Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4870. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč »Industrijsko poslovna cona Brezina«, stran 14713.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08), 9. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 15. seji dne 10. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč »Industrijsko poslovna cona Brezina«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo komunalne opreme v Občini Brežice – »industrijsko poslovna cona Brezina« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Region d.o.o. Brežice, št. 2597/PO-08 v avgustu 2008.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– terminski plan izvedbe infrastrukture,
– prikaz izračuna skupnih in obračunskih stroškov,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(obračunska območja)
Obračunsko območje posamezne komunalne opreme je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo, oziroma je to območje njene uporabe. Celotno območje, ki se opremlja na podlagi investicije, je razdeljeno na eno obračunsko območje.
Obračunsko območje – kot podlaga za odmero komunalnega prispevka – predstavlja vsoto površin vseh parcel, ki ležijo na obračunskem območju in na katerih je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi. Obračunsko območje predstavlja območje Industrijsko poslovne cone Brezina, od katerega so odštete površine namenjene objektom grajene infrastrukture in površine, kjer so posegi prepovedani.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
4. člen
(obstoječa in predvidena komunalna oprema)
Obstoječo in predvideno komunalno opremo predstavlja naslednja komunalna oprema:
– prometno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje.
III. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(skupni in obračunski stroški)
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste opreme na obračunskem območju in zajemajo stroške projektne in investicijske dokumentacije, stroške povezane z nepremičninami ter stroške gradnje. Skupni stroški se financirajo iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države in iz drugih virov.
Obračunski stroški investicije so tisti del skupnih stroškov investicije v določeno vrsto infrastrukture, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance. Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov.
6. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
V skladu s pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka je v programu opremljanja določeno:
– razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine D(pi) in D(ti) je 0,5: 0,5,
– faktor dejavnosti za vse objekte v območju je enak 1,
– olajšave za zavezance za plačilo komunalnega prispevka niso predvidene.
7. člen
(obračunski stroški obračunskih območij)
Obračunski stroški preračunani na površino parcel, oziroma neto tlorisno površino na dan 31. 7. 2008
+--------------+--+----------+----------+---------+--------+-------+
|Komunalna   |i | A (m2) | T (m2)  | OSi (€)| Cp(i) |Ct(i  |
|infrastruktura| |     |     |     | (€/m2) |)(€/m2)|
+--------------+--+----------+----------+---------+--------+-------+
|1. Prometno  |1 |     |     | 474.563|  1,47|  2,93|
|omrežje    | |     |     |     |    |    |
+--------------+--+     |     +---------+--------+-------+
|2.      |2 |     |     | 381.530|  1,18|  2,36|
|Kanalizacijsko| |323.474,00|161.737,00|     |    |    |
|omrežje    | |     |     |     |    |    |
+--------------+--+     |     +---------+--------+-------+
|3. Vodovodno |3 |     |     | 463.978|  1,43|  2,87|
|omrežje    | |     |     |     |    |    |
+--------------+--+----------+----------+---------+--------+-------+
|Skupaj    | | 323.474 | 161.737 |1.320.071|  4,08|  8,16|
+--------------+--+----------+----------+---------+--------+-------+
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
        KPi = (Ap * Cpi * Dpi) + (Kdej * At * Cti * Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi – komunalni prispevek posamezne vrste komunalne opreme
i – posamezna vrsta komunalne opreme
Ap – površina parcele
Cp – obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s komunalno opremo na obračunskem območju
Dp – delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Kdej – faktor dejavnosti
Ct – obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s komunalno opremo na obračunskem območju
At – neto tlorisna površina objekta
Dt – delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
9. člen
(indeksiranje stroškov opreme)
Stroški opremljanja na enoto mere (Cpi in Cti) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
10. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Skladno z veljavno zakonodajo lahko občinski svet na predlog župana delno ali celoti oprosti plačilo komunalnega prispevka za gradnjo posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, razen za trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti.
11. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
12. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-15/2007
Brežice, dne 18. novembra 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti