Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4871. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore«, stran 14714.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preč. besedilo in št. 76/08), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), 8., 17., 60. in 66. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) ter 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je
Mestni svet Mestne občine Celje na 20. seji dne 4. 11. 2008 sprejel
Občinski svet občine Laško na svoji 13. seji dne 5. 11. 2008 sprejel
Občinski svet občine Štore na svoji 10. seji dne 21. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Celje, Občina Laško in Občina Štore (v nadaljnjem besedilu: občine ustanoviteljice) ustanavljajo Organ skupne občinske uprave z imenom »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) kot skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora.
2. člen
Občine ustanoviteljice so:
– Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
– Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
– Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občine ustanoviteljice uredijo z dogovorom o medsebojnih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: dogovor), ki ga podpišejo župani, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do inšpektorata, načrtovanje in način dela, način poročanja, opravljanja administrativnih, strokovnih, svetovalnih in drugih nalog za inšpektorat ter druge za nemoteno delo inšpektorata pomembne zadeve. Obseg dela se določa s trimesečnimi plani za posamezno občino ustanoviteljico.
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje inšpektorata, za kar so pristojni mestni oziroma občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
3. člen
Inšpektorat ima status samostojnega skupnega upravnega organa občin ustanoviteljic. Zaposleni v inšpektoratu delujejo v okviru uprave Mestne občine Celje. Občina, v kateri je sedež inšpektorata, ima za javne uslužbence zaposlene na inšpektoratu, status delodajalca. Inšpektorat je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
Pravice in obveznosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic oziroma vodja inšpektorata na podlagi njihovega pooblastila.
Ime inšpektorata je: Medobčinski inšpektorat.
Sedež inšpektorata je na Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis Medobčinski inšpektorat, ob spodnjem robu pa Celje, Laško, Štore.
II. NALOGE IN DELO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
4. člen
Pooblaščene uradne osebe inšpektorata vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z:
1. zakonom o varnosti cestnega prometa,
2. zakonom o varstvu javnega reda in miru,
3. odloki o občinskih cestah,
4. odloki o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah,
5. odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki,
6. odloki o oglaševanju in reklamiranju,
7. odloki o občinskih taksah,
8. odloki o taksi službah,
9. odloki o naravnih in kulturnih znamenitostih,
10. odloki o pokopaliških dejavnostih,
11. odloki o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,
12. odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
13. drugimi predpisi, ki pooblaščajo inšpektorat za nadzor.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče inšpektorat, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen.
Zaposleni v inšpektoratu so pooblaščeni za odločanje o prekrških. Za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga mora imeti pooblaščena uradna oseba najmanj peto stopnjo izobrazbe, za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekrških pa najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe inšpektorata, imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektorat se mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana/je in direktorja/ice občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski in redarski nadzor, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu/ji in direktorju/ici občinske uprave te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
6. člen
Inšpektorat vodi vodja inšpektorata, ki ga imenuje župan sedežne občine po predhodnem mnenju županov ostalih občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata ima status uradnika na položaju.
Vodja inšpektorata mora imeti univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in opravljen strokovni izpit za inšpektorja ter izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje za odločanje o upravnih in prekrškovnih zadevah.
7. člen
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat, organizira opravljanje nalog inšpektorata ter izvaja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
8. člen
O izločitvi vodje inšpektorata ali zaposlenega v inšpektoratu odloča direktor/ica občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve vodje ali zaposlenega o stvari tudi odloči.
III. SREDSTVA ZA DELO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
9. člen
Inšpektorat je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice s statusom delodajalca.
Finančni načrt inšpektorata, ki ga na predlog vodje inšpektorata sprejmejo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima inšpektorat svoj sedež.
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za inšpektorat v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt inšpektorata je informativna priloga k njihovim proračunom.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta inšpektorata je njegov vodja.
10. člen
Sredstva za delo inšpektorata in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice, glede na obseg dela, v naslednjem razmerju:
– Mestna občina Celje     87%
– Občina Laško        10%
– Občina Štore        1%.
V tem razmerju se določi tudi letni program dela za posamezno občino ustanoviteljico.
Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za obračun višine sredstev za delovanje inšpektorata, občine določijo v novem razmerju:
– v primeru zmanjšanega oziroma povečanega obsega dela posameznih občin ustanoviteljic,
– če nova občina ali občine pristopijo k inšpektoratu,
– ob izstopu občine ali občin iz inšpektorata.
11. člen
Za škodo, povzročeno z delom zaposlenega v inšpektoratu odgovarjajo solidarno občine ustanoviteljice.
12. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih inšpekcijskega in redarskega nadzorstva, kot je to določeno v 4. členu tega odloka.
IV. PRISTOP, IZSTOP IN UKINITEV
13. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k medobčinskemu inšpektoratu, če sklep o tem sprejme njihov pristojni organ in se s pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice.
14. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda vodji inšpektorata in županom ostalih občin ustanoviteljic. Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata in ko pričnejo veljati spremembe tega odloka.
O izstopu iz inšpektorata odloča občina ustanoviteljica samostojno in avtonomno s pisno najavo vodji inšpektorata 6 mesecev pred izstopom.
Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz inšpektorata mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev inšpektorata v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost. Prav tako mora prevzeti v svojo občinsko upravo uslužbence, ki so bili zaposleni v posamezni občinski upravi pred uveljavitvijo tega odloka, v skladu z aktom o sistemizaciji občine ustanoviteljice, ki je veljal na dan pred pričetkom delovanja inšpektorata.
15. člen
Inšpektorat lahko občine ustanoviteljice ukinejo s soglasno odločitvijo. Sporazum o prenehanju inšpektorata mora vsebovati obveznosti občin do delavcev zaposlenih v inšpektoratu.
Kolikor inšpektorat preneha delovati, občine ustanoviteljice prevzamejo stvari, pravice in sredstva inšpektorata v skladu z vloženim deležem.
V. PREHODNE DOLOČBE
16. člen
Občine ustanoviteljice morajo sprejeti občinski program varnosti najkasneje do 31. 12. 2008.
Inšpektorat začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva in druge potrebne pogoje za začetek dela, vendar najkasneje s 1. 1. 2009.
17. člen
Najkasneje do dne, ko prične z delom, prevzame inšpektorat javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame inšpektorat.
Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se v skladu s sistemizacijo delovnih mest v inšpektoratu izdajo sklepi o razporeditvi in pogodbe o zaposlitvi.
Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmejo župani občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt v inšpektoratu.
VI. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o komunalnem nadzoru v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 32/98), Odlok o občinskem nadzoru v Občini Laško (Uradni list RS, št. 4/96) in Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Štore (Uradni list RS, št. 16/97).
19. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti ustanoviteljic. Za objavo poskrbi Mestna občina Celje. Veljati začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-00002/2007
Celje, dne 20. novembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
Št. 061-2/2008
Laško, dne 13. novembra 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
Šifra 032-0001/2006-51
Štore, dne 24. novembra 2008
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti