Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4836. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2008, stran 14654.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 98. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 20 seji dne 6. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       8.716.478
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.189.684
70  DAVČNI PRIHODKI               2.580.534
   Davki na dohodek in dobiček         2.115.334
   Davki na premoženje              317.200
   Domači davki na blago in storitve       148.000
   Drugi davki                     0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               609.150
   Udeležba na dobičku in dohodki od       119.250
   premoženja
   Takse in pristojbine               3.000
   Denarne kazni                   800
   713 Prihodki od prodaje blaga in        15.100
   storitev
   Drugi nedavčni prihodki            741.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI              719.250
   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      19.250
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      700.000
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI             4.807.544
   740 Transferni prihodki iz drugih      1.590.326
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega      3.217.218
   proračuna iz sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         9.073.449
40  TEKOČI ODHODKI                1.603.734
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     176.166
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     26.350
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.339.018
   403 Plačila domačih obresti           18.500
   409 Rezerve                   43.700
41  TEKOČI TRANSFERI               1.176.583
   410 Subvencije                 35.000
   411 Transferi posameznikom in         697.430
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim           139.190
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       304.963
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            5.794.072
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    5.794.072
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            499.060
   431 Investicijski transferi pravnim in     436.550
   fiz. osebam, ki niso PU
   432 Investicijski transferi PU         62.510
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         –356.971
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
   75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)
   44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah
   javnega prava, ki imajo premoženje v
   svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE                 1.500.000
   500 Domače zadolževanje           1.500.000
VIII ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA                 8.400
   550 Odplačila domačega dolga           8.400
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      1.134.629
   RAČUNIH
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        1.491.600
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     356.971
------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.        238.855
PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
   9009 Splošni sklad za drugo          238.855
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 10.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 1.500.000 eurov, in sicer za naslednje investicije: izgradnja kanalizacije, projekti RRP – Projekt Mreža lokalnih cest.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prebold, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta, in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati s sprejetjem, objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/14/2008
Prebold, dne 6. novembra 2008
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti