Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4873. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2008, stran 14717.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 11. redni seji dne 18. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črne na Koroškem za leto 2008 (Uradni list RS, št. 45/08) – v nadaljnjem besedilu: odlok, se spremeni 2. člen in glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v eurih
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    5.628.140
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            2.905.186
70  DAVČNI PRIHODKI                2.271.809
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.948.386
   703 Davki na premoženje             180.137
   704 Domači davki na blago in storitve      143.286
71  NEDAVČNI PRIHODKI                633.377
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      197.131
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             2.478
   712 Globe in denarne kazni            1.450
   713 Prihodki od prodaje blaga in        266.042
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           166.276
72  KAPITALSKI PRIHODKI               370.715
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        345.000
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       25.715
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 66.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov      66.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI              2.286.239
   740 Transferni prihodki iz drugih       2.286.239
   javnofinančnih institucij
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       6.216.485
40  TEKOČI ODHODKI                1.586.759
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      260.889
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      40.593
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.213.043
   403 Plačila domačih obresti           67.061
   409 Rezerve                    5.173
41  TEKOČI TRANSFERI               1.287.127
   410 Subvencije                  18.759
   411 Transferi posameznikom in          729.847
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     238.854
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        299.667
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             2.925.232
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.925.232
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             417.367
   431 Investicijski transferi pravnim in      75.227
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi           342.140
   proračunskim uporabnikom
   III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ         –588.345
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE           7.094
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      7.094
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                 7.094
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        –7.094
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)             615.961
50  ZADOLŽEVANJE                  615.961
   500 Domače zadolževanje             615.961
   VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)           32.646
55  ODPLAČILA DOLGA                 32.646
   550 Odplačila domačega dolga           32.646
   IX. ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV NA        –12.124
   RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        583.315
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII. – VIII.     588.345
   – IX.)
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2007
   9009 Splošni sklad za drugo           12.128
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črna na Koroškem.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se 4. člen in glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki:
(1) požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) in
(2) iz naslova vračila sredstev samoprispevka na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 in 33/07), in se namenijo za investicije v komunalno infrastrukturo v Črni in Žerjavu.«
3. člen
Spremeni se prvi stavek, petega odstavka, 8. člena odloka in glasi:
»Sredstva proračunske rezervacije se v letu 2008 oblikujejo v višini 1.000 eurov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2008-3
Črna na Koroškem, dne 18. novembra 2008
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti