Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4881. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoč družini na domu, stran 14734.

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu – ZSV (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 2, 23/07 – popr, 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US), Odloka o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 52/08), Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 86/06, 127/06, 8/07, 51/08) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 16. redni seji dne 19. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoč družini na domu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podelitve koncesije, krajevno območje izvajanja storitve, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije, na področju javne službe pomoč družini na domu, sredstva za izvajanje storitve in poročanje koncesionarja.
2. člen
Koncedent je Občina Log - Dragomer, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe pomoč družini na domu na območju Občine Log - Dragomer.
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o socialnem varstvu in tem odloku in je na podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje javne službe.
Upravičenci do javne službe pomoč družini na domu so osebe, ki imajo na območju Občine Log - Dragomer stalno prebivališče in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je socialna oskrba upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
Socialna oskrba obsega:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodi: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE IN DOKAZILA
4. člen
Javno službo pomoč družini na domu lahko izvaja le en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti, vpisana v register v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo Zakon o socialnem varstvu in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve pomoč družini na domu,
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, ki je predmet koncesije,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje 3 let, pri čemer zadnji računovodski izkazi ne smejo biti starejši od 6 mesecev in morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji sicer ni zavezan,
– revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alineje z mnenjem pooblaščenega revizorja,
– podatke o kapitalski strukturi koncesionarja,
– podatke o posojilih, ki so bila najeta za zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
– podatke o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih.
5. člen
Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega odloka, in sicer:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu v register, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogojih, ki jih morajo izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo, oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju,
– spisek strokovnih referenc s področja razpisane koncesije,
– projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje od predvidenega začetka izvajanja storitve,
– dokazila o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za objekt ali prostor za čas sklenitve koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja,
– dokazila o opremi za izvajanje storitve, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, ali projekt opreme,
– izračun cene, oblikovane v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
– da opravlja storitve vse dni v letu.
Koncedent lahko v razpisu določi še druga dokazila, ki jih mora koncesionar priložiti kot dokaz o izpolnjevanju pogojev.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
6. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– orientacijska cena – urna postavka,
– ponudba drugih storitev socialnega servisa,
– reference ponudnika.
a) Orientacijska cena storitve, izražena za 1 efektivno uro – do 60 točk
Cena storitve se lahko oceni z največ 60 točkami, pri čemer dobijo največ točk ponudniki z najnižjo skupno ceno za efektivno uro storitve. Ostali ponudniki dobijo sorazmerno manjše število točk po naslednji formuli:
Cp=cena ponudnika
Cn=najnižja cena
                 Cn x 60
        Število točk = -----------
                  Cp
b) Ponudba drugih storitev socialnega servisa – do 5 točk
– če prijavitelj ponudi izvajanje dodatne storitve socialnega servisa »Prinos kosila na dom« izven javne službe, dobi 3 točke,
– če prijavitelj ponudi izvajanje drugih storitev socialnega servisa, dobi za vsako po 1 točko.
Skupno število prejetih točk je lahko največ 5.
c) Reference o dosedanjem delu na področju izvajanja razpisane storitve – do 5 točk.
Upoštevajo se pozitivne reference, ki so pisne in potrjene s strani pravnih ali fizičnih oseb, s tem, da se bodo reference pravne osebe štele trikratno. Na vsakem pisnem potrdilu mora biti navedena tudi telefonska številka in kontaktna oseba. Ponudnik, ki ponudi največje število potrjenih referenc, dobi 5 točk.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE
7. člen
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o koncesijah na področju socialnega varstva,
– storitev, ki je predmet koncesije,
– obseg posamezne storitve,
– predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije,
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija za izvajanje storitev pomoč družini na domu,
– navedbo obsega ali števila koncesij, ki se podelijo na javnem razpisu za posamezno krajevno območje,
– uporabnike storitve, za katere se razpisuje koncesija,
– navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva,
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije,
– kriterije in merila za izbiro med ponudbami,
– rok za prijavo na javni razpis,
– čas odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
– organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave javnega razpisa,
– druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje storitve.
8. člen
Rok za prijavo na javni razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od treh tednov.
9. člen
Če se na javni razpis ne prijavi noben ponudnik, ali če nobena ponudba ni pravočasna ali popolna in ne izpolnjuje predpisanih pogojev, koncedent s sklepom ugotovi, da javni razpis ni uspel. Javni razpis se lahko ponovi v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni od izdaje sklepa o neuspelem razpisu.
VI. KOMISIJA ZA KONCESIJE
10. člen
Za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje župan tričlansko komisijo za koncesije, od katere mora biti vsaj en član – predsednik komisije, zaposlen pri koncedentu.
11. člen
Komisija za koncesije odpre prispele ponudbe v roku 7 dni po poteku roka za prijavo na javni razpis. Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik.
Za vsako ponudbo komisija za koncesije ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisne pogoje, ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Občinska uprava Občine Log - Dragomer s sklepom zavrže ponudbe, ki niso pravočasne ali niso popolne ali ponudba ni podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, pridobi komisija za koncesije mnenje Socialne zbornice Slovenije, ki mora svoje mnenje podati v 20 dneh od prejema pisne zahteve, sicer komisija pripravi predlog podelitve koncesije brez tega mnenja.
Komisija za koncesije najkasneje v 60 dneh po pridobitvi mnenja Socialne zbornice Slovenije oziroma po izteku roka iz prejšnjega člena opravi pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter pripravi predlog podelitve koncesije.
VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
12. člen
Koncesijo podeli Občinska uprava Občine Log - Dragomer z odločbo.
Občinska uprava Občine Log - Dragomer o vseh ponudbah za določeno krajevno območje izvajanja posamezne vrste storitev izda eno odločbo, s katero podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku in določi čas trajanja koncesije v skladu z razpisom in zavrne neuspešne ponudbe.
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe.
Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, odločba je dokončna, možen pa je upravni spor.
Stranke v upravnem sporu so lahko le ponudniki, ki so bili stranke v postopku izdaje odločbe.
VIII. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NJENO IZVAJANJE IN PRENEHANJE
13. člen
Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene župan Občine Log - Dragomer. S pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojno razmerje in razmerje do uporabnikov, zlasti pa:
– vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
– ceno oziroma način vrednotenja storitev,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju pogodbe,
– rok za odpoved koncesije,
– način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s strani koncedenta nad izvajanjem koncesijske pogodbe,
– druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
14. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer za dobo 10 let.
Koncesija se lahko podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
Koncesija se podaljša z odločbo. Koncedent in koncesionar v tem primeru skleneta aneks k pogodbi o koncesiji.
15. člen
Koncesija preneha:
– sporazumno, če se tako dogovorita koncedent in koncesionar,
– zaradi prenehanja koncesionarja, razen če se koncesija prenese na koncesionarjevega pravnega naslednika,
– z odvzemom koncesije, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, predmetnim odlokom in koncesijsko pogodbo,
– v drugih primerih, kot jih določajo pravila obligacijskega prava.
16. člen
Koncesija se odvzame:
– če koncesionar v roku, določenem s to pogodbo, ne začne opravljati koncesijske dejavnosti,
– če se naknadno ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– če je koncesionarju prepovedano opravljanje koncesijske dejavnosti,
– v primeru utemeljenih pritožb uporabnikov storitev,
– v primeru kršitev te pogodbe in drugih predpisov, ki urejajo opravljanje javne službe,
– če zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja, visoke stopnje zadolženosti, poslovanja z izgubo v daljšem obdobju, precejšnjega odstopanja finančnega stanja od projekcije finančnega poslovanja, ki jo je predložil v svoji ponudbi ali iz drugih finančnih razlogov ni možno utemeljeno izvrševati dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– ob nastopu drugih okoliščin, na podlagi katerih izvajanje javne službe ni več mogoče.
V primeru odvzema koncesije mora koncesionar izvesti ukrepe, ki mu jih je določil koncedent z odločbo o odvzemu koncesije, urediti vse obveznosti do uporabnikov, ki izhajajo iz sklenjenih dogovorov, in podati zaključno poročilo.
Odvzem koncesije in način zagotavljanja nadaljevanja dejavnosti se izvede po postopku, v rokih in na način, določen v Zakonu o socialnem varstvu in Pravilniku o koncesijah na področju socialnega varstva.
17. člen
Koncedent lahko na koncesionarjev predlog ali v sporazumu z njim prenese koncesijo na drugo osebo, ki ima koncesijo za izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije, in če je iz okoliščin mogoče sklepati, da bo prevzemnik koncesije izvajal javno službo skladno s predpisi in koncesijsko pogodbo, učinkovito in v skladu z interesi uporabnikov.
Koncedent prenese koncesijo s tem, da novemu koncesionarju izda odločbo o podelitvi koncesije in razveljavi prejšnjo odločbo. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
Koncesija se prenese pod enakimi pogoji, kot je bila podeljena prvotnemu koncesionarju, in za preostali čas trajanja koncesije.
Novi koncesionar sklene po vročitvi dokončne odločbe iz drugega odstavka tega člena novo koncesijsko pogodbo s koncedentom.
18. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava.
IX. PLAČILO KONCESIONARJU
19. člen
Sredstva za opravljanje storitve pomoč družini na domu na podlagi koncesije se zagotavljajo iz proračunskih sredstev in s plačili upravičencev do storitev ali drugih zavezancev v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi.
V primeru plačila storitve na podlagi zakona iz proračuna koncedent koncesionarju zagotavlja sredstva za stroške storitve v skladu z zakonom in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Sredstva za plačilo storitve se zagotovijo glede na vrsto in obseg storitve.
20. člen
K ceni storitve daje soglasje Občinski svet Občine Log - Dragomer na podlagi predloga koncesionarja. Predlog cene storitve mora biti pripravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
X. POROČANJE KONCESIONARJA
21. člen
Koncesionar je dolžan sprotno pisno poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki bi utegnili vplivati na izvajanje storitve, kot so pomembnejše kadrovske spremembe, nepredvideni dogodki, nesreče in podobno.
Koncesionar je dolžan enkrat letno do konca februarja koncedentu predložiti letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil z izkazom in poslovno poročilo, ki se nanašajo na izvajanje storitve.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem začetka izvajanja javne službe pomoč družini na domu na podlagi koncesije, se preneha ta izvajati na podlagi neposredne pogodbe, sklenjene s Centrom za socialno delo Vrhnika.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-34/2008
Dragomer, dne 19. novembra 2008
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti