Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4858. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med prekrškovnim organom in sodiščem, stran 14696.

Številka: P-2/08-7
Datum: 20. 11. 2008
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana, na seji 20. novembra 2008
o d l o č i l o:
Za odločanje o pravnem sredstvu, vloženem zoper plačilni nalog Mestne občine Ljubljana št. 29022993 z dne 11. 9. 2006, je pristojno Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana je na podlagi 57. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nasl. – v nadaljevanju ZP-1) kršitelju izdalo plačilni nalog zaradi kršitve 8. točke četrtega odstavka 52. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in nasl. – v nadaljevanju ZVCP-1). Zoper ta plačilni nalog je kršitelj 25. 9. 2006 vložil zahtevo za sodno varstvo (tretji odstavek 57. člena ZP-1).
2. Ko je Okrajno sodišče v Ljubljani 4. 4. 2007 zahtevo za sodno varstvo prejelo v reševanje, se je s sklepom z dne 18. 12. 2007 izreklo za nepristojno za odločanje o njej. Sodišče se sklicuje na to, da je 25. 11. 2006 začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 115/06 – v nadaljevanju ZP-1D), s katerim je bil uveljavljen novi 57.b člen, ki je določil, da zoper plačilni nalog iz 57. člena ZP-1, ki se izda za kršitev predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu, ni dovoljena zahteva za sodno varstvo, kršitelj pa ima pravico do ugovora v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga. Sodišče navaja, da gre za postopkovno določbo, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve zakona. Meni, da zato, ker je zahtevo za sodno varstvo prejelo po tem, ko je navedena določba že začela veljati, za odločanje o njej ni pristojno, temveč je pristojen prekrškovni organ.
3. Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana je na Ustavno sodišče vložilo zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti. V njej navaja, da je bila zahteva za sodno varstvo v času odločanja o prekršku (11. 9. 2006) po ZP-1 edino pravno sredstvo zoper plačilni nalog, ter da mestni redar v tem času ni imel možnosti odločiti po 57.b členu ZP-1.
B.
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po drugem odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, ker meni, da zanjo ni pristojen.
5. V obravnavani zadevi je prekrškovni organ 11. 9. 2006 na podlagi petega odstavka 57. člena ZP-1 izdal plačilni nalog zaradi prekrška iz 8. točke četrtega odstavka 52. člena ZVCP-1. V času izdaje plačilnega naloga je bilo pravno sredstvo zoper tak plačilni nalog v skladu s tretjim odstavkom 57. člena ZP-1 zahteva za sodno varstvo. ZP-1D je v tem delu spremenil ureditev iz ZP-1 in v 57.b členu določil, da zoper plačilne naloge iz 57. člena ZP-1, ki so izdani za kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu, ni dovoljena zahteva za sodno varstvo, temveč ugovor, o katerem odloča prekrškovni organ. Zoper odločbo prekrškovnega organa je po splošnih pravilih postopka o prekršku dovoljena zahteva za sodno varstvo (prvi odstavek 59. člena ZP-1). ZP-1D je začel veljati 25. 11. 2006. Od takrat dalje se glede na prehodno določbo uporabljajo vse njegove določbe.
6. V obravnavani zadevi je Okrajno sodišče v Ljubljani pravno sredstvo, ki ga je kršitelj vložil zoper plačilni nalog, prejelo v reševanje po 25. 11. 2006. Pri odločanju o tem pravnem sredstvu je torej treba uporabiti tudi določbe, ki jih je uveljavil ZP-1D (pa tudi morebitne druge spremembe zakona, ki so bile uveljavljene do dneva odločanja). Po veljavni ureditvi je pravno sredstvo za plačilni nalog, ki je bil izdan v obravnavani zadevi, ugovor. Pravno sredstvo, ki ga je vložil kršitelj, je zato treba šteti kot ugovor, za odločanje o njem pa je pristojno Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana.
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti