Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4887. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica, stran 14741.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB), 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06), 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) so Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba, dne 25. 9. 2008, Občinski svet Občine Renče - Vogrsko, dne 18. 11. 2008 in Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica, dne 30. 9. 2008 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo delovno področje, notranja organizacija, način sprejemanja odločitev, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin soustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Renče - Vogrsko in Občina Miren - Kostanjevica ustanovijo organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave za naslednja področja:
– naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva;
– naloge notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva;
– upravne ter strokovne naloge na področju urejanja prostora.
Ustanoviteljske pravice občin izvršujejo župani občin soustanoviteljic, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti občin soustanoviteljic.
Župani soglasno sprejmejo kadrovski načrt in sistemizacijo delovnih mest, imenujejo in razrešujejo predstojnika skupne občinske uprave, določijo program dela in finančni načrt skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja medobčinske uprave in sprejemajo druge akte za nemoteno delovanje skupne občinske uprave.
3. člen
Ime organa skupne občinske uprave je Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica (v nadaljnjem besedilu: medobčinska uprava).
Sedež medobčinske uprave je v Šempetru, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
Medobčinska uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica.
4. člen
Medobčinska uprava opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin soustanoviteljic v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin soustanoviteljic.
Področje občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva zajema nadzor izvajanja občinskih odlokov in drugih predpisov občin soustanoviteljic na območju posamezne občine soustanoviteljice.
Področje notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva zajema: naloge notranjega revidiranja organizacijskih enot občin ter javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski uporabniki.
Področje upravnega ter strokovnega urejanja prostora zajema: naloge priprave prostorskih planskih aktov ter spremljanje njihovega izvajanja, priprava prostorskih izvedbenih aktov ter spremljanje njihovega izvajanja, strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora, dajanje informacij o prostoru, druge naloge, s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
Pooblaščene uradne osebe medobčinske uprave, ki opravljajo naloge s področja občinskega inšpekcijskega nadzorstva izvajajo nadzor na osnovi občinskih predpisov občin soustanoviteljic in na osnovi zakonov.
Pooblaščene uradne osebe medobčinske uprave, ki opravljajo naloge s področja občinskega inšpekcijskega nadzorstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških na prvi stopnji.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa medobčinska uprava kot organ tiste občine soustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost spada zadeva.
Medobčinska uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine soustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost spada zadeva oziroma, za katero izvršuje nalogo.
Če javni uslužbenec medobčinske uprave v skladu s predpisi Zakona o splošnem upravnem postopku ne sme odločati ali opravljati posameznih dejanj v postopku, se izloči. O izločitvi zaposlenega v medobčinski upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve predstojnika medobčinske uprave pa o stvari tudi odloči.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v medobčinski upravi odgovarjajo občine soustanoviteljice solidarno, razen, če je nezakonito delo posledica navodila, ki ga je dobil od župana ali občinske uprave posamezne občine.
7. člen
Medobčinsko upravo vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin soustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih. Predstojnik medobčinske uprave je predstojnik medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
Predstojnik medobčinske uprave ima status uradnika na položaju.
Predstojnik medobčinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 7 let delovnih izkušenj.
8. člen
Predstojnik medobčinske uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine soustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo medobčinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin soustanoviteljic.
Predstojnik medobčinske uprave predstavlja medobčinsko upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave na prvi stopnji ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela medobčinske uprave in opravlja tudi strokovna dela v skladu s svojo izobrazbo.
9. člen
Občina, v kateri ima medobčinska uprava sedež, ima za javne uslužbence medobčinske uprave status delodajalca.
Pravice in obveznosti delodajalca izvršujejo župani občin soustanoviteljic in po njihovem pooblastilu predstojnik medobčinske uprave.
10. člen
Sredstva za delo medobčinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine soustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
– Občina Šempeter - Vrtojba 41,57%
– Občina Renče - Vogrsko 27,26%
– Občina Miren - Kostanjevica 31,17%.
Razmerje se določa vsako leto glede na število prebivalcev preteklega leta na dan 31. december.
11. člen
Medobčinska uprava opravlja svoje delo v prostorih, ki jih zagotovi občina soustanoviteljica v kateri ima medobčinska uprava sedež.
Nakup opreme, ki je potrebna za delo medobčinske uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine soustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župan vsake od občin soustanoviteljic imenuje v komisijo po enega člana.
Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine soustanoviteljice medobčinske uprave delijo v razmerju določenim v prejšnjem členu.
12. člen
Medobčinska uprava je neposredni uporabnik proračuna občine soustanoviteljice, v kateri ima sedež. Občina soustanoviteljica, v kateri ima medobčinska uprava sedež, mora sredstva za medobčinsko upravo voditi ločeno od ostalih sredstev.
Finančni načrt medobčinske uprave, ki ga na predlog predstojnika medobčinske uprave določijo župani občin soustanoviteljic, je vključen v proračun občine soustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež.
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za medobčinsko upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt medobčinske uprave je informativna priloga k njihovim proračunom. Realizacija finančnega načrta v posameznem letu je posebna postavka v realizaciji občinskih uprav občin soustanoviteljic.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinske uprave je njen predstojnik.
13. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka določijo župani kadrovski načrt in sistemizacijo delovnih mest in v nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z zakonom o javnih uslužbencih imenujejo predstojnika medobčinske uprave.
14. člen
Občine soustanoviteljice zagotovijo sredstva za delovanje medobčinske uprave. Občina soustanoviteljica, v kateri ima medobčinska uprava sedež, zagotovi prostore in opremo najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v občinskih upravah občin soustanoviteljic in opravljajo naloge, ki se bodo z uveljavitvijo tega odloka opravljale v medobčinski upravi, se zaposlijo v medobčinski upravi.
Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine soustanoviteljice.
15. člen
Druge občine lahko pristopijo k medobčinski upravi, če na seji občinskega sveta sprejmejo o tem sklep in če s tem soglašajo vse občine soustanoviteljice.
16. člen
Občina soustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz medobčinske uprave tako, da svojo namero pisno poda županoma soustanoviteljic.
Občina lahko izstopi kot soustanoviteljica, ko poravna vse finančne in materialne obveznosti do medobčinske uprave.
Občina, ki izstopa iz skupne občinske uprave, mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice iz obveznosti, ki izhajajo iz odločitev organa medobčinske uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
17. člen
V primeru odločitve, da skupna občinska uprava preneha z delom, si vse občine razdelijo za to namenjene stvari, pravice in denarna sredstva, razen pravic in obveznosti po drugem odstavku tega člena, ki se delijo po ključu iz 10. člena tega odloka. O konkretni razdelitvi sklenejo župani sporazum v roku 3 mesecev po sprejemu odločitve o prenehanju skupne občinske uprave.
V primeru iz prvega odstavka tega člena morajo soustanoviteljice:
– poravnati vse materialne obveznosti skupne občinske uprave do tretjih oseb;
– prevzeti v svoje občinske uprave delavce, ki so jim zagotovile delo v medobčinski upravi.
18. člen
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih občin v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave zadnji odločal.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11001-6/2008-19
Šempeter pri Gorici, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.
Št. 00701-54/2008-1
Bukovica, dne 18. novembra 2008
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
Št. 014-0053/2008
Miren, dne 30. septembra 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti