Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

4847. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009, stran 14673.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji
v letih 2008–2010 za leto 2009
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 939/2007 z dne 7. avgusta 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 207 z dne 8. 8. 2007, str. 3), in za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (“Uredba o enotni SUT”), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 361/2008 (UL L št. 121 z dne 14. 4. 2008, str. 1), ter Odločbe Komisije z dne 14. 8. 2007 o odobritvi programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je predložila Slovenija v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 797/2004 (Uradno obvestilo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, Bruselj, S-G, Greffe (2007) D/205049 z dne 14. 8. 2007), in vseh sprememb, ki jih je Komisija odobrila, določajo ukrepi za izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009.
2. člen
(ukrepi)
V letu 2009 se bodo v skladu s to uredbo izvajali naslednji ukrepi:
– tehnična pomoč čebelarjem;
– nadzor nad varozo;
– kakovost medu;
– obnavljanje čebeljega fonda in
– aplikativne raziskave v čebelarstvu.
3. člen
(sredstva)
(1) Upravičencem se za izvajanje ukrepov iz 2. člena te uredbe izplačajo sredstva največ v višini, določeni za posamezen ukrep v skladu s Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009, ki ga je odobrila Komisija.
(2) Polovico sredstev za ukrepe predvidene v 2. členu te uredbe zagotovi Republika Slovenija, polovico pa Evropska unija.
4. člen
(časovni načrt in vlaganje vlog)
(1) Ukrepi iz te uredbe se začnejo izvajati naslednji dan po uveljavitvi te uredbe in morajo biti izvedeni do 31. avgusta 2009. Izplačevati se začnejo iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leto 2009 in se izplačajo do 15. oktobra 2009.
(2) Upravičenec pošlje vlogo za uveljavljanje povračila stroškov namenjenih izvedbi posameznih ukrepov na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe, na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Vloge za uveljavljanje povračila stroškov je treba vložiti na agencijo najpozneje do 31. avgusta 2009. Vloge, vložene po 31. avgustu 2009, se zavržejo.
(3) Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
5. člen
(vrnitev sredstev)
Upravičenec, za katerega se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. TEHNIČNA POMOČ ČEBELARJEM
6. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepov iz tega poglavja je podpora posodobitvi čebelarstva s sofinanciranjem določene čebelarske opreme ali pomoč čebelarjem začetnikom.
(2) Skupna višina sredstev za namen tehnične pomoči čebelarjem je 80.000 eurov.
7. člen
(finančne določbe)
(1) Agencija pripravi in izvede javni poziv za ukrepa predvidena v tem poglavju.
(2) Agencija vloge za ukrep tehnične pomoči obravnava po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe sredstev. Če so posamezne vloge oddane hkrati, agencija izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog.
(3) Upravičencem, ki je v letu 2008 uveljavljal in prejel povračilo dela stroškov po ukrepu iz 7. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07), ni upravičen do dodelitve sredstev za namen iz 6. člena te uredbe.
(4) Upravičencem se priznajo tisti stroški, ki so nastali med 16. oktobrom 2007 in 31. avgustom 2009 in upravičencu niso bili izplačani že v programskem obdobju od 16. oktobra 2007 do 31. avgusta 2008 na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07).
1. Sofinanciranje čebelarske opreme
8. člen
(sofinanciranje nakupa čebelarske opreme)
Čebelarska oprema, za katero je mogoče uveljavljati sofinanciranje nakupa, je naslednja:
– čebelji panji in oprema za panje za čebelarje, ki čebelarijo z do 40 čebeljimi družinami;
– zaščitna oprema;
– ometalnik;
– smukalnik cvetnega prahu;
– čistilnik za cvetni prah;
– mlin za cvetni prah;
– sušilnik za cvetni prah;
– točila do vključno osem satov in dodatna oprema za točila;
– ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa;
– cedilna posoda;
– črpalka za med;
– naprave za utekočinjenje medu;
– mešalnik in mešalna palica za kremni med;
– refraktometer;
– konduktometer;
– separator medu, voska, matičnega mlečka;
– polnilna naprava za med;
– stroj za etiketiranje steklene embalaže;
– krožna dozirna miza;
– cisterna za homogenizacijo;
– vozički za prevoz;
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor donosov;
– agregat;
– posoda za odkrivanje satov;
– kuhalnik voščin;
– preša;
– topilniki voska;
– parni uparjalnik za voščine;
– posode za vlivanje voska;
– kalup za vlivanje satnic;
– inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic;
– pribor za vzrejo in označevanje matic;
– prenosna klimatska naprava;
– čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje v skupnem znesku največ do 100 eurov;
– prikolice, prirejene za prevoz čebel na čebeljo pašo, z nosilnostjo do 1000 kg.
9. člen
(pogoji za sofinanciranje)
(1) Upravičenci za sofinanciranje čebelarske opreme morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vpisani morajo biti v Centralni register čebelnjakov, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
– upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
– vsi računi in dokazila o plačilih za čebelarsko opremo se morajo glasiti na upravičenca;
– zavezati se morajo, da bodo opremo, ki jim je bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejemu pomoči, razen ob morebitni višji sili. Kot višja sila se po tej uredbi štejejo: smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe), dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe), razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del. O višji sili mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(2) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti izjavo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 126/06 – ZJN-2).
10. člen
(finančne določbe)
(1) Upravičenci, ki so opravili usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma imajo vzpostavljen lastni sistem HACCP, so upravičeni do sofinanciranja v višini 50 odstotkov skupne vrednosti nakupa opreme iz 8. člena te uredbe.
(2) Upravičenci, ki niso opravili usposabljanja, povezanega s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma nimajo vzpostavljenega lastnega sistema HACCP, so upravičeni do sofinanciranja v višini 30 odstotkov skupne vrednosti nakupa opreme iz 8. člena te uredbe.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je najvišja mogoča podpora v letu 2009 po upravičencu:
– ki čebelari z 1 do 10 čebeljimi družinami: 100 eurov;
– ki čebelari z 11 do 40 čebeljimi družinami: 14 eurov na panj, pri čemer je najnižji skupni znesek nakupa 100 eurov;
– ki čebelari z 41 ali več čebeljimi družinami: 14 eurov na panj, pri čemer je najnižji skupni znesek nakupa 500 eurov.
(4) Agencija preveri v centralnem registru čebelnjakov število čebeljih družin, za katero upravičenec vlaga vlogo za podporo nakupu čebelarske opreme.
(5) Prejšnji odstavek ne velja za upravičence, ki z dnem zadnjega popisa čebeljih družin še niso imeli čebelnjaka. Zanje velja stanje, ki so ga sporočili v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebel.
11. člen
(stroški)
(1) Upravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske opreme so stroški nakupa čebelarske opreme iz 8. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske opreme so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– DDV;
– stroški nakupa rabljenih panjev;
– stroški tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja, najema itd.);
– stroški nakupa rabljene opreme;
– bančni stroški.
2. Pomoč čebelarjem začetnikom
12. člen
(financiranje prvega nakupa)
(1) Čebelarju začetniku se financira nakup treh novih naseljenih panjev. Uveljavljajo se lahko samo stroški nakupa treh novih panjev in treh čebeljih družin skupaj (treh naseljenih panjev).
(2) Višina sredstev za financiranje prvega nakupa treh novih naseljenih panjev je največ do 500 eurov.
(3) Prvi nakup naseljenih panjev se čebelarju začetniku financira samo enkrat.
13. člen
(stroški)
(1) Upravičeni stroški za pomoč čebelarjem začetnikom so stroški nakupa treh naseljenih panjev.
(2) Neupravičeni stroški za pomoč čebelarjem začetnikom so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– DDV;
– stroški nakupa rabljenih panjev;
– stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.);
– bančni stroški;
– stroški nakupa čebeljih družin pasem, ki niso kranjske čebele.
14. člen
(pogoji za čebelarje začetnike)
Čebelar začetnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ob oddaji vloge mora biti star najmanj 15 let;
– ob oddaji vloge za povračilo sredstev za nakup panjev in čebeljih družin mora biti vpisan v Centralni register čebelnjakov;
– ne sme biti vpisan v Centralni register čebelnjakov več kot eno leto;
– če pri oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev za izvajanje tega ukrepa;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime upravičenca;
– v dveh letih po prejemu pomoči po tem členu mora opraviti usposabljanje za čebelarstvo;
– zavezati se mora, da bo čebelaril najmanj pet let po prejemu pomoči za ta ukrep.
III. NADZOR NAD VAROZO
15. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepa iz tega poglavja je nadzor nad varozo z enotnim zatiranjem varoj pri vseh registriranih čebelarjih.
(2) Skupna višina sredstev za ukrep nadzora nad varozo je 452.000 eurov.
16. člen
(program zatiranja varoj)
(1) Podlaga za izvajanje ukrepa zatiranja varoj je operativni program zatiranja varoj, ki ga pripravi Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: VF NVI) v soglasju z Veterinarsko upravo Republike Slovenije. Program vsebuje način zatiranja varoj za konvencionalne in ekološke čebelarje.
(2) Operativni program iz prejšnjega odstavka določa zlasti:
– določitev sredstev za zatiranje varoj v letu 2009,
– način spremljanja naravnega odpada varoj, tudi za ekološke čebelarje,
– določitev termina začetka dobave sredstev za zatiranje varoj in začetka zatiranja,
– način izdaje sredstva za zatiranje varoj,
– način zatiranja varoj,
– vodenje evidenc,
– spremljanje učinkovitosti zatiranja varoj,
– nadzor nad izvajanjem programa,
– naloge in način sodelovanja s priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo (v nadaljnjem besedilu: PRO),
– finančno ovrednotenje in način zagotavljanja finančnih sredstev,
– upravičeni stroški.
(3) Operativni program potrdi z odločbo minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
17. člen
(izbira dobavitelja)
Ministrstvo na podlagi operativnega programa iz prejšnjega člena izvede javni razpis za dobavitelja sredstev za zatiranje varoj.
18. člen
(izvedba programa zatiranja varoj)
(1) Izbrani dobavitelj iz prejšnjega člena sredstva za zatiranje varoj dostavi na enote VF NVI po operativnem programu zatiranja varoj, kakor je določen v 16. členu te uredbe.
(2) Sredstva za zatiranje varoj se preko veterinarjev VF NVI v obdobju, ki je določeno v operativnem programu, razdelijo vsem čebelarjem na enoten način. VF NVI glede obveščanja čebelarjev in drugih izvedbenih postopkov sodeluje s PRO.
19. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški nadzora nad varozo so:
– celotni stroški nakupa sredstev za zatiranje varoj dobavitelja, izbranega z javnim razpisom,
– stroški izvedbe operativnega programa iz 16. člena.
(2) Neupravičeni stroški nadzora nad varozo so stroški VF NVI in PRO, ki niso določeni v operativnem programu zatiranja varoj, kakor je določeno v 16. členu te uredbe.
20. člen
(upravičenci in pogoji za upravičence)
(1) Upravičenci so dobavitelj sredstev za zatiranje varoj, izbran z javnim razpisom iz 17. člena te uredbe, VF NVI in PRO.
(2) Upravičenec dobavitelj sredstev za zatiranje varoj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– dobaviti mora sredstva za zatiranje varoj v rokih, kot je določeno v operativnem programu,
– sredstva za zatiranje varoj mora dobaviti enotam VF NVI,
– biti mora uradni zastopnik oziroma dobavitelj proizvajalca v RS,
– izpolnjevati mora druge pogoje, določene z javnim razpisom.
(3) Upravičenec VF NVI mora za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvesti mora operativni program iz 16. člena te uredbe,
– pripraviti mora poročilo o učinkovitosti sredstev za zatiranje varoj
– pri razdeljevanju sredstev za zatiranje varoj mora sodelovati s PRO.
(4) Upravičenec PRO mora za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednji pogoj, in sicer, da izvede potrebno obveščanje čebelarjev po operativnem programu iz 16. člena te uredbe.
21. člen
(vloga)
(1) Upravičenci oddajo vlogo na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
(2) Vlogi se mora priložiti:
– za upravičenca, ki je izbran z javnim razpisom iz 17. člena te uredbe: račun za nakup sredstev za zatiranje varoj, dokazilo o količini in vrsti dobavljenega sredstva za zatiranje varoj VF NVI – ju;
– za upravičenca VF NVI: operativni program, obračun upravičenih stroškov z dokazili, končno poročilo o izvedbi operativnega programa;
– za upravičenca PRO: obračun upravičenih stroškov in dokazila o plačilu računov.
IV. KAKOVOST MEDU
22. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepov iz tega poglavja je sofinanciranje spremljanja kakovosti medu in izboljševanje njegove kakovosti.
(2) Skupna višina sredstev za ukrepa iz tega poglavja je 68.000 eurov.
1. Interna kontrola medu
23. člen
(program interne kontrole medu)
(1) PRO pripravi dvoletni program interne kontrole medu. Program z odločbo potrdi minister.
(2) Program iz prejšnjega odstavka določa zlasti:
– vrste analiz, ki se izvajajo v letu 2009 in 2010 (fizikalno-kemične analize, mikroskopske analize, senzorične analize, analize ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel),
– način vzorčenja medu,
– zaščitna sredstva in zdravila za zatiranje parazitov (akaricidov), ki se analizirajo v medu,
– antibiotike in sulfonamide, ki se analizirajo v medu,
– poročanje o izsledkih in
– upravičene stroške.
(3) Program iz prvega odstavka tega člena mora PRO predložiti ministrstvu najpozneje 30 dni po začetku veljavnosti te uredbe.
(4) Fizikalno-kemične analize, mikroskopske analize ter senzorične analize izvaja laboratorij PRO.
(5) Analize ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel izvaja druga priznana organizacija za kranjsko čebelo – Kmetijski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DPO).
(6) Izvajalca analiz iz četrtega in petega odstavka tega člena izvajata tudi analize iz ocenjevanja medu po programu iz prvega odstavka 27. člena te uredbe.
24. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški interne kontrole medu so:
– stroški PRO pri pripravi programa iz prvega odstavka prejšnjega člena (delo članov strokovne komisije, stroški, povezani z delom, materialni stroški, najem prostora);
– stroški izvedbe laboratorijskih analiz medu iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Neupravičeni stroški interne kontrole so:
– stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– DDV;
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– stroški tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja, najema itd.);
– stroški nakupa laboratorijske opreme;
– bančni stroški;
– stroški analize medu, ki ni slovenskega porekla.
25. člen
(upravičenci in vloga)
(1) Upravičenca sta PRO in DPO za izvajanje interne kontrole iz 23. člena te uredbe.
(2) Upravičenec odda vlogo na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
(3) Vlogi se mora priložiti:
– končno poročilo, ki vsebuje število analiziranih vzorcev medu, seznam opravljenih analiz po posameznem čebelarju;
– seznam opravljenih analiz za posamezen vzorec.
26. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena interni kontroli medu, je 35.000 eurov.
2. Ocenjevanje medu
27. člen
(ocenjevanje medu)
(1) PRO pripravi letni program ocenjevanja medu slovenskega porekla. Program potrdi z odločbo minister.
(2) Letni program določa zlasti način in izvedbo ocenjevanja medu, pogoje za izvajalce, pogoje za izvedbo ocenjevanja medu in upravičene stroške.
(3) Program iz prvega odstavka tega člena izvaja PRO, ki izbere tudi izvajalce ocenjevanja medu.
(4) Izbrani izvajalci ocenjevanja medu z ministrstvom sklenejo pogodbo o izvajanju programa ocenjevanja medu.
(5) Prireditev ocenjevanja medu vsebuje senzorične ocene vzorcev z vsemi spremljajočimi dejavnostmi, kot so: prevzem, številčenje, priprava vzorcev s pripravo seznama, merjenje vsebnosti vode in električne prevodnosti ter morebitne termične obdelave vzorcev že pred ocenjevanjem medu ter laboratorijske analize vzorcev po predpisu o medu ter analize ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel. Laboratorijske analize opravljata izvajalca, določena v 23. členu te uredbe.
28. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičencem, ki so izbrani izvajalci ocenjevanja medu, se priznajo tisti stroški, ki so nastali med 16. oktobrom 2007 in 31. avgustom 2009 in jim niso bili izplačani že v programskem obdobju od 16. oktobra 2007 do 31. avgusta 2008 na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07).
(2) Upravičeni stroški ocenjevanja medu so:
– stroški PRO pri pripravi programa iz prvega odstavka prejšnjega člena (delo članov strokovne komisije, stroški, povezani z delom, materialni stroški, najem prostora);
– stroški izvedbe ocenjevanja medu iz programa iz prvega odstavka prejšnjega člena skupaj s stroški najema potrebnih zmogljivosti za izvedbo;
– stroški senzoričnih ocen in laboratorijskih analiz posameznih ocenjevanih vzorcev.
(3) Neupravičeni stroški ocenjevanja medu so:
– stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– stroški kulturnih, zabavnih in drugih nestrokovnih programov na prireditvi ter pogostitev gostov ali strokovnih komisij;
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– DDV;
– bančni stroški;
– stroški ocene medu, ki ni slovenskega porekla.
29. člen
(upravičenci in vloga)
(1) Upravičenci so PRO za uveljavljanje upravičenih stroškov iz programa ocenjevanja medu slovenskega porekla iz 27. člena te uredbe in stroškov izvedbe fizikalno-kemičnih, mikroskopskih ter senzoričnih laboratorijskih analiz, DPO za stroške izvedbe analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel ter izbrani izvajalci ocenjevanja medu.
(2) Upravičenec odda vlogo na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
(3) PRO mora vlogi priložiti dokazila za upravičene stroške pri pripravi programa iz prvega odstavka 27. člena.
(4) Izvajalci ocenjevanja medu morajo vlogi priložiti:
– končno poročilo, ki vsebuje število ocenjenih vzorcev,
– obračun upravičenih stroškov z dokazili.
(5) Izvajalca laboratorijskih analiz (PRO in DPO) morata vlogi priložiti:
– končno poročilo, ki vsebuje število analiziranih vzorcev medu in seznam opravljenih analiz po posameznem čebelarju;
– seznam opravljenih analiz za posamezen vzorec.
30. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena ocenjevanju medu, je 33.000 eurov.
V. OBNAVLJANJE ČEBELJEGA FONDA
31. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepa iz tega poglavja je vzreja kakovostnih matic kranjske čebele z ocenjevanjem lastnosti in kakovosti čebeljih družin v vzrejališčih.
(2) Skupna višina sredstev za ukrepe iz tega poglavja je 48.338 eurov.
(3) DPO pripravi dvoletna programa za izvedbo obeh ukrepov iz tega poglavja. Programa z odločbo potrdi minister.
(4) Programa iz prejšnjega odstavka tega člena mora DPO predložiti ministrstvu najpozneje 30 dni po začetku veljavnosti te uredbe.
1. Direktno testiranje čebeljih družin
32. člen
(direktno testiranje čebeljih družin)
(1) DPO pripravi program spremljanja in ocenjevanja kakovosti obstoječega čebeljega fonda z direktnim testom čebeljih družin v vzrejališčih čebeljih matic, ki vsebuje tudi višino podpore po posameznih nalogah, ki jih mora izvajati vzrejališče oziroma vzrejevalci, ter izdela poročilo in izbere vzrejališča, vzrejevalce in nosilce vzrejne dejavnosti, ki bodo izvajali program. Program vsebuje tudi seznam vzrejališč, vzrejevalcev in nosilcev vzrejne dejavnosti, ki bodo izvajali direktni test. Vzrejališča oziroma vzrejevalci in nosilci vzrejne dejavnosti z ministrstvom sklenejo pogodbo o izvajanju direktnega testa.
(2) Program iz prejšnjega odstavka tega člena izvaja DPO.
33. člen
(pogoji za vzrejališča, vzrejevalce in nosilce vzrejne dejavnosti)
Vzrejališča, vzrejevalci in nosilci vzrejne dejavnosti, ki so upravičeni do sredstev iz tega ukrepa, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– čebelnjaki, ki delujejo v okviru odobrenega vzrejališča, morajo biti vpisani v Centralni register čebelnjakov;
– vzrejališče mora biti odobreno z odločbo ministra;
– če je vzrejevalec ali nosilec vzrejne dejavnosti pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
– vzrejevalec ali nosilec vzrejne dejavnosti mora izvajati program direktnega testiranja iz 32. člena te uredbe in izsledke sporočiti DPO v roku, določenem v programu.
34. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški direktnega testiranja so:
– stroški DPO za pripravo programa in izdelavo poročila iz prvega odstavka 32. člena te uredbe (delo članov strokovne komisije, stroški, povezani z delom, materialni stroški, najem prostora, stroški priprave končnega poročila);
– stroški izvedbe direktnega testiranja po programu iz 32. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški direktnega testiranja so:
– stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz 32. člena te uredbe;
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– bančni stroški;
– stroški opravil, ki jih morajo vzrejališča opravljati na podlagi predpisov, ki določajo pogoje za odobritev vzrejališč čebeljih matic.
35. člen
(upravičenci in vloga)
(1) Upravičenci so DPO za stroške priprave programa, zbiranje vlog in izdelavo poročila iz 32. člena te uredbe ter vzrejevalci in nosilci vzrejne dejavnosti iz 33. člena te uredbe, ki delujejo v okviru odobrenega vzrejališča ter izvajajo odbiro v čebelnjaku, ki je vključen v vzrejališče za stroške izvedbe direktnega testiranja.
(2) Upravičenec odda vlogo na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
(3) DPO mora vlogi priložiti:
– končno poročilo, ki vsebuje izsledke direktnega testiranja skupaj z uporabljenimi metodami;
– obračun upravičenih stroškov iz 34. člena te uredbe z dokazili.
(4) Vzrejevalec ali nosilec vzrejne dejavnosti mora vlogi priložiti:
– izjavo o opravljeni storitvi;
– potrdilo DPO o posredovanih podatkih glede izvedenih del;
– obračun upravičenih stroškov glede na dejansko izvedena dela.
36. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena direktnemu testiranju čebeljih družin, je 22.338 eurov.
2. Spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele
37. člen
(spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele)
(1) DPO pripravi program spremljanja kakovosti čebeljih matic, ki ga z odločbo potrdi minister. Program mora vsebovati najmanj opis problematike, cilje naloge, material in metode dela, dinamiko izvajanja naloge, potrebno opremo in pričakovane rezultate. Vsebovati mora tudi seznam upravičenih stroškov z višino sredstev po opravilih oziroma stroških in seznam pri nalogi sodelujočih kadrov.
(2) Kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele spremlja DPO.
38. člen
(upravičenec in vloga)
(1) Upravičenec je DPO, ki je upravičenec do podpore iz tega ukrepa.
(2) Upravičenec odda vlogo na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
(3) Vlogi se mora priložiti:
– končno poročilo, ki vsebuje izide spremljanja kakovosti vzrejenih čebeljih matic skupaj z uporabljenimi metodami;
– obračun upravičenih stroškov in dokazila.
39. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški spremljanja kakovosti vzrejenih matic so:
– stroški DPO pri pripravi programa iz prvega odstavka 37. člena te uredbe (delo članov strokovne komisije, stroški, povezani z delom, materialni stroški, najem prostora);
– stroški izvedbe spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele po programu iz 37. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški spremljanja kakovosti vzrejenih matic so:
– stroški, ki niso izrecno določeni v programu iz 37. člena te uredbe;
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– bančni stroški;
– stroški opravil DPO, ki so že financirana iz javnih sredstev.
40. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena spremljanju kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele, je 26.000 eurov.
VI. APLIKATIVNE RAZISKAVE V ČEBELARSTVU
41. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepov iz tega poglavja je raziskava delovanja akaricida na varoje in čebele ter preverjanje uporabnosti akaricida v čebelarstvu. Naloga je dveletna.
(2) Skupna višina sredstev za aplikativne raziskave v čebelarstvu je 40.000 eurov.
42. člen
(raziskovalno-razvojna naloga ugotavljanja vplivov akaricida na čebele in varoje ter učinkovitosti za zatiranje varoj v čebelarstvu)
(1) Cilj raziskave je ugotoviti toksičnost preiskovanega akaricida za čebele (delavke in matice) in varoje ter ugotoviti učinkovitosti in možnosti široke uporabe akaricida za zatiranje varoj v čebelarstvih.
(2) DPO in VF NVI pripravita dveletni raziskovalno-razvojni nalogi, potrdi pa ju z odločbo minister. Raziskovalno-razvojno nalogo Ugotavljanje vplivov akaricida na čebele in varoje pripravi in izvede DPO, raziskovalno-razvojno nalogo Preverjanje uporabnosti akaricidov v praksi pa pripravi in izvede VF NVI.
(3) Medsebojna razmerja med agencijo DPO ter VF NVI glede realizacije raziskovalne naloge iz prejšnjega člena se določijo s pogodbo.
1. Raziskava ugotavljanja vplivov akaricida na čebele in varoje
43. člen
(raziskava ugotavljanja vplivov akaricida na čebele in varoje)
Raziskovalno-razvojno nalogo Ugotavljanje vplivov akaricida na čebele in varoje opravi DPO, ki mora tudi zagotoviti njeno objavo na ustrezni znanstvenoraziskovalni in praktični čebelarski ravni.
44. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški za ugotavljanje vplivov akaricida so stroški izvedbe raziskovalno-razvojnega dela naloge iz 43. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški za ugotavljanje vplivov akaricida so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– bančni stroški;
– stroški tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja, najema itd.);
– stroški opravil, ki so že financirana iz javnih sredstev.
45. člen
(upravičenec in vloga)
(1) Upravičenec do povrnitve stroškov iz prejšnjega člena je DPO.
(2) Upravičenec odda vlogo na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
(3) Vlogi se mora priložiti:
– končno poročilo po prvem letu izvedbe raziskovalno-razvojne naloge, ki vsebuje izsledke analiz delovanja akaricida na čebele in varoje;
– obračun upravičenih stroškov z dokazili.
46. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena raziskovalno-razvojni nalogi ugotavljanja vplivov akaricida na čebele in varoje, je 20.000 eurov.
2. Raziskava preverjanja uporabnosti akaricida v praksi
47. člen
(raziskava preverjanja uporabnosti akaricida v praksi)
Raziskovalno-razvojno nalogo Preverjanje uporabnosti akaricida v praksi opravi VF NVI, ki mora tudi zagotoviti objavo izsledkov na ustrezni znanstvenoraziskovalni ravni in uporabnost izsledkov za čebelarsko prakso.
48. člen
(upravičenost stroškov)
(1) Upravičeni stroški preverjanja uporabnosti akaricida v praksi so stroški izvedbe raziskovalno-razvojnega dela naloge VF NVI iz 47. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški preverjanja uporabnosti akaricida v praksi so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– bančni stroški;
– stroški tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja, najema itd.);
– stroški opravil, ki so že financirana iz javnih sredstev.
49. člen
(upravičenec in vloga)
(1) Upravičenec do povrnitve stroškov iz prejšnjega člena je VF NVI.
(2) Upravičenec odda vlogo na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
(3) Vlogi mora priložiti:
– letno poročilo oziroma izsledke učinkovitosti uporabe akaricida v čebelarstvu;
– obračun upravičenih stroškov z dokazili.
50. člen
(finančna določba)
Višina sredstev, namenjena raziskovalno-razvojni nalogi preverjanja uporabnosti akaricida v praksi, je 20.000 eurov.
VII. LETNO POROČILO IZVAJALCEV PROGRAMA UKREPOV V ČEBELARSTVU ZA LETO 2009
51. člen
(namen)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko oceni primernost posameznih ukrepov na podlagi programov in končnih poročil, ki so del vlog posameznih upravičencev (razen upravičencev pri ukrepu tehnične pomoči) ter predlaga spremembe Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 zaradi zagotovitve namenske in upravičene porabe sredstev glede na potrebe čebelarstva.
VIII. KONČNA DOLOČBA
52. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-28/2008/4
Ljubljana, dne 20. novembra 2008
EVA 2008-2311-0076
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti