Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4868. Tarifa Združenja SAZAS za reproduciranje avtorskih del s področja glasbe na fonograme in videograme, stran 14702.

Upravni odbor Združenja skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije – SAZAS, Špruha 19, Trzin (v nadaljevanju Združenje SAZAS) je na seji dne 13. 11. 2008 na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01, 30/01, 43/04, 17/06, 114/06 in 139/06) in 28. člena Statuta Združenja SAZAS sprejel naslednjo
T A R I F O
Združenja SAZAS za reproduciranje avtorskih del s področja glasbe na fonograme in videograme
1. člen
Ta tarifa določa višino in način izračunavanja avtorskega nadomestila za reproduciranje glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS na fonograme in videograme (mehanične pravice).
Kolikor ima Združenje SAZAS sklenjene skupne sporazume z reprezentativnimi združenji uporabnikov, veljata za uporabnike, na katere se nanaša posamezen skupni sporazum, tam dogovorjena višina in način izračunavanja avtorskega nadomestila namesto te tarife.
Kolikor ima Združenje SAZAS v skladu s 9. členom te tarife s posameznim uporabnikom sklenjeno pogodbo o fonografski industriji v skladu s standardno pogodbo med BIEM (Bureau international des sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique) in IFPI (International Federation of Producers of Phonograms and Videograms) z nazivom »contrat-type pour l'industrie phonographique« iz leta 1975, kot je bila spremenjena, veljata za uporabnika pogodbeno dogovorjena višina in način izračunavanja avtorskega nadomestila namesto te tarife.
2. člen
Definicije
Definicije pojmov po tej tarifi:
»Uporabniki«     so fizične in pravne osebe, ki
           reproducirajo ali dajo reproducirati
           avtorska dela iz repertoarja Združenja
           SAZAS na fonograme in videograme.
           Uporabniki so tudi fizične in pravne
           osebe, ki uvažajo fonograme in
           videograme v Republiko Slovenije, če
           za uvoz v Republiko Slovenijo niso
           pridobile ustreznega avtorskopravnega
           dovoljenja.
»Repertoar Združenja je katalog avtorskih del, ki jih
SAZAS«        Združenje SAZAS upravlja po
           pooblastilu imetnikov avtorskih pravic
           ali na podlagi sklenjenih vzajemnih
           zastopniških sporazumov s tujimi
           organizacijami.
»Fonogrami in     so vinilne gramofonske plošče,
videogrami«      zgoščenke (CD) in DVD zgoščenke in
           drugi nosilci avdio in avdio-vizualnih
           podatkov, za katere ta tarifa določa
           višino avtorskega nadomestila.
3. člen
Dovoljenje
S plačilom avtorskega nadomestila za izkoriščanje posameznega glasbenega dela po tej tarifi uporabniki pridobijo neizključno pravico:
– izdelati zvočni posnetek avtorskega dela iz repertoarja Združenja SAZAS,
– izdelati kopije teh posnetkov v obliki fonogramov in videogramov in jih dati v promet z namenom prodaje za zasebno uporabo v skladu z izdanim dovoljenjem Združenja SAZAS.
Neizključna pravica izkoriščanja del iz repertoarja Združenja SAZAS iz predhodnega odstavka tega člena je uporabniku dana pod pogojem, da je pravočasno in popolno prijavil vse fonograme in posnetke avtorskih del v skladu s 7. členom te tarife in pod nadaljnjim pogojem, da ima v celoti poravnana vsa avtorska nadomestila za predhodno izdane fonograme in videograme.
Ta tarifa ne ureja in se ne nanaša na pravico dajanja avtorskih del, ki so reproducirana na fonogramih, v najem.
4. člen
Višina avtorskega nadomestila za reproduciranje na fonograme in videograme
Avtorsko nadomestilo za reproduciranje avtorskih del na fonograme in videograme je določeno glede na vrsto fonograma oziroma videograma. Uporabnik je dolžan plačati avtorsko nadomestilo za vsak posamezen izvod oziroma kopijo fonograma ali videograma, ki ga izdela, da izdelati ali uvozi v Republiko Slovenijo, če za te fonograme avtorske pravice niso bile oziroma ne bodo urejene v državi porekla fonogramov. Zneski avtorskega nadomestila po tej tarifi so neto zneski, ki jih je uporabnik dolžan plačati povečane za davek na dodano vrednost.
Avtorsko nadomestilo, ob upoštevanju maksimalnega števila posnetih glasbenih del in maksimalnega trajanja glasbe na nosilcu, za reproduciranje avtorskih del na posamezen izvod nosilca znaša:
+---------------------+---------------------+------------------+
|NOSILEC       |Maksimalno število  |Avtorsko     |
|           |posnetih glasbenih  |nadomestilo na  |
|           |del na nosilcu    |izvod nosilca   |
+---------------------+---------------------+------------------+
|zgoščenka CD Single |do 5 glasbenih del  |0,41 EUR     |
|(velikosti 3 & 5   |oziroma       |         |
|inčev) – maksimalno |do 12 glasbenih   |         |
|trajanje glasbe na  |odlomkov       |         |
|nosilcu je 23 minut |           |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|zgoščenka CD     |do 20 glasbenih del |0,82 EUR     |
|(velikosti 5 inčev) –|oziroma       |         |
|maksimalno trajanje |do 40 glasbenih   |         |
|glasbe na nosilcu je |odlomkov       |         |
|80 minut       |           |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|vinilna gramofonska |do 16 glasbenih del |0,45 EUR     |
|plošča (33 rpm 30 cm |oziroma       |         |
|LP) – maksimalno   |do 28 glasbenih   |         |
|trajanje glasbe na  |odlomkov       |         |
|nosilcu je 60 minut |           |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|glasbena DVD     |do 16 glasbenih del |1,43 EUR     |
|zgoščenka      |oziroma       |         |
|           |do 28 glasbenih   |         |
|           |odlomkov       |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
Če želi proizvajalec na enem fonogramu ali videogramu reproducirati več zaščitenih glasbenih avtorskih del ali delov le-teh, kot je navedeno zgoraj, potem se sorazmerno zviša tudi avtorsko nadomestilo za določen fonogram oziroma videogram. V kolikor je prekoračeno dovoljeno trajanje glasbe na nosilcu za več kot 60 sekund, potem se sorazmerno zviša tudi avtorsko nadomestilo v razmerju med dejanskim trajanjem glasbe na nosilcu in dovoljenim trajanjem glasbe na nosilcu.
Če so na fonogramu ali videogramu poleg zaščitenih glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS reproducirana tudi druga zaščitena glasbena avtorska dela, je uporabnik dolžan plačati zgolj sorazmerni del avtorskega nadomestila glede na razmerje med številom glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS in celotnim številom reproduciranih del. Navedeno pravilo iz prejšnjega stavka velja zgolj, če uporabnik pred izdajo fonograma ali videograma Združenju SAZAS v skladu s 7. členom te tarife pravočasno in popolno prijavi fonogram oziroma videogram in posnetke del.
5. člen
Višina avtorskega nadomestila za reproduciranje na fonograme – POSEBNE IZDAJE
Kot posebne izdaje se obravnava naslednji izdaji fonogramov:
– Premium izdaja je fonogram, izdan kot dodana vrednost drugemu izdelku oziroma storitvi v namen pospeševanja prodaje glavnega izdelka oziroma storitve,
– Fonogram kot priloga časopisu je fonogram, ki je izdan kot priloga časopisu ali reviji.
Za posebni izdaji fonogramov (premium izdaja, fonogram kot priloga časopisu) uporabniki dolgujejo avtorsko nadomestilo po tem členu tarife, če uporabnik dodatno izpolni oziroma upošteva vse naslednje pogoje:
– minimalna naklada posebne izdaje je 5.000 izvodov;
– vrnitve neprodanih izvodov fonograma v skladišče Združenje SAZAS v nobenem primeru ne upošteva;
– neprodani izvodi fonogramov posebnih izdaj se ne smejo preusmeriti v druge načine prodaje;
– kot posebne izdaje so predvidene samo zgoščenke CD (velikosti 5 inčev);
– posebne izdaje prijavijo uporabniki najmanj 21 dni pred predvidenih izidom.
Uporabnik je dolžan plačati avtorsko nadomestilo za vsak posamezen izvod oziroma kopijo fonograma, ki ga izdela, da izdelati ali uvozi v Republiko Slovenijo, če za te fonograme avtorske pravice niso bile oziroma ne bodo urejene v državi porekla fonogramov.
Zneski avtorskega nadomestila po tem členu so neto zneski, ki jih je uporabnik dolžan plačati povečane za davek na dodano vrednost.
Avtorsko nadomestilo, ob upoštevanju maksimalnega števila posnetih glasbenih del in maksimalnega trajanja glasbe na nosilcu, glede na lestvico naklade fonograma za posamezen izvod nosilca (CD velikosti 5 inčev) znaša:
+------------------------------+-------------------------------+
|Naklada            |Avtorsko nadomestilo na izvod |
|               |nosilca            |
+------------------------------+-------------------------------+
|od 5.000 do 10.000 izdelanih |0,20 EUR            |
|izvodov            |                |
+------------------------------+-------------------------------+
|od 10.001 do 30.000 izdelanih |0,16 EUR            |
|izvodov            |                |
+------------------------------+-------------------------------+
|nad 30.000 izdelanih izvodov |0,11 EUR            |
+------------------------------+-------------------------------+
Glede maksimalnega trajanja glasbe in maksimalnega števila posnetih glasbenih del na nosilcu veljajo pravila iz 4. člena te tarife.
Če so na fonogramu poleg zaščitenih glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS reproducirana tudi druga zaščitena glasbena avtorska dela, je uporabnik dolžan plačati zgolj sorazmerni del avtorskega nadomestila glede na razmerje med številom glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS in celotnim število reproduciranih del. Navedeno pravilo iz prejšnjega stavka velja zgolj, če uporabnik pred izdajo fonograma Združenju SAZAS v skladu s 7. členom te tarife pravočasno in popolno prijavi fonogram in posnetke del.
6. člen
Višina avtorskega nadomestila za reproduciranje na fonograme, ki so priloga učbenikom
Fonogram kot priloga učbenikom je fonogram, ki je izdan kot sestavni del učbenika in je kot tak vključen v ceno učbenika.
Za izdajo fonograma kot priloge učbeniku uporabniki dolgujejo avtorsko nadomestilo po tem členu tarife, če uporabnik dodatno izpolni oziroma upošteva vse naslednje pogoje:
– minimalna naklada za fonogram kot prilogo učbeniku ni predvidena;
– za tovrstno izdajo so predvidene samo zgoščenke CD (velikosti 5 inčev);
– na fonogramu mora biti navedeno naslednje besedilo: »Programi so namenjeni izključno šolskim in izobraževalnim programom«;
– fonograme kot prilogo učbenikom prijavijo proizvajalci najmanj 21 dni pred predvidenim tiskom.
Uporabnik je dolžan plačati avtorsko nadomestilo za vsak posamezen izvod oziroma kopijo fonograma, ki ga izdela, da izdelati ali uvozi v Republiko Slovenijo, če za te fonograme avtorske pravice niso bile oziroma ne bodo urejene v državi porekla fonogramov. Avtorsko nadomestilo za posamezen izvod zgoščenke CD (velikosti 5 inčev), ki je priloga učbeniku, znaša 0,20 EUR.
Zneski avtorskega nadomestila po tem členu so neto zneski, ki jih je uporabnik dolžan plačati povečane za davek na dodano vrednost.
Če so na fonogramu poleg zaščitenih glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS reproducirana tudi druga zaščitena glasbena avtorska dela, je uporabnik dolžan plačati zgolj sorazmerni del avtorskega nadomestila glede na razmerje med številom glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS in celotnim število reproduciranih del. Navedeno pravilo iz prejšnjega stavka velja zgolj, če uporabnik pred izdajo fonograma Združenju SAZAS v skladu s 7. členom te tarife pravočasno in popolno prijavi fonogram in posnetke del.
7. člen
Prijava fonograma oziroma videograma in posnetkov del
Proizvajalec mora najkasneje 21 dni pred začetkom prodaje fonograma ali videograma poslati Združenju SAZAS prijavo vseh avtorskih del, ki jih je posnel ali jih namerava posneti na fonogram oziroma videogram.
Enako prijavo mora poslati uporabnik tudi za legalno uvožene fonograme, ki jih je uvozil v Republiko Slovenijo, če za te fonograme avtorske pravice niso bile oziroma ne bodo urejene v državi porekla fonogramov.
Po prejemu prijave del, ki jih je uporabnik reproduciral ali jih namerava reproducirati na fonogramu, bo Združenje SAZAS v najkrajšem možnem času uporabniku sporočilo, katera dela iz prijave del spadajo v njegov repertoar in mu izstavilo račun za avtorsko nadomestilo.
Če Združenje SAZAS nima podatkov, da prijavljeno delo pripada njegovemu repertoarju oziroma da zastopa imetnika mehaničnih pravic, bo v prijavo del vneslo oznako SAI (statut actuellement inconnu – status trenutno neznan) ali PAI (proprietaire actuellement inconnu – lastnik trenutno neznan). Če Združenje SAZAS na podlagi prijave dela ugotovi, da prijavljeno delo ne pripada njegovemu repertoarju oziroma da ne zastopa imetnika mehaničnih pravic, bo v prijavo del vneslo oznako PM (pas membre – ni član).
Oznake SAI, PAI in PM ne pomenijo dovoljenja Združenja SAZAS za uporabo tako označenih del.
Če se naknadno ugotovi, da Združenje SAZAS ščiti imetnika mehaničnih pravic oziroma prijavljeno delo, navkljub predhodni oznaki SAI, PAI ali PM, bo Združenje SAZAS o tem obvestilo uporabnika in obračunalo ustrezno avtorsko nadomestilo.
Prijava posnetka dela mora vsebovati vsaj naslednje osnovne podatke:
– kategorijo in oznako fonograma,
– število izdelanih fonogramov,
– originalni naslov dela, s tem da se pri potpurijih navajajo naslovi vseh uporabljenih del,
– morebitni prevod naslova dela,
– ime skladatelja, avtorja besedila in pooblaščenega prevajalca besedila, originalnega ali pooblaščenega aranžerja in založnika,
– podatke o delu (zvrst glasbenega dela, jezik, zasedba …).
Točno obliko in vsebino obrazca, na katerem mora Proizvajalec prijaviti posnetek dela določa Obrazec 1, ki je priloga in sestavni del te tarife.
Točno obliko in vsebina obrazca, na katerem mora Proizvajalec prijaviti posnetek del v primeru posebne izdaje oziroma izdaje fonograma kot priloge učbeniku določa Obrazec 2, ki je priloga in sestavni del te tarife.
8. člen
Avtomatično usklajevanje avtorskega nadomestila
Avtorsko nadomestilo oziroma njegova višina, ki je določena v 4., 5. in 6. členu te tarife, se zaradi ohranjanja realne vrednosti avtorskega nadomestila vsako koledarsko leto avtomatično poveča oziroma uskladi za faktor 12-mesečne referenčne obrestne mere EURIBOR preteklega koledarskega leta, ki je objavljena na prvi delovni dan koledarskega leta, ki sledi. Združenje SAZAS v informativne namene na spletni strani www.sazas.org na začetku vsakega koledarskega leta objavi po tej tarifi avtomatično usklajeno višino avtorskega nadomestila.
9. člen
Združenje SAZAS lahko v skladu s tretjim odstavkom 1. člena te tarife sklene za reproduciranje glasbenih del na fonograme in videograme z uporabnikom tudi pogodbo o fonografski industriji v skladu s standardno pogodbo med BIEM in IFPI, če uporabnik izpolnjuje vse naslednje pogoje:
– uporabnik (a) je v preteklem koledarskem letu izdal vsaj štiri fonograme v skupni nakladi najmanj 5.000 fonogramov ali pa (b) mora dejavnost na področju izdaje fonogramov ali videogramov opravljati vsaj eno leto pred podpisom pogodbe,
– uporabnik mora pred sklenitvijo pogodbe imeti urejene vse pretekle obveznosti iz naslova mehanične reprodukcije avtorskih glasbenih del in ne sme iti za nevestnega uporabnika, ki je v preteklosti grobo kršil pravice na delih iz repertoarja Združenja SAZAS bodisi z neplačilom honorarja bodisi z opustitvijo sporočanja podatkov o uporabi avtorskih del,
– uporabnik mora pred sklenitvijo pogodbe in kasneje enkrat letno pred iztekom koledarskega leta, Združenju SAZAS predložiti načrt izdaj za naslednje koledarsko leto,
– uporabnik mora imeti urejeno administracijo, da lahko podatke posreduje v dogovorjeni obliki in na dogovorjen način.
Besedilo pogodbe o fonografski industriji, ki jo z uporabniki, če izpolnjujejo pogoje iz predhodnega odstavka tega člena, lahko sklene Združenje SAZAS, je objavljeno na spletni strani Združenja SAZAS www.sazas.org.
10. člen
Ta tarifa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Trzin, dne 20. novembra 2008
Združenje SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik
upravnega odbora
Združenja SAZAS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti