Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4893. Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Trebnje, stran 14750.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB2-Uradni list RS, št. 94/07) ter 13. in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 18. seji dne 5. 11. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za podeljevanje štipendij, višino štipendije, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja, ki jih podeljuje Občina Trebnje.
2. člen
Občina Trebnje podeljuje:
1. štipendije za dijake in študente Občine Trebnje,
2. štipendije za dijake in študente Občine Trebnje, ki delujejo na izven šolskih področjih.
Tisti dijaki in študenti, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 35/03), nimajo pravice do štipendij iz tega pravilnika.
3. člen
Sredstva za izplačilo štipendij zagotavlja Občina Trebnje v okviru vsakoletnega proračuna. Finančna sredstva prispevajo tudi donatorji, s katerimi se sklene donatorska pogodba.
II. MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
1. Štipendije za dijake in študente
4. člen
Pravico do štipendije za dijake in študente lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije ter študenti dodiplomskega študija višješolskega, visokošolskega ali univerzitetnega programa, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Trebnje,
– da ima status rednega študenta oziroma status dijaka,
– da je v preteklem šolskem letu dosegel najmanj prav dober šolski uspeh – učenci, dijaki oziroma povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti,
– da je njegovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in ne prejema druge štipendije v Republiki Sloveniji.
5. člen
Pri podeljevanju štipendij za dijake in študente se upošteva boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata; mnenje Zavoda RS za zaposlovanje glede deficitarnosti smeri študija oziroma srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Trebnje in letnik izobraževanja.
Ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana.
6. člen
Podrobnejši način ocenjevanja oziroma točkovanja vlog po kriterijih iz 5. člena tega pravilnika za pridobitev štipendije za dijake in študente se izvaja na naslednji način:
Učni uspeh v preteklem šolskem oziroma študijskem letu se ovrednoti z največ 70-imi točkami, in sicer na naslednji način:
+----------------+------------------------------+--------------+
|        |Uspeh             |Točke     |
+----------------+------------------------------+--------------+
|Dijaki*     |odličen            |70 točk    |
|        +------------------------------+--------------+
|        |prav dober          |50 točk    |
|        +------------------------------+--------------+
|        |               |       |
+----------------+------------------------------+--------------+
|        |Povprečna ocena        |Točke     |
|Študenti    +------------------------------+--------------+
|        |nad 9,2            |70 točk    |
|        +------------------------------+--------------+
|        |nad 8,9 do vključno 9,2    |60 točk    |
|        +------------------------------+--------------+
|        |nad 8,6 do vključno 8,9    |50 točk    |
|        +------------------------------+--------------+
|        |nad 8,3 do vključno 8,6    |40 točk    |
|        +------------------------------+--------------+
|        | 8,0 do vključno 8,3     |30 točk    |
+----------------+------------------------------+--------------+
*Dijaku 1. letnika se upošteva zaključni uspeh 9. razreda
osnovne šole.
Po opravljenem točkovanju učnega uspeha iz zgornje tabele se doseženo število točk posameznega kandidata pomnoži še s korekcijskim faktorjem, in sicer:
– dijaki: program gimnazije – korekcijski faktor 1; program srednjega poklicnega ali strokovnega izobraževanja – korekcijski faktor 0,85;
– študenti: univerzitetni program – korekcijski faktor 1; visokošolski in višješolski program – korekcijski faktor 0,85.
Pri ugotavljanju povprečne ocene kandidata se upoštevajo samo številčne ocene.
Deficitarnost smeri izobraževanja se ugotavlja na podlagi mnenja Zavoda RS za zaposlovanje glede deficitarnost smeri študija oziroma srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Trebnje. Kolikor se pri posameznem kandidatu ugotovi, da gre za deficitarno smer izobraževanja, se v postopku ocenjevanja vloga oceni z 10-imi točkami.
Letnik izobraževanja se točkuje na naslednji način, pri čemer lahko kandidat izbere maksimalno 20 točk.
+----------+--------------+--------------------+---------------+
|     |Srednja šola |Visokošolski,    |Univerzitetni |
|     |       |višješolski program |program    |
|     |       |(oziroma 3-letni  |(oziroma 4-  |
|     |       |študij) in     |letni študij) |
|     |       |bolonjski študij na |        |
|     |       |I. stopnji     |        |
+----------+--------------+--------------------+---------------+
|Vpisan v |0 točk    |0 točk       |0 točk     |
|1. letnik |       |          |        |
+----------+--------------+--------------------+---------------+
|Vpisan v |5 točk    |10 točk       |5 točk     |
|2. letnik |       |          |        |
+----------+--------------+--------------------+---------------+
|Vpisan v |15 točk    |20 točk       |15 točk    |
|3. letnik |       |          |        |
+----------+--------------+--------------------+---------------+
|Vpisan v |20 točk    |-          |20 točk    |
|4. letnik |       |          |        |
+----------+--------------+--------------------+---------------+
Prioritetno lestvico kandidatov se nato določi glede na skupno število doseženih točk, ki jih kandidat doseže na podlagi ocenjevanja po prvih treh navedenih kriterijih.
2. Štipendije za dijake in študente, ki delujejo na izven šolskih področjih
7. člen
Pravico do štipendije za dijake in študente, ki delujejo na izven šolskih področjih lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije ter študenti dodiplomskega študija višješolskega, visokošolskega ali univerzitetnega programa, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Trebnje,
– da ima status rednega študenta oziroma status dijaka,
– da se odlikuje z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter je v zadnjih dveh letih dosegel vidne rezultate na izven šolskih področjih,
– da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in ne prejema druge štipendije v Republiki Sloveniji.
8. člen
Pri podeljevanju štipendije se upoštevajo boljši dosežki na izven šolskih področjih delovanja in učni uspeh oziroma povprečna ocena kandidata.
Ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana.
9. člen
Podrobnejši način ocenjevanja oziroma točkovanja vlog po kriterijih iz 8. člena tega pravilnika za pridobitev štipendije za dijake in študente, ki delujejo na izven šolskih področjih se izvaja na naslednji način:
Učni uspeh v preteklem šolskem oziroma študijskem letu se ovrednoti z največ 70-imi točkami, in sicer na naslednji način:
+--------------+---------------------------------+-------------+
|       |Uspeh              |Točke    |
+--------------+---------------------------------+-------------+
|Dijaki*    |odličen             |70 točk   |
|       +---------------------------------+-------------+
|       |prav dober            |50 točk   |
|       +---------------------------------+-------------+
|       |dober              |30 točk   |
|       +---------------------------------+-------------+
|       |zadosten             |10 točk   |
|       +---------------------------------+-------------+
|       |                 |       |
+--------------+---------------------------------+-------------+
|       |Povprečna ocena         |Točke    |
|Študenti   +---------------------------------+-------------+
|       |nad 9,2             |70 točk   |
|       +---------------------------------+-------------+
|       |nad 8,9 do vključno 9,2     |60 točk   |
|       +---------------------------------+-------------+
|       |nad 8,6 do vključno 8,9     |50 točk   |
|       +---------------------------------+-------------+
|       |nad 8,3 do vključno 8,6     |40 točk   |
|       +---------------------------------+-------------+
|       |nad 8,0 do vključno 8,3     |30 točk   |
|       +---------------------------------+-------------+
|       |nad 7,0 do vključno 8,0     |20 točk   |
|       +---------------------------------+-------------+
|       |do vključno 7,0         |10 točk   |
+--------------+---------------------------------+-------------+
*Dijaku 1. letnika se upošteva zaključni uspeh 9. razreda
osnovne šole.
Po opravljenem točkovanju učnega uspeha iz zgornje tabele se doseženo število točk posameznega kandidata pomnoži še s korekcijskim faktorjem, in sicer:
– dijaki: program gimnazije – korekcijski faktor 1; program srednjega poklicnega ali strokovnega izobraževanja – korekcijski faktor 0,85;
– študenti: univerzitetni program – korekcijski faktor 1; visokošolski in višješolski program – korekcijski faktor 0,85.
Pri ugotavljanju povprečne ocene kandidata se upoštevajo samo številčne ocene.
Tekmovanja
Športna in glasbena tekmovanja. Upoštevajo se trije najvišji dosežki s posameznega področja.
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Vrsta tekmovanja      |Število točk   |Število točk  |
|              +-----------------+----------------+
|              |za individualne |za ekipne    |
|              |uvrstitve    |uvrstitve    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|regijsko/področno     |-        |-        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|3. mesto          |1        |0,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|2. mesto          |2        |1        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|1. mesto          |3        |1,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|državno          |-        |-        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|3. mesto          |4        |2        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|2. mesto          |5        |2,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|1. mesto          |6        |3        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|mednarodno*        |-        |-        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|3. mesto          |7        |3,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|2. mesto          |8        |4        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|1. mesto          |9        |4,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|evropsko          |-        |-        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|3. mesto          |10        |5        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|2. mesto          |11        |5,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|1. mesto          |12        |6        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|svetovno          |-        |-        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|3. mesto          |13        |6,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|2. mesto          |14        |7        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|1. mesto          |15        |7,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
Mednarodna tekmovanja* – upoštevajo se tekmovanja, ki so na seznamu mednarodne panožne športne zveze.
Dodatne točke za ekipne uvrstitve (največje možno število dodatnih točk 7):
a) najboljši igralec/plavalec… ekipe (+ 3 točke)
b) najboljši igralec/plavalec… sezone (+ 4 točke).
Natečaji
Glasbeni, filmski, arhitekturni in ostali natečaji.
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Vrsta natečaja       |Število točk   |Število točk  |
|              +-----------------+----------------+
|              |Za individualne |Za ekipne    |
|              |uvrstitve    |uvrstitve    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|regijsko/področno     |-        |-        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|3. mesto          |1        |0,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|2. mesto          |2        |1        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|1. mesto          |3        |1,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|državno          |-        |-        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|3. mesto          |4        |2        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|2. mesto          |5        |2,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|1. mesto          |6        |3        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|mednarodno         |-        |-        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|3. mesto          |7        |3,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|2. mesto          |8        |4        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|1. mesto          |9        |4,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|evropsko          |-        |-        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|3. mesto          |10        |5        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|2. mesto          |11        |5,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|1. mesto          |12        |6        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|svetovno          |-        |-        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|3. mesto          |13        |6,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|2. mesto          |14        |7        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|1. mesto          |15        |7,5       |
+---------------------------+-----------------+----------------+
Uvrstitev v finale
Uvrstitve v finale se upoštevajo samo v primeru, da se kandidat ni uvrščal na prva tri mesta (tekmovanja in natečaji).
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Raven tekmovanja oziroma  |Število točk   |Število točk  |
|natečaji          +-----------------+----------------+
|              |Za individualne |Za ekipne    |
|              |uvrstitve    |uvrstitve    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|a) regijska/področna    |2,5       |1,25      |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|b) državna         |4,5       |2,25      |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|c) mednarodna       |6,5       |3,25      |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|d) evropska        |8,5       |4,25      |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|e) svetovna        |10,5       |5,25      |
+---------------------------+-----------------+----------------+
Razstave, nastopi, koncerti, recitali, vodenje oddaj (poustvarjalne dejavnosti)
Vrednotijo se samo tiste poustvarjalne dejavnosti, ki niso del obveznega študijskega programa. Največje število projektov za posamezni nivo pri individualnem in skupinskem delu je do vključno 10.
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Nivo            |Število točk   |Število točk  |
|              +-----------------+----------------+
|              |Individualno   |Skupinsko delo |
|              |delo*      |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|a) regijski/področni    |1,5       |1        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|b) državni         |3        |2        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|c) mednarodni       |4,5       |3        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
Individualno delo* – monodrame, glavne vloge, samostojni recitali…
Avtorska dela in objave
Točkovni sistem v spodnji tabeli, prikazuje vrednost 1 objave/avtorskega dela na posameznem nivoju. Največje število objav/avtorskih del za posamezni nivo (od a do h) je 10.
+------------------------------------------------+------------+
|Nivo                      |  Točkovni|
|                        |   sistem|
+------------------------------------------------+------------+
|a) objava, izdaja, predvajanje ali javna    |      4|
|predstavitev samostojnega avtorskega prispevka |      |
|na srednješolskem nivoju (vodenje projektov ali |      |
|uredniških odborov dijaških glasil)       |      |
+------------------------------------------------+------------+
|b) objava v okviru študentskega glasila     |      5|
|posamezne fakultete (vodenje projektov ali   |      |
|uredniških odborov v okviru fakultete)     |      |
+------------------------------------------------+------------+
|c) objava, izdaja, predvajanje ali javna    |      6|
|predstavitev samost. avtorskega dela v okviru  |      |
|krovne študentske organizacije ali univerze   |      |
+------------------------------------------------+------------+
|d) strokovno tehnični prispevek pri oblikovanju |      7|
|in nastanku predvajanega, objavljenega oziroma |      |
|javno predstavljenega umetniškega projekta   |      |
|izvedenega pri priznanih in uveljavljenih    |      |
|producentskih hišah; članstvo v uredniškem   |      |
|odboru                     |      |
+------------------------------------------------+------------+
|e) objava, izdaja, javna predstavitev ali    |      8|
|izvajanje krajših avtorskih prispevkov pri   |      |
|specializiranih umetniških revijah, sodelovanje |      |
|na skupinskih razstavah v priznanih galerijah in|      |
|predstavitvah z lastnim avtorskim prispevkom;  |      |
|soavtorstva pri objavljenem, izvajanem, izdanem |      |
|umetniškem projektu, predstavljenem pri     |      |
|priznanih založbah ali producentskih hišah   |      |
+------------------------------------------------+------------+
|f) vodenje (objavljenih, izvajanih, izdanih)  |      9|
|projektov, uredniških odborov uveljavljenih   |      |
|revij                      |      |
+------------------------------------------------+------------+
|g) objave, izdaje, izvajanja, javne predstavitve|     10|
|samostojnih del, umetniških in drugih projektov |      |
|pri priznanih založbah, producentskih hišah,  |      |
|priznanih ustanovah (ocenjeno s pozitivno    |      |
|recenzijo v Sloveniji) oziroma v samozaložbi s |      |
|pozitivno recenzijo uveljavljenega ustvarjalca |      |
+------------------------------------------------+------------+
|h) objave, izdaje, izvajanja, javne predstavitve|     13|
|samostojnih del, umetniških in drugih projektov |      |
|pri priznanih založbah, producentskih hišah,  |      |
|priznanih ustanovah (ocenjeno s pozitivno    |      |
|recenzijo v tujini)               |      |
+------------------------------------------------+------------+
Znanstveno-raziskovalno delo (objave)
Točkovni sistem v spodnji tabeli, prikazuje vrednost 1 objave znanstveno-raziskovalnega dela na posameznem nivoju. Največje število objav za posamezni nivo (od a do e) je 10.
V primeru, da je posamezna objava nastala v soavtorstvu, se vrednost le-te razpolovi.
+------------------------------------------------+------------+
|Nivo                      |  Točkovni|
|                        |   sistem|
+------------------------------------------------+------------+
|a) objava v zborniku znanstvenega ali      |      9|
|strokovnega srečanja              |      |
+------------------------------------------------+------------+
|b) poljudnoznanstvena knjiga v slovenskem ali  |     10|
|tujem jeziku (knjiga v kateri se strokovno   |      |
|obravnava določen problem in se ga predstavina |      |
|poljuden način)                 |      |
+------------------------------------------------+------------+
|c) objave v znanstvenih revijah, ki so     |     11|
|indeksirane: SCI, SSCI, JRC, A&HCI v slovenskem |      |
|ali tujem jeziku                |      |
+------------------------------------------------+------------+
|d) strokovna monografija v slovenskem ali tujem |     11|
|jezik (publikacija v kateri se strokovno    |      |
|obravnava določen problem, vprašanje, osebo ali |      |
|dogodek, v enem zvezku ali v dol. številu    |      |
|zvezkov, ki se objavijo istočasno ali v naprej |      |
|dol. časovnem obdobju)             |      |
+------------------------------------------------+------------+
|e) znanstvena monografija v slovenskem ali tujem|     13|
|jeziku (publikacija v kateri se znanstveno   |      |
|sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava|      |
|dol. problem, vprašanje, osebo ali dogodek, v  |      |
|enem zvezku ali dol. številu zvezkov, ki se   |      |
|objavijo istočasno ali v naprej dol. časovnem  |      |
|obdobju)                    |      |
+------------------------------------------------+------------+
Udeležba na seminarjih in kongresih
Točkovanje je predvideno za strokovna in znanstvena srečanja, srečanja strokovnih društev ali skupin (mladinske/študentske org …), ko gre za reševanje strokovnih ali specifičnih problemov posameznih skupin (v teh primerih se upošteva zlasti, da so udeleženci izbrani predstavniki posameznih skupin).
+------------------------+------------------+------------------+
|Nivo          |Število točk   |Število točk   |
|            +------------------+------------------+
|            |Aktivna udeležba |Pasivna udeležba |
+------------------------+------------------+------------------+
|b) državni       |6,5        |0,6        |
+------------------------+------------------+------------------+
|c) mednarodni      |9,5        |0,8        |
+------------------------+------------------+------------------+
|d) evropski       |12,5       |1         |
+------------------------+------------------+------------------+
|e) svetovni       |15,5       |1,2        |
+------------------------+------------------+------------------+
10. člen
Po točkovanju vseh kandidatov na podlagi kriterijev iz 9. člena tega pravilnika bo postavljena zgornja meja za dosežke (maksimum). Za povprečno oceno oziroma uspeh bodo kandidati prejeli od 10 do 70 točk. Na tej podlagi bo pripravljen izračun v skladu z razmerjem 25 (uspeh): 75 (dosežki), ki bo podlaga za prioritetni vrstni red. Kandidat, ki zbere najvišje število točk (dosežki + uspeh) v primerjavi z drugimi kandidati predstavlja 100 odstotkov.
III. IZVAJANJE ŠTIPENDIRANJA
11. člen
Sklep o razpisu štipendij Občine Trebnje sprejme župan Občine Trebnje.
12. člen
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto oziroma najkasneje 30 dni pred začetkom novega šolskega leta, zaključi pa se najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja vlog.
Postopek javnega razpisa za dodelitev štipendij izvaja občinska uprava v skladu z določili tega pravilnika.
13. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati podatke o razpisanih štipendijah, pogoje in merila za pridobitev štipendije, zahtevano dokumentacijo in rok za vložitev prijave na javni razpis.
14. člen
Prijava na javni razpis obsega:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega programa,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega študijskega leta,
– dokazila o posebni nadarjenosti, ki jih je kandidat dosegel v zadnjih dveh letih (le za pridobitev štipendije za dijake in študente, ki delujejo na izven šolskih področjih),
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Trebnje,
– podpisano izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije, v primeru nepolnoletnosti kandidata pa mora biti izjava podpisana tudi s strani staršev oziroma skrbnikov,
– podpisana izjava, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in ne prejema druge štipendije v Republiki Sloveniji,
– izjava, da bo v primeru enakih pogojev na zahtevo štipenditorja dostavil podatke o socialnem stanju družine.
15. člen
Kandidati za dodelitev štipendije za dijake in študente, ki delujejo na izven šolskih področjih dokazujejo posebno nadarjenost s potrdili o izjemnih javno priznanih dosežkih s tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, potrdil o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih.
16. člen
Število štipendij se vsakoletno določi v javnem razpisu za posamezno šolsko leto glede na razpoložljiva finančna sredstva.
Višina dodeljene štipendije je za posamezno šolsko oziroma študijsko leto fiksna in se določi glede na zagotovljena sredstva v proračunu z javnim razpisom.
Štipendija se izplača najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
17. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija za štipendiranje, ki jo imenuje občinski svet na predlog župan. Komisija ima štiri člane in predsednika v naslednji sestavi:
1. predstavnik Obrtne zbornice,
2. predstavnik Gospodarske zbornice,
3. predstavnik negospodarstva,
4. predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje, Območne enota Trebnje,
5. predstavnik lokalne študentske organizacije – KŠOT.
Komisija izmed svojih članov na njeni prvi seji izvoli predsednika. Mandat komisije je vezan na mandat župan.
Strokovne in administrativno-tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja Oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje, pri čemer upošteva navodila in sklepe Komisije za štipendiranje.
18. člen
Naloge komisije so:
– priprava vsebine javnega razpisa in objava,
– obravnava vlog, priprava poročila ter predloga kandidatov za pridobitev štipendije,
– priprava predloga o prenehanju pravice do štipendije posameznemu kandidatu,
– pripravlja predloge sprememb pravilnika in kriterijev za dodelitev štipendij.
19. člen
Komisija obravnava popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisnem roku prispele vloge. Na osnovi prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter na osnovi določenih meril in kriterijev iz 6. in 9. člena tega pravilnika, pripravi poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Trebnje.
V primeru, da komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, se kandidata pozove k njeni dopolnitvi in se mu določi 5-dnevni rok za dopolnitev njegove vloge.
Če prosilec v tem roku ne dopolni prijave, se prijava zavrže. Sklep o tem se pošlje prosilcu v 8 dneh po preteku roka za dopolnitev prijave. Zoper sklep o zavržbi ni pritožbe.
20. člen
Občinska uprava na predlog komisije za štipendiranje izda odločbo o dodelitvi štipendije. Odločba je posredovana vsakemu kandidatu, ki se je javil na javni razpis.
Kandidat ima pravico v osmih dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo. O pritožbi odloča župan, najkasneje v roku enega meseca. Odločba župana zoper pritožbo je dokončna.
Po pravnomočnosti odločbe se s štipendistom sklene pogodbo o štipendiranju.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA
21. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Trebnje kot štipenditorjem in štipendistom se podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju in v skladu z določili tega pravilnika. Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan in štipendist. V primeru, da štipendist še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa in opredelitev pravic in obveznosti štipenditorja in štipendista.
22. člen
Štipendije Občine Trebnje so celoletne in se dijakom izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta, dijakom 4. letnika pa do 30. junija tekočega leta. Študentom se štipendije izplačujejo od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.
Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega pravilnika imajo možnost, da se v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu ponovno prijavijo na razpis.
23. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik in ne posreduje dokazila najkasneje do 15. septembra dijak oziroma do 15. oktobra študent, o opravljenem letniku za katerega mu je bila dodeljena štipendija,
– navaja neresnične podatke,
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem, se zaposli, opravlja dejavnost ali pridobi status zasebnika ali samostojnega podjetnika.
Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga.
24. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne konča v roku zaradi objektivnih razlogov (težki ekonomsko socialni pogoji, težja bolezen, invalidnost) se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije. V izjemnih primerih se lahko odloži vračilo štipendije ali omogoči obročno vračanje štipendije.
O oprostitvi vračila štipendije ali morebitnem odlogu vračila štipendije odloči župan na predlog komisije za štipendiranje.
25. člen
Štipendist je dolžan ob zaključku šolskega leta poročati o učnih, študijskih in drugih uspehih, občinska uprava pa je dolžna z njim vzdrževati stalne stike, se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njegovih študijskih obveznosti in mu v okviru svojih pristojnosti nuditi potrebno pomoč.
V. KONČNA DOLOČBA
26. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 82/04 in 68/05).
Št. 007-17/2008
Trebnje, dne 5. novembra 2008
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti