Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4886. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Ravne na Koroškem, stran 14739.

Na podlagi 46. člena in v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …23/07) je župan Občine Ravne na Koroškem sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Ravne na Koroškem
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta:
Občina Ravne na Koroškem je na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/2, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) junija 2006 začela s postopkom priprave Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ravne na Koroškem. Pridobila je smernice nosilcev urejanja prostora. Prav tako je pridobila obvezne in potrebne strokovne podlage za kvalitetno pripravo strateških in izvedbenih prostorskih aktov. Osnutek odloka do uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju še ni bil izdelan.
V okviru dosedanjega postopka so bili opravljeni naslednji postopki:
– vloga o nameri izdelave Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ravne na Koroškem 17. 3. 2006;
– izvedena 1. prostorska konferenca 27. 3. 2006;
– objavljen Program priprave Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 58/06);
– vloga za pridobitev smernic za izdelavo Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ravne na Koroškem 4. 10. 2006;
– pridobljene smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora;
– pridobljena odločba o potrebnosti izvedbe CPVO 11. 1. 2007.
V okviru dosedanjega postopka so bile pridobljene naslednje strokovne podlage:
– Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja
– Analiza razvojnih možnosti prostorskega razvoja;
– Strokovne podlage za poselitev;
– Strokovne podlage za posamične večje načrtovane investicije (poslovna cona, čistilna naprava ipd.);
– Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in nova merila za odmero komunalnega prispevka;
– Pregled obstoječih gradbenih dovoljenj;
– Analize ranljivosti, privlačnosti in ustreznosti za razvoj posameznih dejavnosti.
Ker je 28. 4. 2007 stopil v veljavo Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), ki na novo ureja prostorsko načrtovanje ter na novo določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino, medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem, so nastopili razlogi iz prvega odstavka 98. člena ZPNačrt.
Občina Ravne na Koroškem bo postopek izdelave Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ravne na Koroškem nadaljevala in končala po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju kot Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07).
2. Način pridobitve strokovnih rešitev:
Variantne strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve za OPN bodo, če se bodo izkazale za potrebne, pripravljene v fazi pred razgrnitvijo dopolnjenega osnutka OPN.
3. Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz:
Predvideni roki za pripravo OPN ter njegovih posameznih faz so:
– sklep o pričetku priprave OPN – november 2008
– priprava osnutka OPN – december 2008
– pridobitev smernic – januar 2009
– izdelava dopolnjenega osnutka OPN in priprava okoljskega poročila- februar 2009
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila – marec-april 2009
– priprava predloga OPN ter vloga za mnenje – junij-julij 2009
– pridobitev sklepa pristojnega ministrstva o potrditvi predloga OPN – 75 dni po vlogi za mnenje
– sprejem odloka o OPN na občinskem svetu ter objava v uradnem glasilu.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
– izhodišča za razvoj poselitve,
– izhodišča za varstvo okolja,
– izhodišča s področja ohranjanja narave,
– izhodišča s področja upravljanja z vodami,
– izhodišča s področja oskrbe s pitno vodo (vodni viri),
– izhodišča s področja ravnanja z odpadki.
2. Ministrstvo za promet:
– izhodišča s področja cestnega prometa,
– izhodišča s področja letalskega prometa,
– izhodišča s področja železniškega prometa.
3. Ministrstvo za gospodarstvo:
– izhodišče za razvoj gospodarstva,
– področje notranjega trga – blagovne rezerve,
– izhodišča s področja turizma,
– izhodišča s področja podjetništva in konkurenčnosti,
– izhodišča s področja energetike,
– izhodišča za izkoriščanje naravnih surovin,
– izhodišča s področja komunikacij.
4. Ministrstvo za kulturo:
– izhodišča varstva kulturne dediščine,
– izhodišča s področja kulture.
5. Ministrstvo RS za obrambo:
– izhodišča za potrebe obrambe,
– izhodišča s področja zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi nesrečami.
6. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo:
– izhodišča za potrebe kmetijstva,
– izhodišča za potrebe gozdarstva.
7. Ministrstvo za šolstvo in šport:
– izhodišča za omrežje osnovnih, srednjih in višjih šol ter izobraževalnih in znanstvenih ustanov ter športa.
8. Urad Vlade RS za verske skupnosti.
9. Direkcija Republike Slovenije za ceste:
– izhodišča za državne ceste.
10. Družba za avtoceste RS:
– izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja.
11. ELES, Elektro Slovenija d.o.o.:
– izhodišča za prenos električne energije.
12. Geoplin:
– izhodišča za oskrbo s plinom.
13. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor:
– izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega pomena.
14. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor:
– izhodišča s področja ohranjanja naravnih vrednot.
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor:
– izhodišča za varstvo kulturne dediščine.
16. Zavod za gozdove RS, OE Slovenj Gradec:
– izhodišča za gozdarstvo.
17. Zavod za ribištvo Slovenije:
– izhodišča s področja ribištva.
18. Regionalna razvojna agencija za Koroško:
– izhodišča in programi za razvoj koroške regije, vezane na Občino Ravne na Koroškem.
19. Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec:
– izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena.
20. Petrol Energetika Ravne, d.o.o.:
– izhodišče za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim in plinovodnim omrežjem lokalnega pomena.
21. Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.
– izhodišča za področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju ter urejanja lokalnega cestnega omrežja.
23. Občina Ravne na Koroškem:
– izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena.
24. Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem nivoju:
– izhodišča v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi OPN glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
5. Začetek veljavnosti sklepa:
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. Sklep se po objavi pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor ter sosednjim občinam Občine Ravne na Koroškem.
Št. 350-0-0001/2008
Ravne na Koroškem, dne 21. novembra 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti