Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4879. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja MS 2/1 Selo, stran 14733.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja MS 2/1 Selo
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja MS 2/1 Selo (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje leži v vzhodnem delu območja urejanja BS 2/1 Selo in obsega opuščene proizvodne površine Giva, dvorec Selo in območje vrtca Angelce Ocepek, ter območje neurejenih vrtov stanovanjske kolonije ob Ulici Vide Pregarc. Območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M2 Moste – Kodeljevo (Uradni list SRS, št. 3/88 in Uradni list RS, št. 56/92), ki ne dopušča gradnje večstanovanjskih objektov in prizidave vrtca.
Nove ureditve obsegajo prometno ureditev območja, ki vključuje tudi ureditev mirujočega prometa in gradnjo večjih večstanovanjskih objektov s cca 70 stanovanji, prizidavo vrtca ter celovito prenovo ter revitalizacijo dvorca Selo. S sprejetjem OPPN bodo sanirane površine opuščene proizvodnje, območje bo kompleksno zaokroženo in celovito urejeno, investitorju pa bo omogočena ustreznejša izraba prostora.
Glede na navedeno je pobuda za izdelavo OPPN utemeljena.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega površine med Zaloško cesto, Ulico bratov Rozman, stanovanjsko kolonijo ob Ulici Vide Pregarc in stanovanjskimi bloki ob Pokopališki ulici. Površina ureditvenega območja je cca 58.000 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Ministrstvo za kulturo
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. JP Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Urad za civilno obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
5. Petrol, d.o.o.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
OPPN bo izdelan na podlagi izdelanih strokovnih podlag, strokovne urbanistične rešitve in smernic pristojnih urejevalcev prostora.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene dogovor z Mestno občino Ljubljana in pogodbo za pripravo OPPN z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-23/2008-5
Ljubljana, dne 14. novembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti