Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4885. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah, stran 14738.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08, ZVO-1B) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo, UPB2) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
Območje urejanja se nahaja na severnem robu Novega mesta ob Ljubljanski cesti – glavna cesta G II-105 (Karteljevo – Novo mesto) na odseku št. 0252. Gre za delno že izveden (pozidan) reliefno zahtevnejši predel (dolina) na območju Dolenjih Kamenc. Zazidalni načrt poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah je bil sprejet v letu 1996 (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/96) (v nadaljevanju: osnovni ZN). Območje je namenjeno oskrbnim in servisnim dejavnostim, dopušča pa se tudi možnost bivanja v višjih etažah objektov.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (v nadaljevanju: SDZN) izhajajo iz programskih in tehnoloških potreb investitorja Harvey Norman Trading d.o.o, da lahko na predmetni lokaciji realizira trgovski objekt, ki ni povsem skladen z mikrolokacijo (postavitev objekta in zunanja ureditev) določeno z osnovnim ZN. Posledično se spremenijo pogoji za umestitev objekta ter pogoji za oblikovanje objekta (horizontalni, vertikalni gabariti itn.), glede na predhodno izdelane strokovne podlage pa po potrebi tudi pogoji za prometno ureditev ter druge infrastrukturne ureditve.
2. člen
(območje SDZN)
Območje sprememb in dopolnitev zavzema severni in osrednji del osnovnega ZN v velikosti okoli 1,3 ha. Predmet sprememb je objekt na severnem delu območja ob Ljubljanski cesti, ki je izveden do 3. gradbene faze in kot tak stoji že sedem let. Glede na osnovni ZN se spremembe in dopolnitve tako nanašajo na objekte 2a, 2b, 2c, 3, 4 in 5, vključno z zunanjimi in infrastrukturnimi ureditvami. Posledično se spremembe nanašajo tudi na ureditve predvidenega notranjega cestnega omrežja ter na tangirana zemljišča oziroma objekte le-tega. Kolikor se v fazi izdelave strokovnih podlag pokažejo potrebe tudi po spremembah na ostalih ureditvah po veljavnem ZN, se le-te vključijo v obravnavo do izdelave dopolnjenega osnutka.
Predmet sprememb in dopolnitev lahko vključuje tudi spremembo meje območja urejanja, ki se bo uskladila na podlagi izdelanih strokovnih podlag.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize idejnih rešitev ter razpoložljivega prostora, urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev ter na podlagi pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z morebitnimi drugimi veljavnimi materialnimi zakonodajami v zvezi z dejavnostjo podjetja v obsegu, ki ga določa ZPNačrt. Izdelovalec SDZN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže v postopku priprave, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora.
4. člen
(roki za pripravo SDZN in njegovih posameznih faz)
Priprava SDZN se izvede po postopku, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta:
– Sprejem sklepa o pripravi in objava – sredina novembra 2008;
– Izdelava osnutka – sredina novembra 2008;
– Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku;
– Ministrstvo za okolje sporoči, ali je potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje;
– Izdelava strokovnih podlag in utemeljitev rešitve – sredina decembra 2008;
– Izdelava dopolnjenega osnutka – začetek januarja 2009;
– V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja, ki preveri ustreznost okoljskega poročila – v roku 30 dni;
– Javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo – februar 2009;
– Stališča do pripomb, seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih podali v času javne razgrnitve – začetek marca 2009;
– Izdelava predloga – konec marca 2009;
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – v roku 30 dni;
– V primeru izdelave CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na okolje in izda ustrezno potrdilo;
– Sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z odlokom na občinskem svetu in objava – konec maja 2009.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi SDZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje k osnutku in z mnenji pri predlogu sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova cesta, 1, Novo mesto; za področje prometne in druge komunalne infrastrukture;
2. Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto;
3. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto; za področje distribucije električne energije;
4. Komunala d.o.o. Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto; za področje oskrbe z vodo in odvajanjem fekalne in meteorne kanalizacije ter ravnanja z odpadki;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območje spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto; za področje odvajanja voda;
6. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja vzhod, Novi trg 7a, Novo mesto; za področje kabelskih telekomunikacij;
7. Istrabenz Plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto;
8. Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; za področje zaščite in reševanja;
9. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova c. 55, 1000 Ljubljana;
10. druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30. dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, izda odločbo o potrebnosti izdelave CPVO.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SDZN)
Pripravo in izdelavo SDZN v celoti financira investitor Harvey Norman Trading d.o.o., Ljubljana.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o pričetku priprave SDZN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto in v vednost posreduje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3505-7/2008 (1903)
Novo mesto, dne 19. novembra 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti