Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4857. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom, stran 14695.

Številka: P-56/08-6
Datum: 20. 11. 2008
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Policijske postaje Ptuj, na seji 20. novembra 2008
o d l o č i l o:
Za odločanje v postopku o prekršku zaradi storitve prekrška, opisanega v obdolžilnem predlogu Policijske postaje Ptuj št. 45/11-556670-2007 z dne 6. 3. 2007, je pristojno Okrajno sodišče na Ptuju.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Policijska postaja Ptuj je na podlagi prvega odstavka 103. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nasl. – v nadaljevanju ZP-1) pri Okrajnem sodišču na Ptuju vložila obdolžilni predlog zaradi prekrška po petem odstavku 30. člena v zvezi s prvim odstavkom 234. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in nasl. – v nadaljevanju ZVCP-1).
2. Okrajno sodišče na Ptuju se je izreklo za stvarno nepristojno in je odstopilo obdolžilni predlog Policijski postaji Ptuj kot prekrškovnemu organu. Navedlo je, da je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08 – v nadaljevanju ZVCP-1E) prenehal veljati drugi odstavek 234. člena ZVCP-1, po katerem se je vozniku motornega vozila, ki je ogrozil drugega udeleženca cestnega prometa ali povzročil prometno nesrečo, ob globi in stranski sankciji kazenskih točk izrekla tudi stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Glede na to in glede na to, da je bil z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 17/08 – v nadaljevanju ZP-1E) spremenjen drugi odstavek 52. člena ZP-1, naj ne bi bilo več razlogov, iz katerih ne bi bil dovoljen hitri postopek.
3. Policijska postaja Ptuj zavrača svojo pristojnost za postopek o prekršku z utemeljitvijo, da je po prvem odstavku 234. člena ZVCP-1 udeležencu v cestnem prometu, ki s prekrškom povzroči prometno nesrečo, razen prometne nesreče z neznatno nevarnostjo, mogoče izreči tudi stransko sankcijo prepovedi vožnje motornega vozila. To naj bi glede na drugi odstavek 52. člena ZP-1 izključevalo hitri postopek za prekrške. Policijska postaja Ptuj poudarja, da je bila v navedenem primeru v prometni nesreči poškodovana oseba, ki ni povzročitelj. Meni, da je za izrek sankcije prepovedi vožnje motornega vozila pristojno le sodišče. Predlaga, naj Ustavno sodišče odloči o sporu glede pristojnosti med njo in Okrajnim sodiščem na Ptuju.
B.
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po drugem odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, ker meni, da zanjo ni pristojen.
5. Razmejitev pristojnosti med prekrškovnimi organi in sodišči določa 52. člen ZP-1, ki je bil po domnevni storitvi prekrška spremenjen z ZP-1E. Glede na to, da ZP-1E v prehodnih določbah ni določil, da o prekrških, storjenih do njegove uveljavitve, odločajo organi, ki so bili pristojni za odločanje o prekrških po dotedanjih predpisih, se spremenjeni 52. člen ZP-1 uporablja tudi za rešitev spora glede pristojnosti v obravnavani zadevi. V skladu s prvim odstavkom 52. člena ZP-1 se o prekrških praviloma odloča v hitrem postopku (pred prekrškovnim organom) in samo izjemoma v rednem sodnem postopku. Z ZP-1E so bile okoliščine v drugem odstavku 52. člena ZP-1, zaradi katerih hitri postopek ni dovoljen, zožene. Vendar to ni pomembno za odločitev v sporu o pristojnosti v tej zadevi.
6. Po veljavnem drugem odstavku 52. člena ZP-1 hitri postopek (enako je bilo določeno pred ZP-1E) ni dovoljen, če je za prekršek predpisana stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila.
7. Po prvem odstavku 234. člena ZVCP-1, kot je bil spremenjen z ZVCP-1E, uveljavljenem po domnevni storitvi prekrška, se udeležencu cestnega prometa, ki je s prekrškom povzročil prometno nesrečo, razen prometne nesreče z neznatno nevarnostjo, izreče globa v višini najmanj 200 EUR, stranska sankcija petih kazenskih točk, fakultativno pa tudi stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Nova ureditev se od tiste, ki je veljala pred ZVCP-1E (glede kršitve prometnih pravil, za katero gre v tem primeru), razlikuje po tem, da za kvalificiran prekršek iz 234. člena ZVCP-1 ne zadošča več zgolj ogrožanje drugega udeleženca v cestnem prometu. Razlikuje se tudi po višini minimalne globe in po predpisanem številu kazenskih točk, pa tudi po tem, da je ukinjeno prejšnje obvezno izrekanje prepovedi vožnje motornega vozila. Pristojni organ bo moral v postopku o prekršku presoditi, kateri predpis je za storilca milejši (drugi odstavek 2. člena ZP-1). Ne glede na to, ali je za odločitev v tem primeru materialnopravno pomembna določba 234. člena ZVCP-1 v besedilu pred ZVCP-1E ali po njem, je za odločitev o pristojnosti pravno pomembno, da je po obeh določbah za prekršek predpisana stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila (druga alineja drugega odstavka 52. člena ZP-1). Tudi če se šteje, da je izrek slednje stranske sankcije fakultativen, to preprečuje izvedbo hitrega postopka. Do tega sklepa pripeljeta tako zgodovinska(1) kot sistematična(2) metoda razlage.
8. Glede na to, da iz obdolžilnega predloga in iz sklepa Okrajnega sodišča na Ptuju št. PR 615/2007 z dne 6. 6. 2008 ne izhaja, da gre za prometno nesrečo z neznatno nevarnostjo, je Ustavno sodišče odločilo, da je za postopek o prekršku pristojno Okrajno sodišče na Ptuju.
C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ribičič.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
(1)Predlagatelj ZVCP-1E je navedel, da bodo prometne nesreče po 234. členu ZVCP-1 obravnavane v rednem sodnem postopku, skladno z določbo drugega odstavka 52. člena ZP-1, razen prometnih nesreč z neznatno nevarnostjo (predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa – prva obravnava – EPA 1726-IV – Poročevalec DZ, št. 109/07, str. 84).
(2)V 23. členu ZP-1, ki določa splošne pogoje za izrekanje stranske sankcije prepovedi vožnje motornega vozila, je v drugem odstavku določeno, da sankcijo izreka »sodišče«, v četrtem odstavku pa, da sme »sodišče« pod določenimi pogoji sankcijo odpustiti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti