Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4843. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda za kulturo Škofja Loka, stran 14668.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 s spremembami) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 s spremembami) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 18. redni seji dne 30. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda za kulturo Škofja Loka
1. člen
11. člen Odloka o ustanovitvi zavoda za kulturo Škofja Loka (Uradni list RS, št. 74/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge zavoda iz prejšnjega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene:
– J 58.110 Izdajanje knjig
– J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J 58.190 Drugo založništvo
– J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J 59.140 Kinematografska dejavnost
– J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko uporabo v najem in zakup
– N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
– N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
– P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje
– R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
– S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
Glavna dejavnost zavoda je R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so določene s tem odlokom.«
2. člen
Četrtemu odstavku 14. člena se na koncu doda besedilo:
»Pravico predlaganja predstavnikov uporabnikov v svet zavoda imajo le društva in skupine, določene v prejšnjem odstavku, katera so v register vpisana najkasneje 30 dni pred sklicem sestanka. Na ta način določena društva in skupine morajo pred odločanjem o imenovanju predstavnikov uporabnikov predložiti dokazilo o vpisu v ustrezen register.«
3. člen
V prvem odstavku 15. člena se v prvem stavku črta beseda »prvi«. V drugem stavku prvega odstavka 15. člena pa se pred besedo predlogov doda beseda »ostalih«.
4. člen
Črta se deveta alineja prvega odstavka 16. člena. Na koncu osme alineje prvega odstavka 16. člena se vejica zamenja s piko.
5. člen
Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom. Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.«.
V drugem odstavku 36. člena se v prvem stavku za besedo ima doda »tudi druge«.
Tretji odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsi splošni akti zavoda morajo biti v skladu z zakonom, drugimi predpisi in s tem odlokom.«.
6. člen
V prvem odstavku 37. člena se na koncu tretjega stavka črta pika in doda besedilo:
»najmanj 30 dni po prejetju predlogov imenovanja 3 članov ustanovitelja in 2 članov uporabnikov.«.
Dodajo se nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Na prvi konstitutivni seji sveta zavoda predstavniki članov ustanovitelja in predstavnika članov uporabnikov izmed sebe z večino glasov vseh izvoljenih oziroma imenovanih članov sveta zavoda izvolijo začasnega predsednika sveta zavoda in začasnega namestnika sveta zavoda. Funkciji začasnega predsednika in začasnega namestnika trajata do seje sveta zavoda, ki se skliče najkasneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnika delavcev. Na tej seji člani sveta zavoda z večino glasov vseh članov sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in namestnika predsednika sveta zavoda.
Mandat prvoizvoljenega oziroma prvoimenovanega predstavnika delavcev začne teči z dnem potrditve njegovega mandata na seji sveta zavoda, izteče pa se po preteku petih let od dne prvega konstituiranja sveta zavoda, kolikor niso podani drugi, s tem odlokom določeni razlogi.
Svet zavoda, konstituiran na podlagi določil tega člena, ima vse pristojnosti in dolžnosti, določene s tem odlokom.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-2/2008
Škofja Loka, dne 30. oktobra 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti