Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4892. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 – rebalans 3, stran 14749.

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 36/99 – odločba US, 59/99 – odločba US, 70/00, 94/00 – sklep US, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – sklep US, 51/02 – ZLS-L, 108/03 – odločba US, 77/04 – odločba US, 72/05, 21/06 – odločba US, 14/07 – ZSPDPO in 60/07, 27/02 – odločba US, 76/08); določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1 in 101/07 – odločba US, 57/08); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, 114/07, 58/08), v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07 in 111/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 19. redni seji dne 13. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 – rebalans 3
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 53/07, 48/08, popravek 53/08, 99/08).
2. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2008 se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
SKUPINA/PODSKUPINA KONTOV               v EUR
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     19.017.524
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          12.436.195
70   DAVČNI PRIHODKI              8.638.238
    700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      7.160.580
    703 DAVKI NA PREMOŽENJE           764.858
    704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    712.800
71   NEDAVČNI PRIHODKI             3.797.957
    710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    444.645
    PREMOŽENJA
    711 TAKSE IN PRISTOJBINE           17.000
    712 DENARNE KAZNI               27.000
    713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN       50.000
    STORITEV
    714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        3.259.312
72   KAPITALSKI PRIHODKI            2.628.635
    720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH          0
    SREDSTEV
    722 PRIHODKI OD PRODAJE          2.628.635
    ZEMLJIŠČ IN NEMATERIAL.
    PREMOŽENJA
73   PREJETE DONACIJE               82.559
    730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     82.559
74   TRANSFERNI PRIHODKI            3.870.135
    740 TRANSFERNI PRIHODKI DRUGIH       2.510.117
    JAVNOFINANČ. INSTITUCIJ
    741 SREDSTVA EVROPSKIH           1.360.018
    SKLADOV
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       24.511.874
40   TEKOČI ODHODKI               4.170.175
    400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI          558.206
    ZAPOSLENIM
    401 PRISPEVKI DELODAJALCEV          82.288
    ZA SOCIALNO VARNOST
    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      3.371.218
    403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          33.383
    409 SREDSTVA, IZLOČENA V           125.080
    REZERVE
41   TEKOČI TRANSFERI              4.881.549
    410 SUBVENCIJE                134.612
    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM         2.537.442
    IN GOSPODINJSTVOM
    412 TRANSFERI NEPROFITNIM          851.127
    ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
    413 DRUGI TEKOČI DOMAČI          1.358.368
    TRANSFERI
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           10.519.049
    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH       10.519.049
    SREDSTEV
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          4.941.101
    430 INVESTICIJSKI TRANSFERI            0
    431 INVESTICIJSKI TRANSFERI        2.992.547
    PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
    PRORAČUNSKI
    UPORABNIKI
    432 INVESTICIJSKI TRANSFERI        1.948.554
    PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK           –5.494.350
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH               0
    POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
VI.   PREJETA MINUS DANA                 0
    POSOJILA S SALDOM DANIH MINUS
    VRNJENIH POSOJIL (I.+IV.) – (II. +
    V.)
------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)           1.212.992
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE            1.212.992
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550+551)           47.988
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA           47.988
IX.   SPREMEMBA STANJA             –4.329.346
    NA RAČUNIH
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)       1.165.004
XI.   NETO FINANCIRANJE             5.494.350
    (VI.+VII.-VIII.-IX.=III)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
    12. PRETEKLEGA LETA
    9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO        4.329.346
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.«.
Prehodne in končne določbe
3. člen
Ostala določila odloka ostajajo v veljavi.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k spremembam in dopolnitvam tega odloka pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-296-4/2008
Trebnje, dne 13. novembra 2008
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti