -1 Arhitektonsko zazidalna situacija – F3, F10, F11
05 -2 Arhitektonsko zazidalna situacija – F22, F23, F24,
    F25, F26, F27, F29
06 -1 Prometno tehnična situacija – F3, F10, F11
06 -2 Prometno tehnična situacija – F22, F23, F24, F25,
    F26, F27, F29
07 -1 Idejna višinska ureditev – F3, F10, F11
07 -2 Idejna višinska ureditev – F22, F23, F24, F25, F26,
    F27, F29
08 -1 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – F3, F10,
    F11
08 -2 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – F22, F23,
    F24, F25, F26, F27, F29
11 -1 Načrt parcelacije – F3, F10, F11
11 -2 Načrt parcelacije – F22, F23, F24, F25, F26, F27,
    F29,
ki jih je izdelal GENIUS LOCI d.o.o, št. projekta 262-07, v avgustu 2008.«
4. člen
V 6. členu se v drugem odstavku:
– v četrti alineji besedilo »A1 do A59, B1 do B5« zamenja z besedilom: »A1 do A64, B1 do B6«,
– v peti alineji se besedilo »od 1 do 21« zamenja z besedilom: »od 1 do 22«.
5. člen
V 7. členu se v šestem odstavku (F3):
– v prvi alineji črta gradbena enota »21«,
– črta peta alineja: » postavitev skladišča vnetljivih snovi (gradbena enota 17)«,
– šesta alineja postane peta,
– za peto alinejo se doda nova alineja z besedilom: »gradnja obrtno, servisnih, poslovnih, proizvodnih ter skladiščnih objektov v obsegu drobnega gospodarstva, gradnja trgovskih, gostinskih, servisnih objektov ter objektov za spremljajoče dejavnosti, ki so vezane na osnovno obrtno, poslovno ali proizvodno dejavnost (gradbene enote A60 do A64)«.
V enajstem odstavku (F10) se doda novo alinejo z besedilom:
»gradnja objektov za avtomehanični servis, prodajo avtomobilov, servisne in poslovne dejavnosti (gradbena enota 22)«.
V dvanajstem odstavku (F11) se prva in druga alineja nadomestita z novo alinejo z besedilom: »gradnja objektov za avtomehanični servis, prodajo avtomobilov, servisne in poslovne dejavnosti (gradbena enota 14)«.
6. člen
V 8. členu se za tretjim odstavkom poglavja »Izraba gradbenih parcel« doda nov odstavek z besedilom:
»Parcelacija zemljišč, kot je določena v grafičnih prikazih, se lahko izjemoma spremeni, kadar spremembe izhajajo iz dovoljenih toleranc velikosti objekta ali toleranc pri poteku dostopnih cest in cestnih povezav znotraj območja.«
V drugem odstavku poglavja »Horizontalni gabariti objektov« se:
– v prvi alineji »A56« zamenja z »A59«,
– za prvo alinejo doda nova, ki je druga alineja z besedilom: »za gradbeno enoto A60 43,5 x 29,0 m, za gradbene enote A61 do A64 30,0 x 29,0m«,
– druga alineja postane tretja in tako naprej,
– v osmi alineji (gradbena enota G1 in G2) se »15x10 m« nadomesti z »20x17 m«,
– v deveti alineji (gradbena enota E2 do E8) se »20x17 m« nadomesti s »15x10 m,
– v 20. alineji se črta besedilo »17 in«,
– 23. alineja »za objekt z oznako 21 …« se nadomesti z besedilom: »za objekt z oznako 22 62,0 x 29,0 m«.
V tretjem odstavku poglavja »Vertikalni gabariti objektov« se:
– v prvem stavku črtata besedilo »F10«,
– za prvim stavkom se doda nov stavek z besedilom: »V funkcionalni enoti F10 je maksimalna višina zaključnega venca 11,0 m«.
7. člen
V 9. členu se v poglavju »Cestna mreža in dostopi« spremeni tretji odstavek, ki se glasi: »Za funkcionalno enoto F11 je kot izjema možen dostop tudi po Žagarski cesti s priključkom na Dolenjsko cesto«.
V 9. členu se na koncu poglavja »Cestna mreža in dostopi« doda nov odstavek z besedilom: »Trase dostopnih cest in cestnih povezav znotraj območja urejanja je možno v nadaljnjih fazah projektiranja premikati do 5,0 m, kadar je to potrebno zaradi prometno tehničnih razlogov ali naravnih danosti. Spremembe tras morajo biti načrtovane tako, da v nobenem elementu ne onemogoča nadaljnje gradnje, prometnega ali komunalnega urejanja območja. Premike tras se obrazloži v strokovnem gradivu iz 2. člena tega odloka«. Za vse nove ali preurejene obstoječe dovoze na državno cestno omrežje, je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Direkcije RS za ceste.
Na koncu 9. člena se v poglavju »Železnica« doda nov odstavek z besedilom:
»Za vsak objekt lociran v 200 m železniškem varovalnem progovnem pasu si mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasje Javne agencije za železniški promet RS.«
8. člen
V 10. členu se na koncu prvega odstavka besedilo, ki se glasi: »Do izgradnje povezovalnega zbiralnika Škofljica – Lavrica – Rudnik in priključitve kanalizacijskega omrežja OPC Škofljica je možna postavitev začasnih čistilnih naprav. Po izgradnji povezovalnega zbiralnika se objekti priključijo na javno kanalizacijsko omrežje«.
Za drugim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: »Pred priključkom na javno kanalizacijsko omrežje je potrebno zaprositi upravljalca javne kanalizacije za soglasje za priključitev objekta in predložiti izvedbeno dokumentacijo«.
9. člen
V 11. členu se tretjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: »Pred priključkom na javno vodovodno omrežje je potrebno zaprositi upravljalca javnega vodovoda za soglasje za priključitev objekta in predložiti izvedbeno dokumentacijo«.
10. člen
V 18. členu se doda nov odstavek z naslovom »Zaščite pred svetlobnim onesnaženjem«, ki se glasi: »Na celotnem območju urejanja je potrebno pri načrtovanju osvetlitve zunanjih površin upoštevati predpise, ki omejujejo svetlobno onesnaženje okolice«.
11. člen
Za 18. členom se doda novo poglavje: »IX. POGOJI VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE« in doda nov 19. člen, ki se glasi: »Celotno ureditveno območje VP 9/1 in VO 9/2 se nahaja znotraj registrirane enote kulturne dediščine z oznako Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko Barje (EŠD 9386). Glede na predpisani varstveni režim so arheološke raziskave potrebne v primeru poseganja v globlje zemeljske plasti. Posegi v naravno raščen teren pod obstoječe nasutje morajo potekati pod arheološkim nadzorom in pod pogoji ZVKDS, OE Ljubljana.«
12. člen
Poglavja in členi za novim 19. členom se preštevilčijo tako, da dobijo naslednjo zaporedno oznako.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2008
Škofljica, dne 25. novembra 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti