Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4862. Sklep o dopolnitvi Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, stran 14700.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ter prvega odstavka 31. člena in v zvezi z 58. ter 61. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
1. Za poglavjem 5 Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (Uradni list RS, št. 131/06 in 103/07) se doda poglavje 5(A), ki se glasi:
»5 (A) ZAČASNA DODATNA UREDITEV PRIMERNEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA ZAVAROVANJE TERJATEV EUROSISTEMA V OBDOBJU OD 1. 12. 2008 DO 31. 12. 2009
5 (A).1 Ne glede na določbe pete alineje poglavja 5.1.1 so tudi dolžniški instrumenti, ki so jih izdale kreditne institucije in s katerimi se trguje na nekaterih neorganiziranih trgih, ki jih določi ECB, primerno finančno premoženje za zavarovanje operacij denarne politike. Pri teh dolžniških instrumentih se uporabi dodaten odbitek v višini 5%.
5 (A).2 Ne glede na določbe osme alineje poglavja 5.1.1 (Valuta denominacije) so tržni dolžniški instrumenti, opredeljeni v poglavju 5.1.1, primerno finančno premoženje za zavarovanje operacij denarne politike, tudi če so denominirani v ameriških dolarjih, britanskih funtih ali japonskih jenih pod naslednjima pogojema: (i) izdani morajo biti v euroobmočju, kjer se morajo tudi nahajati oziroma poravnavati; in (ii) izdajatelj mora biti ustanovljen v Evropskem gospodarskem prostoru. Pri teh dolžniških instrumentih se uporabi dodaten odbitek v višini 8%.
5 (A).3 Sindicirana posojila so primerno finančno premoženje za zavarovanje operacij denarne politike le, če ustrezajo zahtevam poglavij 5.1.2 in 5.3.2.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so sindicirana posojila, ki jih ureja pravo Anglije in Walesa in ki so bila sprejeta kot primerno finančno premoženje do 30. 11. 2008 v skladu s kriteriji določenimi v Odločbi ECB/2008/15 z dne 14. novembra 2008 o izvajanju Uredbe ECB/2008/11 z dne 23. oktobra 2008 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja, še naprej primerno finančno premoženje, vendar le do dospelosti tistih operacij denarne politike Eurosistema, za katere so bila ta posojila dana v zavarovanje.
5 (A).4 Ne glede na določbe četrtega odstavka poglavja 5.3 je minimalna zahteva Eurosistema glede bonitetne ocene finančnega premoženja za tržno in netržno finančno premoženje, primerno za zavarovanje operacij denarne politike, »BBB-« ali enakovredna bonitetna ocena. Določbe prejšnjega stavka ne veljajo za kolateralizirane vrednostne papirje (ang. asset-backed securities), za katere ostaja zahteva glede visokih bonitetnih standardov nespremenjena in je opisana v poglavju 5.3. Za vse primerno finančno premoženje z bonitetno oceno nižjo od »A-« se uporabi dodaten odbitek v višini 5%.
5 (A).5 Ne glede na določbe prve alineje poglavja 5.1.1 se zahteva po nepodrejenosti v zvezi s primernostjo tržnega finančnega premoženja za zavarovanje operacij denarne politike ne uporablja, kadar finančno trden garant zagotovi brezpogojno in nepreklicno jamstvo, ki se mora plačati na prvi poziv, kakor je opredeljeno v poglavju 5.3.1. Pri tem finančnem premoženju se uporabi dodaten odbitek v višini 10%, z nadaljnjim zmanjšanjem vrednosti pri vrednotenju v primeru teoretičnega vrednotenja v višini 5%.
5 (A).6 Ne glede na določbe poglavja 5.1 so vezani depoziti primernih nasprotnih strank, opisani v poglavju 3.5.3, primerno finančno premoženje za zavarovanje operacij denarne politike.
5 (A).7 Donosi iz finančnega premoženja, ki se uporabi za zavarovanje kreditnih operacij Eurosistema, se izplačujejo v skladu s pravili, kot so opisana v poglavju 6. Za finančno premoženje, ki je denominirano v ameriških dolarjih, britanskih funtih ali japonskih jenih, Banka Slovenije ne jamči za pravočasnost in pravilnost izplačila donosov iz finančnega premoženja. Banka Slovenije lahko od nasprotne stranke zahteva, da vrednostne papirje v času izplačila donosov izloči iz sklada finančnega premoženja.
5 (A).8 Guverner lahko izda navodilo, s katerim implementira odločitve, ki jih ECB sprejme v zvezi z izvajanjem dodatnih ureditev primernega finančnega premoženja.«
KONČNA DOLOČBA
2. Ta sklep velja od 1. 12. 2008 do 31. 12. 2009.
Ljubljana, dne 24. novembra 2008
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti