Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4850. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok, stran 14691.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok (Uradni list RS, št. 111/03) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »Uradni list RS, št. 96/02« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 96/02, 7/07 – odl. US, 53/07, 65/07 – odl. US in 56/08«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
R 91.030   Varstvo kulturne dediščine;
A 01.190   Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih
       rastlin;
A 01.290   Gojenje drugih trajnih nasadov;
A 01.300   Razmnoževanje rastlin;
A 01.610   Storitve za rastlinsko pridelavo;
A 01.640   Obdelava semen;
A 02.100   Gojenje gozdov in druge gozdarske
       dejavnosti;
A 02.200   Sečnja;
C 31.090   Proizvodnja drugega pohištva;
C 33.120   Popravila strojev in naprav;
C 33.190   Popravila drugih naprav;
E 38.320   Pridobivanje sekundarnih surovin
       iz ostankov in odpadkov;
F 42.110   Gradnja cest;
F 42.910   Gradnja vodnih objektov;
F 42.990   Gradnja drugih objektov nizke gradnje;
F 43.110   Rušenje objektov;
F 43.120   Zemeljska pripravljalna dela;
F 43.990   Druga specializirana gradbena dela;
G 45.200   Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
G 46.110   Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
       živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
G 46.150   Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in
       naprav za gospodinjstvo in železnine;
G 46.220   Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
G 46.490   Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
       porabe;
G 47.590   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi
       predmeti za gospodinjstvo;
G 47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s knjigami;
G 47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s časopisi in revijami;
G 47.622   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s papirjem in pisalnimi potrebščinami;
G47.761    Trgovina na drobno v cvetličarnah;
G 47.762   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
G 47.782   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       z umetniškimi izdelki;
G 47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       drugim blagom;
G 47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu;
G 47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic;
H 49.410   Cestni tovorni promet;
I 56.101   Restavracije in gostilne;
I 56.102   Okrepčevalnice in podobni obrati;
I 56.103   Slaščičarne in kavarne;
I 56.104   Začasni gostinski obrati;
J 58.110   Izdajanje knjig;
J 58.140   Izdajanje revij in druge periodike;
J 58.190   Drugo založništvo;
L 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin;
M 71.112   Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
       projektiranje;
M 72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost
       na področju biotehnologije;
M 72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost
       na drugih področjih naravoslovja in
       tehnologije;
M 72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost
       na področju družboslovja in humanistike;
M 74.100   Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo;
N 77.320   Dajanje gradbenih strojev v najem;
N 82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
P 85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje na področju kulture in
       umetnosti;
P 85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje;
R 90.040   Obratovanje objektov za kulturne
       prireditve;
R 91.020   Dejavnost muzejev;
R 91.040   Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov,
       varstvo naravnih vrednot;
R 91.011   Dejavnost knjižnic;
R 93.229   Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
       čas;
S 96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje
       nerazvrščene.«.
3. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(1) Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, in
– dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju iz svojih vrst izvolijo zaposleni v zavodu.
(2) Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor mora obvestiti ministra o izteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred iztekom njihovega mandata.
(3) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
(4) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.«.
4. člen
Za 17. členom se dodajo novi 17.a do 17.f člen, ki se glasijo:
»17.a člen
(1) Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata sveta zavoda.
(2) Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovih pomočnikov.
(3) S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev, vsebina predlogov kandidatur in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
17.b člen
(1) Postopek volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
(2) Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja rezultate glasovanja in objavi, katera kandidata sta izvoljena v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
17.c člen
(1) Pravico predlagati kandidata za člana sveta zavoda ima najmanj deset odstotkov zaposlenih.
(2) Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
(3) Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata s priloženim soglasjem kandidata in ostale podatke v skladu s sklepom iz tretjega odstavka 17.a člena tega sklepa.
17.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
17.e člen
(1) Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se volita dva kandidata. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
(2) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Glasovnica je neveljavna tudi, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
17.f člen
(1) Za člana sveta zavoda sta izvoljena kandidata, ki dobita največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
(2) Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«.
5. člen
V 18. členu se za deseto alineo doda nova enajsta alinea, ki se glasi:
»– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,«.
Dosedanja enajsta alinea postane dvanajsta alinea.
6. člen
V prvem odstavku 19. člena se v drugi alinei beseda »predlaga« nadomesti z besedo »imenuje«, v tretji alinei pa se beseda »predlagajo« nadomesti z besedo »imenujejo«.
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za postopek volitev predstavnikov zaposlenih v strokovni svet se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo postopek volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Direktor mora pozvati subjekte iz druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena k imenovanju članov strokovnega sveta najmanj 90 dni pred potekom mandata strokovnega sveta.«.
Črta se peti odstavek.
Dosedanji šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
7. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(1) Svet zavoda in strokovni svet se konstituirata na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda oziroma strokovnega sveta.
(2) Člani sveta zavoda in člani strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Če predsednik ni izvoljen, opravlja do izvolitve njegove naloge najstarejši član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, oziroma najstarejši član strokovnega sveta.
(3) Članom sveta zavoda in strokovnega sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja sveta oziroma strokovnega sveta.«.
8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(1) Član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna skladno s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno.
(2) Člana sveta zavoda razreši Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda ali ministra. Za čas do izteka mandata sveta zavoda se imenuje nov član.«.
9. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(1) Mandat predstavniku delavcev v svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica.
(2) Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred iztekom mandata sveta zavoda, se opravijo nadomestne volitve.
(3) Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta zavoda. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.«.
10. člen
Za 23. členom se doda novi 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(1) Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj desetih odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija.
(2) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(3) Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
(4) Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe za volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda.«.
11. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(1) Mandat predstavniku delavcev v strokovnem svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. Za odpoklic predstavnikov delavcev v strokovnem svetu se smiselno uporabljajo določbe o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda.
(2) Mandat ostalim članom strokovnega sveta preneha na podlagi odstopa člana ali odpoklica s strani tiste pravne osebe, ki je posameznega člana imenovala. Predlog za odpoklic lahko poda strokovni svet ali minister.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(1) Prve volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda razpiše svet zavoda najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
(2) Vlada Republike Slovenije imenuje člane sveta v skladu s tem sklepom v enem mesecu po uveljavitvi tega sklepa.
(3) Direktor skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda.
(4) Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do konstituiranja novega sveta skladno s tem sklepom. Dosedanjim članom sveta preneha mandat z dnem konstituiranja sveta skladno s tem sklepom.
13. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb ustanovitvenega akta v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-175/2008/4
Ljubljana, dne 14. novembra 2008
EVA 2008-3511-0048
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti